En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1712
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :45
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1712
Şikayetçi:
 Var Öz Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Selanik Cad. No:48/10 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, Gazi Tesisleri 6 No’lu Bina, Gazi Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13147
Başvuruya konu ihale:
 2007/17674 İhale Kayıt Numaralı “43 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.10.42.G015/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “43 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Var Öz Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarih ve 13147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup,incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine, idarenin 13.04.2007 tarih ve 1848 sayılı cevap yazısında, gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, 43 kişi için 1,00 YTL ile giyeceğin taahhüt edildiği, ancak bu bedel ile söz konusu giyeceğin karşılanması mümkün olmadığından tekliflerinin reddedildiği hususlarına yer verildiği, buna karşılık, firmalarının usulüne uygun ve tam olarak açıklamasını sunduğu, firmalarının 15.09.2006 tarihinden beri bu hizmeti idareye sağladığından, şu an hizmet veren personelin elbise ve teçhizatının tam olduğu, bu nedenle idarece gerçekleştirilen yanlışlıkların giderilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin ilk olarak, 26.04.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle Kuruma başvuruda bulunduğu, ancak, bu dilekçe ekinde yer alan 13.04.2007 tarih ve 1848 sayılı yazı kapsamından, idareye yapılan başvurunun şikayet başvurusu niteliğinde olmadığı, bu başvurunun idareden gerekçe talep edilmesinden ibaret olduğundan bahisle, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu hususunun, 27.04.2007 tarih ve 5745 sayılı yazıyla şikayetçiye, aynı tarih ve 5746 sayılı yazıyla da, idareye bildirildiği, idarenin Kuruma hitaben yazdığı 08.05.2007 tarih ve 2247 sayılı yazıda, Kurumun anılan bildirim yazısının 01.05.2007 tarihinde idare kayıtlarına girdiğinin belirtildiği, tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler kapsamından, idarenin gerekçe bildirim yazının, 13.04.2007 tarihinde firma temsilcisi Hakan Malaç’a elden teslim edildiği, bu durumda şikayete konusu hususların farkına varıldığı tarihin de 13.04.2007 tarihi olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 13.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

1)      Başvurunun reddine,

 

           2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup,incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul