• Karar No: 2007/UH.Z-1703
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :36
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1703
Şikayetçi:
 Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti., Babalık Mahallesi Vatan Cad. Ergün İşhanı No:701 K.7 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Müdürlüğü, Reşadiye Mah. 33909 Taşucu Silifke/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12318
Başvuruya konu ihale:
 2007/28164 İhale Kayıt Numaralı “Taşucu Limanı Koruma ve Güvenlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 07.09.76.0063/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Müdürlüğü’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşucu Limanı Koruma ve Güvenlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.04.2007 tarih ve 12318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisinin 04.05.2007 tarih ve 6/33 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde imzalı tip idari şartname ve 7.1.p maddesinde ihaleye girecek isteklilerin işi ve işyerini gördüklerine ilişkin idarenin liman kısım müdürlüğü ünitesinden yer görme belgesi alacaklarının ihaleye katılım kuralları arasında sayıldığı, ancak söz konusu düzenlemelerin ihale ilanında yer alamadığı,

 

Yine, idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde güvenlik hizmeti adına alınmış, ISO 9001, 2000 kalite belgesinin aslı veya noter onaylı suretlerinin istenilmesine rağmen ihale ilanının 4.3.4 maddesinde güvenlik hizmeti adına alınmış ISO 2001, 2000 belgesinin yer aldığı, ihale ilanında istenilen belge ile idari şartnamede istenilen belgelerin birbirinden farklı olduğu, ihale dokümanında yer verilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilemeyeceğinden mevcut düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vermelerinin istenilmesine rağmen idarenin yeni bir format hazırlayarak birim fiyat teklif alınan ihalelerdeki gibi ek cetvel düzenlediği, götürü bedel teklif alınarak yapılacak ihalede standart form KİK019.0/H birim fiyat teklif mektubu ek cetvelinin değiştirilerek istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede esasa ilişkin yapılan inceleme sırasında söz konusu idare tarafından Kurumumuza gönderilen 16.05.2007 tarih ve 588 sayılı yazı ekinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığının Taşucu Kağıt Sanayi İşletme Müdürlüğüne gönderdiği 14.05.2007 tarih ve 3220 sayılı yazıda “Liman koruma ve güvenlik hizmet alımı kararının Yönetim Kurulunun 04.05.2007 tarih ve 6/33 sayılı kararıyla; 3 kez ihaleye çıkılmasına rağmen ihale komisyonu kararındaki asgari işçilik maliyetine göre yapılan değerlendirmenin eksik ve yanlış olması nedeniyle ihalenin iptal edilerek Holding merkezince yeniden ihaleye çıkılmasına” karar verildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisinin 04.05.2007 tarih ve 6/33 sayılı kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul