• Karar No: 2007/UY.Z-1730
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :66
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1730
Şikayetçi:
 Murat ORUÇ Mühendislik Müteahhitlik Taah. ve Müşv. İşleri 3 Akkoyunlu Sokak Elaltun Kara-2 Apt No:9 Kat.2 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Mahmuriye Mah. Feritpaşa Cad. Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10981
Başvuruya konu ihale:
 2007/16369 İhale Kayıt Numaralı “Konya - Yunak 500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 06.02.77.0075/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 14.03.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konya - Yunak 500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat ORUÇ Mühendislik Müteahhitlik Taah. ve Müşv. İşleri’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Konya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14.03.2007 tarihinde yapılan “Konya-Yunak 500 Seyircili Spor Salonu İnşaat Yapım İşi” ihalesinde vermiş oldukları teklifin aşırı düşük sorgulamasına istinaden vermiş oldukları açıklamaların uygun görülmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu yöndeki tespitlerinin yerinde olmadığı,bu husus nedeniyle kamu zararına yol açıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait analizlerin nasıl olduğu konusunda şüphelerinin olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu analizlerin usulüne uygun olarak düzenlenmemiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve bu husus nedeniyle kamu zararına yol açıldığı iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İdarece hazırlanan ihale konusu işe ait idari şartnamenin 58.1 maddesinin;

 

“İstekliler teklif ekinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.”  şeklinde düzenlendiği ,

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında yer alan “İş Kalemleri Pursantaj Oranları” nda her bir iş kalemine ilişkin yapım şartlarının belirtildiği, bazı iş kalemlerinde “Yapım Şartları: B.B.Birim fiyat tariflerindeki gibidir” şeklinde, bazı iş kalemlerinde ise yapım şartlarının açıklandığı,

 

Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında yer alan, “İnşaat İşleri Özel Şartnamesi” nin son bölümünde, “Önemli Not” başlığı altında, “Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi bu ihalenin doğal evrakı olup tarifi yapılmayan imalatlar için başvurulacak  kaynak niteliğindedir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

          İdare tarafından söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak, teklifi ekinde  idareye sunulan iş kalemlerine ait analizlerin işçilik+ nakliye+müteahhit karı şeklinde global olarak düzenlendiği, düzenlenen analizlerin analiz tekniğine uygun olmadığı, analiz içerisinde konulmuş olan rayiçlerin miktarları; birim imalattaki rayiç miktarlar olması gerekirken, imalata ait toplam metraj miktarlarının  yazılmış olduğu ve analiz fiyatı yerine imalatların iş içerisindeki toplam teklif fiyatının hesaplanmış olduğunun belirtildiği,

 

            Başvuru sahibinin  teklifi ekindeki analizler incelendiğinde ise, her bir iş kalemi için hazırlanmış olan analizlerde, birim fiyatı oluşturan alt bileşenlerden, malzeme, işçilik, nakliye ve müteahhit karına yer verdiği tüm iş kalemleri için bu bileşenlerin fiyatlandırıldığı, ayrıca ihale konusu işin her bir iş kalemine ilişkin miktarlarına göre toplam fiyatının da gösterildiği  tespit edilmiştir. Bu haliyle başvuru sahibinin teklifi ekinde verdiği bu listelerin idarenin tanımladığı yapım şartlarını yansıtır şekilde bir analiz olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

 

            İdarece başvuruya konu ihalede ilk oturumda düzenlenen 14.03.2007 tarihli Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında başvuru sahibinin analizlerinin var olarak gösterildiği, ikinci oturumda yapılan değerlendirmede analizlerin uygun görülmediği anlaşılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekliye ait analizler incelendiğinde ise, söz konusu isteklinin sunmuş olduğu analizlerin idarece tanımlanan şartlara uygun analizler olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul