• Karar No: 2007/UM.Z-1650
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :51
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1650
Şikayetçi:
 Aymed Medikal Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. Zümrütevler Mah. Nil Cad. Koç Sok. 11 Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Mahallesi Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12443
Başvuruya konu ihale:
 2007/26381 İhale Kayıt Numaralı “69 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 07.02.90.0162/2007-19E sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 04.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “69 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 6 ve 7 nci kalemlerine ilişkin olarak Aymed Medikal Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içerisinde şikayet hakkında bir karar alınmadığı, ancak başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduktan sonra idarece 01.05.2007 tarihli yazı ile ihalenin şikayete konu kalemlerinin iptal edildiği yönünde cevap verildiği bu arada başvuru sahibinin de 27.04.2007 tarih ve 12443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin şikayete konu 6 ve 7 nci kalemlerinin idare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ek Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.04.2007 tarihinde yapılan 69 Kalem Sarf Malzemesi Alım ihalesinin 6 ve 7 nci kalemlerinde yer alan malzemelerin bir tek firmanın ürünü olup bir başka üreticisi ve satıcısının olmadığı, ürodinami testi için kullanılan ve piyasada yıllardır rekabet halinde düşük fiyatlarla satış yapan ürünlerin ihaleye girmesi engellenerek bir firmaya avantaj sağlandığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; İhale komisyon kararının 20.04.2007 tarihinde düzenlendiği, ihalenin şikayete konu kalemleri olan 6 ve 7 nci kalemleri için açıklama kısmında belirtilen nedenlerle iptal edildiğinin belirtildiği, ihale komisyon kararının açıklama kısmında ise, “gelen itiraz neticesinde iptal edildiği” şeklinde şerhin bulunduğu, anılan kararın da ihale yetkilisi tarafından 25.04.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdarelerce verilecek kararlar” başlıklı 15 inci maddesinde; “Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından biri verilir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Ön inceleme üzerine verilecek kararlar” başlıklı 21 inci maddenin (e) bendinde; “İhalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verilir” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhalenin şikayete konu 6 ve 7 nci kalemlerinin idare tarafından iptal edildiği anlaşılmış olup, ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul