• Karar No: 2007/UH.Z-1492
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :32
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1492
Şikayetçi:
 Uzunoğlu İns. Kaynk. ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. Uçanbaşı Mahallesi 558 Sokak No:1 (Kız Meslek Lisesi Arkası) DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Güney Belediye Başkanlığı Tilkilik Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 20460 Güney / DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11803
Başvuruya konu ihale:
 2007/36063 İhale Kayıt Numaralı “25 Kişilik (120 Gün) 4 Aylık Süreli Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti İçin Temizlik Personeli Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 08.09.32.0119/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Güney Belediye Başkanlığı tarafından 10.04.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “25 Kişilik (120 Gün) 4 Aylık Süreli Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti İçin Temizlik Personeli Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uzunoğlu İns. Kaynk. ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarih ve 11803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Başvuru konusu ihalede sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmağına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede firmalarının yeterlik başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede “ticaret odası faaliyet izin belgesinin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede aday ifadesinin yer almadığı, ihalede sundukları ISO 9001-2000 Belgesi içeriği kapsamında çöp toplama ve nakil hizmeti bulunmadığı” gerekçeleri ile firmalarının yeterli görülmediği, idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarece ihale işlemlerine devam kararı alındığı, söz konusu kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalede, başvuru sahibinin 12.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısında ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiğinin bildirildiği, başvuru sahibinin beyanına göre söz konusu kararın 19.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 20.04.2007 tarih ve 1803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuru sahibi tarafından ihale işlemlerine davam kararına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, diğer yandan idarece 20.04.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece alınan ihale işlemlerine devam kararının başvuru sahibine tebliğinden sonra yedi gün süre beklenilmeden, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı şekilde sözleşmenin imzalandığı, bu durumda sözleşmenin hükümsüz olacağı anlaşılmakla birlikte, ortada imzalanmış bir sözleşme bulunduğu ve başvuru sahibinin yaptığı şikayet başvurusunun idarenin ihale işlemlerine devam kararına ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale işlemlerine devam kararı hakkında bir karar vermenin herhangi bir sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; “İhale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan idare kararı başvuruyu sonuçlandıran nitelikte olmayıp, başvuru idare tarafından sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak geçici tedbir niteliğinde bir karardır. Bu karara itiraz edilmesi veya edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine yapılacak başvuruyu etkilemez.” hükmü uyarınca, başvuru sahibinin idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran karara karşı 4734 sayılı Kanunda belirtilen usul ve sürelere uygun olarak başvuru hakkı bulunmaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihalede sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmağına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul