• Karar No: 2007/UM.Z-1647
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :47
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1647
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti, Konur Sokak, No:41/2, Bakanlıklar/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozkır Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Bozkır/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5297
Başvuruya konu ihale:
 2006/164018 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı (5. Kalem Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 07.01.19.0200/2007-12E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

Bozkır Devlet Hastanesi’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı (5. Kalem Röntgen Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2007 tarih ve 5297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,  05.03.2007 tarih ve 2007/AK.M-119.1 sayılı Kurul Kararıyla başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koymadığından incelemenin İdarece yapılmasına karar verildiği, İdare tarafından Kurumumuza gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelemesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;             

         

1) İhaleye teklif vermelerine rağmen, kesinleşen ihale kararının ve şikayetlerine cevabın kendilerine usulüne uygun şekilde gönderilmediği;

 

2) Kendi tekliflerinin İdari Şartnamenin 7.2.1’inci maddesinde istenilen banka kredi mektubu bulunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı halde, ihalenin diğer kalemine teklif veren başka bir istekli firmanın ihalede hazır bulunan yetkilisine İdari Şartnamenin 7.3.3’üncü maddesinde istenilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin  bulunmadığının idare tarafından bildirildiği, firma yetkilisinin de bunu teyit ettiği, buna rağmen bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı, aynı ihalede aynı İdari Şartnamelere göre farklı uygulamalarda bulunulduğu, bunun ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

3) İhale komisyonu başkanı kendi teklifleri değerlendirilirken, ihale odasını terk ettiği, daha sonra geri döndüğünde bankalardan temin edilecek kredi mektubunun bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını kendilerine bildirdiği, ihale komisyonu başkanının odayı terk etmesinin mevzuata aykırı olduğu ve bunun ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan firmanın İdari Şartnamenin 7.3.3’üncü maddesinde istenilen TSE onaylı “Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” bulunmadığı, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığından öğrenildiği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinde yetkili satıcı belgesinin noter onaylı olmadığı, bu nedenle geçersiz olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

6) İhale üzerinde bırakılan firmanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış olan lisans belgesinin olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

7) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamede istenilen CE Belgesinin, teknik şartnameye uygunluk beyanının, referans listesinin uygun olamayacağı, zira Beyhekim Firmasının teklif etmiş olduğu cihazın Dinamik Marka Compact 50 r Model cihaz olduğu, bu cihazın sabit masalı röntgen cihazı olduğu, bu modelde çift Tüp Masalı röntgen cihazının olmadığı, teklif veren firmanın olmayan dinamik marka TV’li yatar-kalkar Mide Masalı röntgen cihazı için İdareyi yanıltma yoluna başvurduğu, markası ve modeli bilinmeyen röntgen cihazının İdareye Dinamik marka adı altında teklif edilmesinin suç teşkil ettiği, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

8) İlanda ve İdari Şartnamede cihazların teslim süresinin sözleşmeden hemen sonra olacağı belirtilirken, Teknik Şartnamede “Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde cihazın montajı yapılacaktır.” düzenlemesinin olduğu, Teknik Şartname, İdari Şartname ve İlan hükümleri arasındaki uyumsuzluğun ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

9) İhale sonucunda ihale tutanağının ihale komisyonu başkanından istendiği, henüz yazılmadığı için tutanağın kendilerine verilmediği, bunun İdari Şartnamenin 31.2.4’üncü maddesine aykırı olduğu, kendi tekliflerinin ihale ilanının 4.2.1’inci maddesinde istenen teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi, kullanılmamış teminat mektubu kredisi teklif dosyasında olmadığından ihale dışı bırakıldıkları, bu nedenle geçici teminatın kendilerine iade edildiği, İdari Şartnamenin 30.1. maddesinde ihale sonucunda geçici teminatın iade edileceğinin belirtildiği, ihalenin kimde kaldığı belli olmadan geçici teminat mektubunun iade edilemeyeceği, bunun İdari Şartname düzenlemesine aykırı olduğu,

 

10) İhale dokümanı bedelini 22.11.2006 tarihinde idarenin banka hesabına gönderdikleri, buna istinaden teknik şartnamenin beşinci maddesinin 23.11.2006 tarihinde elektronik posta adresine gönderildiği, ihale tarihinde 5 sıra nolu röntgen cihazı teknik şartnamesinin değiştirildiğini öğrendikleri, teknik şartnamenin 1 ve 6 nolu başlığının 1 ve 4 nolu alt bendinde değişiklik yapıldığı, yeni şartnameyi de ihale günü 100 YTL ödeyerek satın aldıkları, idarenin İdari Şartnamenin 14.1 ve 14.2’nci maddeleri uyarınca  zeyilname düzenleyerek bu zeyilnameyi dokümanı satın alan firmalara göndermesi gerekirken, bu işlemleri yapmaksızın şartnamede değişiklik yaptığı, 

    

İddialarına yer verilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin birinci ve dokuzuncu iddialarına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesinde “İstekli” kavramı:

 

“İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini…ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54’üncü maddesinde:

 

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55’inci maddesinde:

 

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,          

İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı zamanda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte adayların ve isteklilerin, ihale sürecindeki bütün eylem ve işlemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği, istekli sıfatına haiz olduğu, bu nedenle şikayet başvurusunda bulunabilme ehliyetine sahip olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarece Yapılacak İşlemler ve Eylemler” başlıklı I-A-4’üncü maddesinde:

“İdareler  başvuru dilekçeleri üzerine yapacakları ön inceleme sonrasında başvuruyu ehliyet veya süre yönünden reddedebileceklerdir. Ancak başvuru dilekçesinde şekil unsurları bakımından rastlanılacak aykırılıkların doğrudan başvurunun reddi nedeni yapılmaması, kıyasen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için başvuranlara süre tanınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir.” düzenlemesi yar almaktadır. İdare tarafından, başvuru sahibinin şikayetine ilişkin olarak anılan Tebliğin ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 37’nci maddesinde:

 

“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece başvuru sahibinin teklifinin ilk oturumda değerlendirme dışı bırakılması işleminin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.  

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi, ihaleye teklif vermekle istekli sıfatına sahip olmuştur ve idareye şikayet ehliyetine sahiptir. Aynı zamanda, Kanunun 41. maddesi gereğince kesinleşen ihale kararının, istekli sıfatına haiz olduğu anlaşılan başvuru sahibine de yapılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin bu konulara ilişkin iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; İdare tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda, ihalenin diğer kalemine teklif vermiş olan isteklinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin teklifleri kapsamında sunulmadığı, bunların teklifin esasını değiştirmeyecek belge olarak değerlendirilip tamamlatma yoluna gidildiği ifade edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52’nci maddesinde:

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin belge tamamlatma işlemi anılan yönetmelik hükmüne uygun değildir. Aynı zamanda idarenin, eksik olan belgelere ilişkin farklı uygulamalarda bulunması eşit muamele ilkesiyle uyum arz etmemektedir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Mevzuatında ihale komisyonu üyelerinin toplantı odasını terk etmelerinin ihalenin iptalini gerektirdiğine ilişkin açıkça bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte ilk oturumda komisyon başkan ve üyelerinin toplantıya ara vermeden gerekli işlemleri yapmalarının, belgelerin değiştirildiği, tamamlatıldığı ya da yok edildiği gibi iddialara sebebiyet vermemek açısından daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin iddiası sadece komisyon başkanının dışarıya çıkıp, geri gelmesi ile ilgilidir, komisyon başkanın toplantı odası dışında evraklarını imha ettiğine ilişkin iddiası olmayan ve buna ilişkin kanıt olabilecek herhangi bir belge ibraz etmeyen başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; idare tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan yazı ekine, adı geçen firmaya ilişkin “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” eklendiği görülmüştür. İhale İlanının 4.1.2.3’üncü maddesinde:

 

“İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı "Teknik Servis Yeterlilik Belgesi"ne,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. İdare tarafından tarafımıza, ihale üzerinde bırakılan şirketin, “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” ibraz edilmediği için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak; İdare tarafından tarafımıza gönderilmiş olan yazıda, firmaya ait yetkili satıcı belgesinin aslının ihale dosyasında bulunduğu belirtilmiş, belgenin aslına uygunluğu idarece onaylanmış sureti tarafımıza gönderilmiştir. Başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası, idare tarafından gönderilen cevap doğrultusunda, yerinde görülmemiştir.

 

6)  Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak; İdareden gelen yazıda, TAEK belgesinin şartnamede istenilmediği, konunun ilgili firmanın kendi sorumluluk alanına ilişkin olduğu ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal Alımı İhalelerinde İlgili Mevzuatı Çerçevesinde İstenilecek Belgeler” başlıklı bölümünde:

 

“Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamelerde, mal alımı ihaleleriyle ilgili teklifler kapsamında sunulacak bilgi ve/veya belgelere yönelik olarak düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede idareler idari şartname hazırlarken gerek katılımcılara gerekse ihale konusu mala ilişkin yürürlükteki çeşitli mevzuat uyarınca aranması gereken zorunlu hususları tespit etmek ve idari şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtmek durumundadırlar. Nitekim ilgili mevzuatı uyarınca istenilmesi zorunlu  kimi bilgi ve belgelerin belirtilmemesi durumunda çeşitli ihtilaflar ortaya çıkabilecek, öte yandan mevzuatı gereği aranması zorunlu bilgi ve/veya belgeler olmadan anılan ürünün kabul edilmesi mümkün olmayacağından muayene-kabul aşamasında da sorun yaratacaktır. İdare yetkilileri mevzuata aykırı ürünlerle ilgili tespitlerini veya şüphelerini ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara bildirmek durumundadırlar. Ayrıca isteklilerin de ilgili mevzuatı gereği zorunlu bilgi ve belgelere sahip olmaları gerekmekte olup sözleşme imzalandıktan sonra zor duruma düşmemeleri için bu hususları kendilerinin de takip etmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak mal alımı ihalelerine ilişkin idari şartnamelerin ilgili bölümlerinde:

 

- İhale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler varsa bunların sunulmasına ilişkin hükümlere ve

 

- İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; ilgili mevzuatı gereği TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere

 

Yer verilmesi hususlarına idarelerce dikkat edilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca, mevzuat gereği istenilmesi gerekli olan belgelerin şartnamelere eklenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, idari şartnamede bu düzenlemelerin yapılmaması halinde malın teslimi sürecinde, muayene-kontrol aşamasında ilgili mevzuat uyarınca getirilen zorunluluklara uyulması gerekmektedir. İhalede teklifle birlikte, TAEK belgesinin sunulması gerekmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak; İdare tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan yazılardan ihale üzerinde bırakılan firmanın CE belgesini ve teknik şartnameye uygunluk belgesini ibraz ettiği ve teklif edilen ürünün muayene ve kabul aşamasından geçtiği anlaşılmaktadır. İdarece hazırlanmış olan teknik şartnamenin “Kabul ve Muayene” bölümünün birinci maddesinde:

 

“Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. İstekli tarafından şartname hükümlerine uygun olarak CE belgesi ve teknik şartnameye uygunluk belgeleri ibraz edilmiştir. Teknik şartnameye uygun olduğu taahhüt edilen malın, teknik şartnameye uygunluğunun idare tarafından muayene kabul aşamasında değerlendirilmesi ve uygun olmayan malın kabul edilmemesi gerektiği açıktır. 

 

Teknik Şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün üçüncü maddesinde:

 

“Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans listesi verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurul olarak telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslarda gerektiğinde yazılı görüş olarak değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede böyle bir düzenleme yapılması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen hükmüne aykırıdır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak; malın teslimi ile teslim edilen malın montajına ilişkin olarak iki ayrı amaca yönelik düzenlenen hükümlerde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu  iddiası, birinci iddia ile birlikte değerlendirilmiştir.

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibi kendisine teknik şartnamenin beşinci maddesinin elektronik posta yoluyla 23.11.2006 tarihinde gönderildiğini iddia etmektedir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 25’inci maddesinde:

 

“İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı aday veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanın idarece onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur.(standart form KİK005.0/M) Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları tercih eden aday veya isteklilere satılabilir. 

 

Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle  satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, ihale dokümanının elektronik posta aracılığıyla ve kısmen gönderilmesi mümkün değildir. İsteklilerce ihale dokümanının idarece onaylanmış örneklerinin ya da gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyalarının satın alınması gerekmektedir. Başvuru sahibince tarafımıza gönderilen elektronik posta yoluyla alındığı iddia edilen, üzerinde idarenin onayı bulunmayan belge ihale dokümanı olarak değerlendirilemez. Ayrıca, idare tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan yazıda, ihale süreci içerisinde teknik şartnamede herhangi bir değişiklik yapılmadığı, teknik şartnamenin onaylı örneklerinin ihale dokümanı ile istekli olabileceklere dağıtıldığı, ihale süreci içerisinde herhangi bir zeyilname düzenlenmediği, başvuru sahibi tarafından 22.11.2006 tarihinde hesaplarına yatırılan paranın bilgileri dışında yatırıldığı ifade edilmiştir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

             

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul