• Karar No: 2007/UY.Z-1819
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :121
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1819
Şikayetçi:
 Ali Şanda, Kongre Cad. Hasırhan İş Merkezi Kat:3 No: 117 Merkez/ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi 25200 Merkez/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12555
Başvuruya konu ihale:
 2006/164626 İhale Kayıt Numaralı “Tortum-Bağbaşı Sağlık Ocağı İnşaatı Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2006 tarih ve 06.03.13.0132/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tortum-Bağbaşı Sağlık Ocağı İnşaatı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Şanda’nın 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12555 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

17.05.2006 tarih ve 06.03.13.0132/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            11.12.2006 tarihinde yapılan ihalenin taraflarına kaldığının bildirildiği, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 7117 sayılı yazı ile bu kez 2007/UY.Z-897 sayılı Kamu İhale Kurumu kararı gereği ihalenin Aktaş İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının kendilerinin ikinci en avantajlı teklif olduğunun bildirildiği, ancak  Aktaş İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği,Erdal Altan’ın anılan Kurul kararında iki firmada çalışıyor göründüğü firmalardan birinde ise 2 günlük çalışmasının göründüğü ve ihale tarihinden önce çıkarıldığının belirtildiği, internetten alınan ve SSK İl Müdürlüğünce doğrulatılan hizmet dökümlerinden anlaşılacağı üzere bu şahsın beş ayrı firmada sigortalı göründüğü, en eski ve devam eden sigortasının Kemhaş İnşaat firmasında göründüğü, hizmet dökümleri bir bütün olarak incelendiğinde bu şahsın Kemhaş İnşaat firmasının anahtar teknik personeli olduğunun anlaşılacağı dolayısıyla mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

16.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile en düşük teklifi veren başvuru sahibi Aktaş İnş. Taah. Tic. ve Nak. Ltd. Şti.’nin teklifinin anahtar teknik personele ilişkin belgelerinin uygun olmadığı, Ulusoy İnş.’nın teklifinin geçici teminat tutarının yeterli olmadığı, Garanti Müh., Piri Taş. İnş. ve Taş Yapı İnş. tekliflerinin iş hacmine ilişkin belgelere tekliflerinde yer verilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Ali ŞANDA üzerinde bırakıldığı,

 

Aktaş İnş. Taah. Tic. ve Nak. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 05.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-897 sayılı Kurul Kararı ile ;  “….İdari şartnamenin “isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.İstekli aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen Anahtar Teknik Personel taahhütname ile istenmektedir.

 

Adet           Pozisyonu             Mesleki Unvanı                  Mesleki Özellik   

  1              Şantiye Şefi          İnşaat mühendisi              Mühendis-Mimar

 

Deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt belgesi veya hizmet belgesi ile tevsik edilir. Taahhüt edilen Anahtar Teknik personele ait öz geçmişlerin verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak başvuru sahibinin teklifinde; yedi yıl deneyimli inşaat mühendisi Erdal ALTAN’ın anahtar teknik personel olduğunu beyan eden belge ile ekinde bu kişiye ait İMO Erzurum şubesinden alınan oda kayıt belgesine (oda kayıt tarihi 20.01.1999) ve istekli bünyesinde çalışmak üzere 02.10.2006 tarihinde internet ortamından işe giriş bildirgesinin verildiği bilgisini içeren Erzurum Sigorta İl Müdürlüğünün 06.12.2006 tarih ve 74878 sayılı yazısına yer verdiği tespit edilmiştir (Anılan belgede; başvuru sahibi işveren sicil numarası:1010283.25.01, sigortalı Erdal ALTAN’ın sicil numarası: 0602199616602 bilgisi yer almaktadır.).

En düşük teklifi veren başvuru sahibinin teklifinin, öngörülen anahtar teknik personelin idari şartnameye uymaması gerekçesiyle 16.01.2007 tarihli ihale kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idare tarafından raportör tayin edildiği, 02.02.2007 tarihli raportör kararında, SSK dan alınan söz konusu 0602199616602 sicil numaralı sigortalı Erdal ALTAN’a ait hizmet cetvelinde, anılan kişinin başvuru sahibi işverenin 1010283.25.01 sicil numaralı iş yeri bünyesinde çalışmak üzere 02.10.2006 tarihinde internet üzerinden giriş yaptığı, 10/2006, 11/2006 ve 12/2006 dönemleri için işveren tarafından otuzar günlük primlerinin yatırıldığı, yine ihaleye teklif veren Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nde çalışmak üzere 07.12.2006 tarihinde internet üzerinden giriş yaptığı, 08.12.2006 tarihinde işten çıkışının verildiği ve adına iki gün prim yatırıldığı, bu haliyle Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nin de anahtar teknik personel olarak öngördüğü 0602199616602 sicil numaralı sigortalı Erdal ALTAN’a 11.12.2006 ihale tarihinde istekli bünyesinde bulunmadığı, anılan kişinin başvuru sahibi bünyesinde çalışmaya devam etmesi gerekçesiyle asgari şartları sağladığı bilgisi yer almaktadır.

İdare tarafından söz konusu sigortalının ihale tarihi itibari ile hangi firma bünyesinde çalıştığı hususu Erzurum İl Sigorta Müdürlüğünden 11.12.2006 tarih ve 25879 sayılı ve 15.12.2006 tarih ve 26307 sayılı yazılar ile ayrıntılı olarak sorulduğu, ilgili idare tarafından verilen yazıda, anılan kişinin ihale tarihinde hangi firmalarda çalıştığı bilgisi yerine, her iki işvereni de içeren dört firmada işe giriş tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmiştir.

İhale komisyonu tarafından bu hususa ilişkin 02.02.2007 tarihli raportör kararının görüşülmesi sonucunda Erzurum İl Sigorta Müdürlüğünün yukarıda ifade edilen 15.12.2006 tarih ve 26307 sayılı yazısı dikkate alınarak başvuru sahibinin teklifinin 02.02.2007 tarihli kararı ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

İdarece tesis edilen işlemlerinin değerlendirilebilmesi için başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak öngördüğü Erdal ALTAN’ın başvuru sahibi tüzel kişilikte ve ihaleye teklif veren Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’ndeki sigortalılık durumu 26.02.2007 tarih ve 2908 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen SSK Erzurum İl Müdürlüğünden sorulmuş, ilgili idare tarafından gönderilen ve 01.03.2007 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına alınan aynı tarih ve 12297- 12164 sayılı yazılardan; Erdal ALTAN’ın başvuru sahibi tüzel kişilikte, 02.10.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve 2007/01 ay sonu itibari ile sosyal güvenlik destek pirimi ödemek suretiyle sigortalılık halinin devam ettiği ve primlerinin yatırıldığı, Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nde ise internet üzerinden 06.12.2006 tarihinde işe giriş bildirgesi verilmek üzere işlem yapıldığı, 08.12.2006 tarihi itibari ile işten çıkarıldığı, adına 2006/12 dönemde iki günlük prim yatırıldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler, Erdal ALTAN’ın internet üzerinden yapılan SSK hizmet dökümü sorgulamasında da tespit edilmiştir.

            Bu durumda, her iki istekli tarafından anahtar teknik personel olarak ön görülen Erdal ALTAN’ın başvuru sahibi işveren bünyesinde 02.10.2006 tarihinde işe başladığı ve ihale tarihi itibari ile adına pirim ödendiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nin, anahtar teknik personel olarak öngördüğü Erdal ALTAN’ı ihale tarihinden önce işe aldığı ve 07.12.2006 tarihinde işe başlattığı, ancak anılan kişiyi ihale tarihi olan 11.12.2006’dan önce, 08.12.2006 tarihinde işten çıkarttığı ve adına Aralık/2006 döneminde iki günlük prim yatırdığı halde, sunduğu teklifte ihale tarihinden önce kendi bünyesinde işe başladığına ilişkin internet üzerinden işe giriş belgesine yer vererek ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu, ve ihale tarihi itibari ile istekli bünyesinde öngördüğü anahtar teknik personel çalıştırmadığı için Taşoğlu İnş. Taah. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

            karar verildiği,

 

İhale Komisyonunca anılan Kurul Kararının gereği olarak Taşoğlu İnş. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı ve Aktaş İnş. Taah. Tic. ve Nak. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alındığı, sınır değerin yeniden belirlendiği, yeniden tespit edilen sınır değerin altında kalan Aktaş İnş. Taah. Tic. ve Nak. Ltd. Şti. ve Ali Şanda’nın tekliflerine ilişkin aşırı düşük açıklamalarının yeterli görülerek ihalenin bu defa Aktaş İnş. Taah. Tic. ve Nak. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunu karşıladığı, bir firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilen bir kişinin aynı anda başka firmalarda çalışmasını engelleyen bir düzenleme olmadığı ve anahtar teknik personelin ilgili firmanın bünyesinde tam gün mesaî yapma zorunluluğu bulunmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul