• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1812
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :111
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1812
Şikayetçi:
 Atilla IŞIK, Ataç 2 Sokak No: 66/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12145
Başvuruya konu ihale:
 2007/47777 İhale Kayıt Numaralı “İdareye Bağlı Konuklar Tarım İşletme Müdürlüğünde 3 Adet, Altınova Tarım İşletme Müdürlüğünde 4 Adet, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde 4 Adet Derin Kuyu Açılması Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 06.03.02.0176/2007-34 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/47777 İhale Kayıt Numaralı “İdareye Bağlı Konuklar Tarım İşletme Müdürlüğünde 3 Adet,  Altınova Tarım İşletme Müdürlüğünde 4 Adet, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde 4 Adet Derin Kuyu Açılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Atilla IŞIK’ın 25.04.2007 tarih ve 12145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer 21 nci maddesinin (p) bendinde;

 

“1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin 14.05.2007 tarih ve 12785 sayı ile kayıtlarımıza alınan yazısında özetle

 

Şikayete konu ihalede sulama suyu amaçlı yeraltı su kuyularının su debisinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-II 21/p maddesinde yer alan kriterin altında kaldığı ve bu nedenle ÇED raporu gerekliliğinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

 

İdarenin cevap yazısı ve yukarıya aktarılan düzenleme ile birlikte dikkate alındığında; başvuru konusu iş için ÇED raporu alınması zorunluluğunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul