• Karar No: 2007/UY.Z-1639
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :37
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1639
Şikayetçi:
 Kon-Kur İnş. Tem. Güv. Nak. ve Med. Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Pancar Kooperatif İşhanı Kat:2 D:205 Turhal / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Kadınhanı Belediye Başkanlığı,İstiklal Mah. İstasyon Caddesi No:28 Kadınhanı / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11304
Başvuruya konu ihale:
 2007/18167 İhale Kayıt Numaralı “İşhanı İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 06.02.85.0187/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nca 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İşhanı

İkmal İnşaatıihalesine ilişkin olarak Kon-kur İnş. Tem. Güv. Nak. ve Med. Cihazları San. ve Tic.

Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2007 tarih ve 11304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 16.03.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldıkları,

ihale ilanının 4.3.2. maddesinde isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin “ a)

Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. b) 1 adet inşaat mühendisi veya

mimar, 1 adet inşaat teknikeri” düzenlemesinin bulunmasına rağmen işe ait idari şartnamenin 7.3.2

maddesinde isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin “a) Anahtar teknik

personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. 1 adet inşaat mühendisi veya mimar.” 7.3.3

maddesinde ise “Teknik personel taahhütnamesi: 1 adet inşaat mühendisi veya mimar, 1 adet inşaat

teknikeri. Teknik personel taahhütnamesi noter onaylı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ilan ve

idari şartnamede istenilen belgelerin farklı olduğu, bu durumun mevzuata aykırı olduğu ve idari

şartname hükümlerinin rekabet ve katılımı engellediği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde İhale dokümanında belirtilmeyen

hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci

maddesinde; İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale

usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını

oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”

düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede işe ait idari şartnamede; “7.3.2

İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

1 adet inşaat mühendisi veya mimar

7.3.3 Teknik personel taahhütnamesi

ADET MESLEK ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİKLER

1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar

1 Adet İnşaat Teknikeri

Teknik personel taahhütnamesi noter onaylı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, 22.02.2007 tarihli

Kamu İhale Bülteninde yer alan ilanda ise; “4.3.2 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel

durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

a) Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

b)

ADET MESLEK ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİKLER

1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar

1 Adet İnşaat Teknikeri”düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamede anahtar teknik

personel olarak 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın, teknik personel olarak ise 1 adet inşaat

mühendisi veya mimar ve 1 adet inşaat teknikeri arandığı, ilanda yer alan düzenlemeden ise idari

şartnameden farklı olarak teknik personel aranmadığı, anahtar teknik personel olarak ise 1 adet inşaat

mühendisi veya mimarın yanında 1 adet inşaat teknikeri arandığı anlamının çıktığı, bu durumun

karışıklığa yol açtığı, nitekim ihaleye teklif veren isteklilerden bir kısmının anahtar teknik personel

listesini idari şartnameye göre hazırladığı, bir kısmının ise ilanda yer alan düzenlemeye göre

hazırladığı, bunun ise ihale dokümanı ve ilanların birbirine uygun olması gerektiğini düzenleyen

yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…………………….

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl

deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe

alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması

zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin

bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını

gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu

düzenlemeye paralel olarak Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari

Şartname’nin 7.3.3 üncü maddesinin 1.1 nolu dipnotunda; İdareler; isteklilerin mesleki ve teknik

yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen;

şekli ve içeriği ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden,

ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken

kriterleri belirleyerek 7.3 üncü maddelere yazacaktır.” düzenlemesine yer verilerek anahtar teknik

personel istenmesi halinde yukarıda yer alan yönetmelikte belirtildiği şekilde bu personelle ilgili

olarak deneyim süresine ilişkin belgeler ile isteklinin bünyesinde çalıştığını ispatlamaya yönelik

belgelere de burada yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İşe ait idari şartnamede ve ilanda ise anahtar teknik personele ilişkin istenilmesi gereken

belgelere yer verilmediği, nitekim ihaleye teklif veren isteklilerden çoğunun bu belgeleri sunmadığı,

bu durumun ise yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde;

“………………………..İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı

ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel

Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir.” düzenlemesinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII inci

maddesinin “Yapım İşleri İhalelerinde İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna

İlişkin Belgeler” başlıklı “O” bendinde; “…taahhüt olarak istenen teknik personel bakımından,

eğitim ve mesleki nitelikle ilgili belirlemeler ilan ve idari şartnamede yapılacak olmakla birlikte,

ihaleye katılım aşamasında isteklilerin, sadece bu kapsamda istenen personele ilişkin olarak “Teknik

Personel Taahhütnamesi” vermesi gerekmektedir (Standart Form KİK040.0/Y). Dolayısıyla, bu

personel için istenen yeterlik koşullarına ilişkin belirlemeler ilan ve idari şartnamede yapılacak,

ancak istenen koşulların sağlandığına ilişkin belgeler istenmeyecek, bunun yerine sadece “Teknik

Personel Taahhütnamesi” (Standart Form KİK040.0/Y) istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Mevzuatta yer alan bu açık hükme rağmen bu taahhütnamenin noter onaylı olarak istenmesinin

anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul