• Karar No: 2007/UH.Z-1710
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :43
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1710
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic.Ltd.Şti., Ataç 1 Sokak No:20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Mete Caddesi No:34 Necip Akar İş Merkezi Kat:5-6 Taksim/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12837
Başvuruya konu ihale:
 2007/22169 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.10.16.0110/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic.Ltd.Şti.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  06.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yer verilen “…İhale konusu işi yerine getirmek için gerek duyulacak her türlü makine ve ekipmanın, istekliye ait olması gerekmektedir.”  düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı, 

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde yer verilen “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin” idarece istenmesinin  mevzuata uygun olmadığı, 

 

            3) İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer verilen düzenlemenin yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılamayacağından mevzuata uygun olmadığı, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “…İhale konusu işi yerine getirmek için gerek duyulacak her türlü makine ve ekipmanın, istekliye ait olması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünde, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir….” düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu işin niteliği göz önüne alındığında, İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde, idarece “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin” istenilmesi söz konusu düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde,

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 


 

9. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdarece yapılan işlem Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeye aykırı ise de, bu aykırılığın teklif verilmesine engel teşkil etmediği, düzenlemede brüt değil net tutarların bulunmasının, isteklilerin idari şartnamede belirtilen net tutarları esas alarak brüt tutarları tespit etmek suretiyle tekliflerini belirlemeleri mümkün olduğundan bu hususun ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul