En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1707
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :40
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1707
Şikayetçi:
 Global Temz. ve Güv. Hizm. İnş. Emlak Gıda Tic. Ltd. Şti., Yüksel Caddesi Nu:29/3 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 YURTKUR Denizli Bölge Müdürlüğü, İstiklal Cad. 3406 Sok. Nu:2 20020 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10329
Başvuruya konu ihale:
 2007/5350 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 2007 Yılı Temizlik, Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı (İlaçlama Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 08.08.34.0196/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            YURTKUR Denizli Bölge Müdürlüğü’nce 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri 2007 Yılı Temizlik, Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı (İlaçlama Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Global Temz. ve Güv. Hizm. İnş. Emlak Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.04.2007 tarih ve 10329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede işçilere verilecek kıyafetlerin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde elbiselere ayrı bir kalem olarak yer verilememesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu düzenlenen işçilere verilecek kıyafetlerin nitelik ve özelliklerine ilişkin teknik şartnamede bir düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenen kalite yönetim sistemi belgesine (TS EN ISO 9001-2000 veya 2001 standardı) ilişkin kriterlerin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,  

 

            4) İdari şartnamenin 56 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı bentlerinde yer alan iş yerinin nakline ve kapatılmasına ilişkin düzenlemeler ile yeni yurt müdürlüklerinin açılmasına ilişkin düzenlemelerin belirsizlik taşıdığı, mevzuata uygun olmadığı ve ihaleye teklif verilmesini engellediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;

 

            “… Temizlikçi ve çamaşırcılar için 1’er adet iş önlüğü, kaloriferciler için 1’er adet tulum, ateş gözlüğü, filtreli maske ve kazan fırçası, 2’şer adet deri eldiven, tüm personel için 2’şer adet çizme, temizlikçi ve çamaşırcılar için 5’er adet plastik eldiven giyim istihkakı karşılığı teklif fiyata dahil olup, ayni olarak karşılanacaktır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

            “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

           

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine yer verilmediği iddia edilmektedir. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine yer verildiği görülmekle beraber başvuru sahibi tarafından gönderilen anılan standart formda giyim giderine yer verilmemiş olduğu görülmüştür.

 

            Ayrıca 08.03.2007 tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu teklif mektubu eki cetvelde giyim giderini yazmadığı belirtilerek anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, 08.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin En-Kay Tur. İnş. Tem. Hzm. Teks. Hay. Akry. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı, daha sonra Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunda idareden satın aldıkları ihale dokümanı içerisinde standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine ilişkin bir kaleme yer verilmediği, bu nedenle giyim giderini işçilik gideri içerisinde gösterdiklerini beyan ettikleri, dilekçe eklerinde sundukları birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de giyim giderine yer verilmemiş olduğu tespit edilmiştir.

 

 İdarenin bu şikayet başvurusuna 12.04.2007 tarihli cevabı ile başvuru sahibinin iddiası yerinde görülerek, teklifinin değerlendirme alınmasına karar verildiği, bu karar üzerine 19.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu kararına 2 komisyon üyesinin karşı oy verdiği, bu üyelerden birinin “İhale şartname eki; idare tarafından verilen standart formlardan teklif mektubu ve eki birim fiyat cetvelinin değişik olması nedeni ile istekliler arasında eşitlik ilkesinin ihlal edildiğinden ihalenin iptal edilmesi için karşı oy kullanıyorum.” gerekçesi ile ihale komisyonu kararına karşı oy verdiği görülmüştür.

 

Gerek başvuru sahibi tarafından sunulan gerekse de Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.’nin idareye şikayet dilekçesi ekinde sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine yer verilmemiş olduğu görülmüştür. Sunulan bu belgelerde idarenin kaşesinin de yer aldığı görülmüştür. Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifini idare tarafından verilen bu forma uygun olarak verdiğini beyan ettiği; ihaleye teklif veren diğer isteklilerin ise birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine de yer verdikleri anlaşılmıştır.

 

Açıklanan gerekçelerle idari şartnamede giyim giderinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olduğundan, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan firmalar tarafından sunulan ile idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerin birbirinden farklı olması ve ihale komisyonu üyelerinden birinin ihale komisyonu kararına karşı oy gerekçesinde belirttiği hususlardan idare tarafından doküman satın alanlara farklı teklif cetvelleri verildiği, bu durumun Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı olduğu, ayrıca Gezerler Akaryakıt Tem. Öz. Güv. Tic. San. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim giderine yer vermediğinden anılan firmanın giyim giderini teklifine dahil edip etmediğinin anlaşılamayacağı, bu nedenle de idare tarafından tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesinin yapılamayacağı, ihalenin bu haliyle sonuçlandırılması imkanının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;

 

            “… Temizlikçi ve çamaşırcılar için 1’er adet iş önlüğü, kaloriferciler için 1’er adet tulum, ateş gözlüğü, filtreli maske ve kazan fırçası, 2’şer adet deri eldiven, tüm personel için 2’şer adet çizme, temizlikçi ve çamaşırcılar için 5’er adet plastik eldiven giyim istihkakı karşılığı teklif fiyata dahil olup, ayni olarak karşılanacaktır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 13 üncü bendine;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ayrıca süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yer alan düzenlemede yüklenici tarafından karşılanacak kıyafetlerin sayısının idarece belirlendiği görülmüştür. Teknik şartnamenin “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 10-14. maddesinde kıyafetlerin şeklinin idare ve yüklenici tarafından birlikte tespit edileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında da belirttiği üzere yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenen kıyafetlerden ateş gözlüğü, filtreli maske ve kazan fırçası, deri eldiven, çizme ve plastik eldiven için ayrıca bir nitelik belirlenmesine gerek olmadığı, temizlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından da temizlikçi ve çamaşırcılar için istenen iş önlüğü ve kaloriferciler için istenen tulumun niteliklerinin malum olduğu, idarece kıyafetlere ilişkin yapılan düzenlemeler doğrultusunda teklif verilmesine engel bir durumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.    

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “İstekliler, hizmet alımıyla ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kalite yönetim sistem belgesi (TS EN ISO 9001-2000 veya 2001 standardı) vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

...” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” kısmında;

 

          “...

 

          İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

         

 

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda  yer alan "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

 

          Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." metnine yer verilecektir.” hükmü yer almaktadır.

         

İdari şartnamenin 7.5.6. maddesinde;

 

          “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

 

          Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Sonuç olarak idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının temizlik hizmeti alımı olduğu düzenlendiğinden, isteklilerden temizlik hizmetine ilişkin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kalite yönetim sistem belgesi (TS EN ISO 9001-2000 veya 2001 standardı) istendiği açıktır. İdare tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda kalite yönetim sistem belgesine ilişkin kriterlerin belirlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 56 ncı maddesinin 2 nci bendinde;

 

            “İş yerinin herhangi bir sebeple tahliye edilerek belediye hudutları dahilinde başka bir yere nakli durumunda en az bir ay evvel haber verilmesi kaydıyla, hizmetler, kabulü halinde aynı yüklenici ile aynı şartlarda yapılacaktır.”

 

            Aynı maddenin 3 üncü bendinde;

 

            “Çalışılacak birimlerden herhangi birinin, idare tarafından herhangi bir sebeple kapatılması halinde, söz konusu birimdeki hizmet alımı durdurulacak ve yüklenici, hiçbir hak talep edemeyecektir.”

 

            Aynı maddenin 6 ncı bendinde;

 

            “Yeni yurt müdürlükleri hizmete açıldığında, yüklenici ile, sözleşme hükümleri ile tespit edilen ücret üzerinden ek sözleşme yapılacaktır.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 56 ncı maddesinin 2 nci bendinde yer alan düzenlemede iş yerinin başka bir yere nakli halinde hizmetin aynı yüklenici ile yapımı en az 1 ay evvel haber verilmesi ve yüklenicinin kabulü şartlarına bağlandığından, böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda yüklenicinin kabul zorunluluğu olmadığından, bu düzenlemenin belirsizlik taşımadığı ve teklif verilmesine engel teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.

       4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde;

 

            “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

            a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

            Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

            İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

            Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini birim fiyat üzerinden verecekleri ve üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir.

            İdari şartnamenin 56 ncı maddesinin 3 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan çalışılacak birimlerden herhangi birinin kapatılması ve yeni yurt müdürlükleri hizmete açılması düzenlemeleri iş artışı ve iş eksilişi olarak değerlendirilecek ve şikayete konu ihale birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiğinden Kanunda belirlenen oranlar dahilinde iş artışı ve iş eksilişi yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul