• Karar No: 2007/UM.Z-1134
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :7
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1134
Şikayetçi:
 Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti, Şehit Adem Yavuz Sokak 9/12 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 100.Yıl Mah. Gürşah Sk. 2 59100 / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5588
Başvuruya konu ihale:
 2006/161832 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımı (Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2006 tarih ve 07.01.23.0185/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımı (Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 22.11.2006 tarihinde yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesinin “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası” kalemine teklif verdikleri, teklifleri, teknik şartnamede yer alan“Cihaz tavan yüksekliği ortalama en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya uygun olmalıdır.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa, teklif ettikleri cihazın anılan teknik şartı karşıladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalenin “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Alımı” kalemine ilişkin teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, “Cihaz tavan yüksekliği ortalama en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya uygun olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye verildiği,

 

            Başvuru sahibince teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygunluk cevabında, cihazın tavan yüksekliğinin en az 2250 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya elverişli olduğunun belirtildiği, ayrıca bu hususu tevsik etmek maksadıyla cihaza ilişkin katalogun ilgili bölümünün belirtildiği ancak, katalogun tetkikinden bu hususun net olarak anlaşılamadığı,

 

            İdarece, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın anılan teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer verilen teknik kriteri karşılamadığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarece hazırlanan teknik şartnamede yer alan tavan yüksekliğine yönelik en az 2750 mm”  ibaresinden, ameliyathane tavan yüksekliğine uygunlukta alt sınır değere önem atfedildiği, alt sınır değerin sağlanmasının gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk cevabından, teklif edilen cihazın idarece istenen değerden daha düşük yükseklikteki ameliyathanelerde dahi kullanılmaya elverişli olduğu, bu itibarla idarece istenen teknik kriteri evleviyetle sağladığı, dolayısıyla anılan teknik kriteri sağlamadığından bahisle idarece tesis edilen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Anılan kaleme teklif veren başka bir istekli Coşkun Aydın –İstanbul Tıp tarafından “Ö.M.S” marka “Ö.M.S-255” model tavan tipi ameliyat lambasının teklif edildiği, anılan istekli tarafından sunulan cihazın teknik şartnameye uygunluk cevabında, teklif ettikleri cihazın tavan yüksekliği ortalama en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya elverişli olduğu belirtildiği cihazın genel tanıtımına yönelik olarak teklif dosyası kapsamında sunulan tanıtıcı dokümandan, lambanın tavan yüksekliği 225 cm ve daha yüksek ameliyathanelerde kullanılabilecek yapıda olduğunun belirtilmesine karşın, idarece 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri arasında yer alan eşitlik ilkesine aykırı işlem tesis edilerek, başvuru sahibi elenmesine rağmen ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır.

 

2) İhale ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde, ”İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tetkiki neticesinde; “İdarenin adı” bölümüne “İstanbul Özel İdaresini Temsilen İstanbul Valisi …”,“Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı” bölümüne “İstanbul Tıp Cerrahi Alet Tıbbi Malzeme İth. İhr. İmalat ve Dahili Ticaret” yazıldığı ve İl Sağlık Müdür vekilinin adı ve soyadı yazılarak imzalandığı görülmüştür.

 

İş deneyim belgelerinde, “idarenin adı” bölümüne iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işin sahibi idarenin adının yazılması, “yüklenicinin adı, soyadı veya unvanı” bölümüne, iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işin yüklenicisinin eğer gerçek kişi ise, adı ve soyadı eğer gerçek kişi değil bir tüzel kişi ise, o tüzel kişinin unvanı yazılması ve iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işe ilişkin sözleşmeyi yapmaya yetkili makam veya yetki devri yapılmış görevliler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilerek imzalanması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, iş sahibi idare olarak İstanbul İl Özel İdaresi gösterilmesine karşın ihale konusu işe ilişkin sözleşme yapmaya yetkili makama veya yetki devri yapılmış görevli olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü vekilinin adı, soyadı ve imzası yer almaktadır. Ayrıca yüklenici gerçek kişi olmasına karşın iş deneyim belgesinde yüklenicinin ad ve soyadına yer verilmeyip ticaret unvanı ekine veya işletme adına yer verilmiştir. Bahsedilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde idarece kamu ihale mevzuatına uygun olmayan iş deneyim belgesinin, belgede yer alan çelişkili hususlar araştırılmaksızın bu haliyle kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalenin “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası” kalemine ilişkin şartname hükmü açık, net, objektif değerlendirmeye elverişli olarak düzenlenmediğinden, bu kaleminde iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla karara kısmen katılmıyoruz.

 

 

 

 

                                    Adnan ZENGİN                                Nejat ÜNLÜ                         

                                       Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul