En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1660
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :74
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1660
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Servi Mahallesi Gültaş İşhanı Kat.3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi EDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü, Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı 2 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13428
Başvuruya konu ihale:
 2007/20304 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.10.59.0188/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Osmangazi EDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü tarafından 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik

Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarih ve 13428 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile

başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi

gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden

reddine,

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1)İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin a bendinde isteklilerden, ihale konusu işi yerine

getirmek için, idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair

bilgi ve belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

2)İhale dokümanında belirtilen 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (e) ve (c) bentlerinin

içeriğinin ilan ve idari şartnamede çeliştiği, mevzuata aykırılık ve ilanda çelişkinin rekabeti

engellediği ve eşit muamele ilkesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde

şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten

itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir

karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın

istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar

tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına

alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra

yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 04.04.2007 tarihinde idareye

şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 13.04.2007

tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün

içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra

08.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c)

bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden

reddine,

2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul