En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1723
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :57
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1723
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. Sultanahmet-Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13578
Başvuruya konu ihale:
 2007/8265 İhale Kayıt Numaralı “Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 06.10.72.0019/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından

14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007

Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic.

Ltd. Şti’nin 09.05.2007 tarih ve 13578 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda

bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun süre yönünden reddine ve iddiaların

incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri

uyarınca makine, tesis ve ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmaması esas olduğu

halde, ilan metninde ve Tip İdari Şartnamede "taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter

onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir" hükmünden sonra aynı maddede "Teknik şartnamede

istenen temizlik malzemelerinden birer numune ihale günü isteklilerce komisyona sunulacaktır,

(sıvı numuneler orijinal kutularında olacaktır ve tüm temizlik malzemelerinin üretim standardını

gösterir, malzemelerin kalite belgesi veya üretici firmanın kalite belgesi olacaktır” yönündeki

düzenlemelerin, temin edileceği taahhüt edilen ve dolayısıyla isteklinin bünyesinde bulunmayan

malzemelerin kalite belgelerinin, zaten isteklinin bünyesinde bulunması beklenemeyeceğinden bu

belgelerin yeterlilik kriteri olarak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

2) Kamu İhale Genel Tebliğine göre, personele ilişkin giyecek giderlerinin işin yapılması

sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık

veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacağı, giyeceğin özellikleri ve

sayısının idari şartnamede belirtileceği düzenlendiği halde, idarece hazırlanan teknik şartnamede

kıyafetin maliyet giderini belirlemede en önemli etkenlerden biri olan kumaşın kalitesinin

belirlenmesinin firmaların teklifini hazırlarken tereddüde düşüreceği,

İddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde

şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten

itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir

karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın

istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar

tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına

alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye

usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı

Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol

açan durumun farkına varıldığı 13.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet

başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.03.2007 tarihinde şikayet

başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği

anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) Başvurunun reddine,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul