• Karar No: 2007/UH.Z-1657
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :64
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1657
Şikayetçi:
 Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atakan Sokak Savaş Apt. Nu:6 D.4 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Hipodrom Cad. Nu.113 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10034
Başvuruya konu ihale:
 2007/5042 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Bahçıvanlık, Garsonluk, Elektrikçilik, Kalorifercilik Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.08.13.0163/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Bahçıvanlık, Garsonluk, Elektrikçilik, Kalorifercilik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 10034 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru dilekçesinde yer alan ve iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilen birinci iddiaya ilişkin olarak ise; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan “ Merkez Temizlik, Bahçıvanlık, Garsonluk, Elektrik, Kalorifercilik İşi” ihalesine teklif verdikleri, ihaleye ait idari şartnamenin 7 nci maddesinde “…kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik, bahçıvanlık, garsonluk, elektrikçilik ve kalorifercilik hizmetleri”nin  benzer iş olarak  sayıldığı, ancak ihale ilanında “kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik işi“ benzer iş olarak belirlendiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı olduğu,

2- İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde “yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü yerdeki Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti vererek sağlayacaktır.” düzenlemesinin  yapıldığı, bu düzenlemenin de tereddüt oluşturduğu,

3- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranının % 2,5 olarak belirlendiği halbuki,  elektrikçilik işinde prim oranını % 3,5 üzerinden kestiği,  bu nedenle işin ağırlık kısmını temizlik işi oluştursa da “elektrikçilik ve kalorifer kazanı yakımı” gibi uzmanlık isteyen hizmetlerin de talep edilmesi nedeniyle iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde bu hizmetlerin de benzer iş tanımında bulunması gerektiği,

           4- İhale dokümanı ile yapılan düzenleme sonucunda asgari maliyetin 149.721,11 YTL olduğu ancak, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin asgari maliyeti karşılamadığı,

                 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, idareye şikayet başvurusunun ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin Başvuru Süresi başlıklı I/A/2 nci maddesinde ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları nedeniyle bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları, dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresinin, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceği açıklanmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan 1 inci, 2 nci ve 3 üncü iddiaları ihale dokümanı içeriğine ilişkin olduğundan, ihale dokümanını 06.02.2007 tarihinde teslim alan başvuru sahibinin 13.02.2007 tarihinde ihaleye yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra 19.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihaleye yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, ihale dokümanına ilişkin itiraz konuları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilerek iddialarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının  MKE   Hurda   İşletmesi   Müdürlüğü   Temizlik,    Bahçıvanlık,   Garsonluk, Elektrikçilik,  Kalorifercilik  Hizmetleri işi” olduğu ifade edilerek, söz konusu işin, 1 kazancı, 1 elektrikçi, 1 bahçıvan, 14 temizlik işçisi  olmak üzere toplam 17 işçiyle teknik şartname belirtilen koşullar içerisinde yapılacağı belirlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler ; ihale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzedik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik, bahçıvanlık,  garsonluk, elektrikçilik ve kalorifercilik hizmetleri olarak sayılmıştır.

 

İhale ilanında ise benzer iş ihale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede, ilanda sayılan benzer işe ek olarak “bahçıvanlık, garsonluk, elektrikçilik ve kalorifercilik hizmetleri işlerinin benzer iş tanımına eklendiği anlaşılmıştır. İlanda ve idari şartnamede benzer işe ilişkin farklı hükümler yer aldığı, ilandaki benzer iş tanımının idari şartname düzenlemesine kıyasla daha dar bir alanı kapsadığı,   bu durumun “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ile “ İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez”  hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve bu yönüyle iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “Ayrıca,  yol,  giyim ve yemek gibi  giderler  teklif fiyata dahildir.   Hizmetin  yerine
getirilmesine ilişkin çalıştırılacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni
olarak karşılanacaktır.

Bahçıvan, elektrikçi ve kaloriferci olarak çalıştırılacak 3 (üç) personele brüt asgari ücretin %25(yüzde yirmibeş) fazlası oranında ödeme yapılacaktır.

26.3.1.             Çalışan personelin yemek ihtiyacı aylık 22 gün üzerinden idarenin yemekhanesinden
karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hakedışinden kesilecektir. Bir kişi için günlük yemek
bedeli KDV hariç 3,80.-YTL´dir.

26.3.2.   Yüklenici, çalışan personelinin ikametgahından işyerine geliş-gidişini aylık 26 gün
üzerinden sağlayacaktır. Yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü
yerdeki Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti vererek sağlayacaktır.

26.4.         Temizlik için kullanılacak ihale dokümanı ekinde belirtilen temizlik malzemelerinin
giderleri, Yüklenici tarafından kullanılacak çim biçme makinası (idarece verilecek) bakımı,
yedek parçası, akaryakıtı ve temizlik ekipmanına ilişkin kullanım bedelleri Yükleniciye ait olup
teklif fiyata dahildir.

26.5.         Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.6.         İşyerinde uygulanacak İş Kazası ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı %2,5
olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde söz konusu ihaleye birim fiyat teklif verileceği hususu yer almıştır.

 

            İdari şartnamede yapılan bu düzenlemeden; isteklilerin çalıştırılacak personeli kendi olanakları ile işe getirebileceği ve yapılacak yol masraflarının teklif fiyata dahil edileceği, böyle bir olanağa sahip olmayan isteklilerin ise teklif fiyatlarını mutat taşıt bileti dikkate alınarak 26 gün üzerinden verilebileceği anlaşılmıştır. Diğer yandan, isteklilerin vereceği biletlerin maliyeti daha az olan kart şeklinde mi, yoksa gidiş- dönüşlük tek bilet şeklinde mi verileceği hususunun net olmadığı ve bu şekliyle düzenlemenin ideal olmadığı kabul edilmekle birlikte; söz konusu düzenlemenin yol masrafının ayni şekilde karşılanacağını öngördüğü, işin yürütülmesi aşamasında personel ulaşımının nasıl yapılacağı ve teklifin nasıl hazırlanacağı hususlarında idarece takdir yetkisi kullanılarak isteklilere seçim hakkı tanındığı ve bu yönüyle düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler ; ihale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzedik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik, bahçıvanlık,  garsonluk, elektrikçilik ve kalorifercilik hizmetleri” olarak sayılmıştır.

 

Anılan şartname düzenlemesinde benzer iş olarak hangi işlerin kabul edileceğinin belirtildiği, bu tanımda yer alan işlerden herhangi birisi esas alınarak hazırlanmış iş deneyim belgelerinin ihalede mesleki ve teknik yeterliğin tevsikinde kullanılabileceği ve ihale komisyonunca değerlendirilebileceği dolayısı ile başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Çalışan personelin yemek ihtiyacı aylık 22 gün üzerinden idarenin yemekhanesinden
karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bir kişi için günlük yemek
bedeli KDV hariç 3,80.-YTL´dir.

Yüklenici, çalışan personelinin ikametgahından işyerine geliş-gidişini aylık 26 gün
üzerinden sağlayacaktır. Yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü
yerdeki Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti vererek sağlayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı düzenlemesinde; “Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” açıklaması yer almaktadır. Buna göre söz konusu ihalede   yemek bedelinin isteklilerce ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir.

 

İncelemeye konu ihalede ihale dokümanı ile yapılan yukarıdaki düzenleme çerçevesinde; % 2,5 iş kolları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı  ve  %3 sözleşme gideri dahil, yol ve  giyim bedeli ile malzeme hariç 14 temizlik işçisinin asgari maliyetinin 111.417,57 YTL, asgari ücretin % 25 fazlası üzerinde ödeme yapılacak 3 personelin (bahçıvan, kaloriferci ve, elektrikçi) asgari maliyetinin 29.198,03 YTL,  toplam asgari maliyetin (yol ve  giyim bedeli ile malzeme hariç) ise 140.615,60 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde;” İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşın düşük olanları tespit eder.    Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a)    Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)    Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,

c)     Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

 

İhale Komisyonunca ihaleye katılan 11 isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi uyarınca teklif bedelini oluşturan bileşenleri yazılı olarak açıklamalarının istenildiği,  Çağan Güvenlik ile Sur inşaat Ltd. Şti.ne ait teklifin, teklif fiyatlar asgari maliyeti karşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamaları ve eki belgeler yeterli görülerek, ihalenin Grup Güvenlik İnş. Tem. Ltd. Şti.’nin  üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Grup Güvenlik İnş. Tem. Ltd. Şti. nin teklif fiyatının ise; 147.667,26 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini (7.051,66 YTL fazlası ile) karşıladığı anlaşılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Çağ Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait teklifin de 148.800,50 YTL olduğu göz önüne alındığında, adı geçen isteklilerin asgari maliyeti karşılamadığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale üzerine bırakılan isteklinin teklif bileşenleri incelendiğinde; idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinden farklı olarak 3 iş kalemi daha ilave edildiği, bunların giyim bedeli, sözleşme gideri ve firma kârına ilişkin olduğu görülmüştür.

 

İdarece verilen birim fiyat teklif cetvelinde (ihale konusu işi ve işin karakteristik edimlerini ifade etmediğinden dolayı  her ne kadar oluşturulan iş kalemlerinin uygun belirlenmediği kabul edilmekle beraber) maliyet bileşenlerinden olan yol ve yemek bedelinin iş kalemi yapıldığı ancak, 26 ncı maddede teklife dahil olduğu belirtildiği halde, giyim bedelinin iş kalemi olarak belirlenmediği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teklif birim fiyat cetvelinin  idarece verilen birim fiyat teklif cetveline uygun olduğu,

 

Sur İnş. Ltd. Şti. nin de giyim bedelini iş kalemi olarak öngördüğü,

 

Çağan Güv. Ltd. Şti. nin firma kârını  iş kalemi olarak öngördüğü,

 

Nur inş. Ltd. Şti. nin % 3 sözleşme gideri, kâra ilişkin iş kalemi öngördüğü,

 

Tem-Ser Ltd. Şti. nin de giyim bedeli ile % 3 sözleşme giderini iş kalemi öngördüğü,

 

tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile aynı şekilde giyim bedelini iş kalemi olarak belirleyen diğer isteklilerin, idarece verilen birim fiyat cetveline uygun olarak teklif mektubu ve eki cetveli hazırlayan istekliler ile eşit şartlarda değerlendirilemeyeceği zira, teklif bileşenlerinin farklı farklı olduğu, isteklilerin giyim bedeli hususunda farklı davranmalarının da temelinde “yol, yemek, giyim bedelinin teklif fiyata dahil” olduğuna dair düzenlemeye rağmen, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde maliyet bileşenlerinden olan yol ve yemek bedelinin iş kalemi olarak belirlenip, diğer bir maliyet bileşeni olan giyim bedeline dair iş kaleminin oluşturulmaması hususunun bulunduğu, istekliler arasında çelişki yaratan bu düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesinde de tereddüt yaratarak, objektif bir değerlendirmeyi önleyebileceği, ihale dokümanındaki bu düzenleme düzeltici işlem tesisi yolu ile mevzuata uygun hale getirilemeyeceğinden, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-  Başvuru dilekçesinde yer alan ve iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilen birinci iddiaya ilişkin olarak; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul