• Karar No: 2007/UM.Z-1793
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :86
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1793
Şikayetçi:
 Burak İnş. Gıda Tıbbi Malz. Temz. Petrol Ürn. San. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Terminal Cad. Nevriye Akkurt Apt. No:1 K.1 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atakent Mahallesi Tek Sögüt Mevkii 42320 Ereğli/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12718
Başvuruya konu ihale:
 2007/23234 İhale Kayıt Numaralı “8 Kalem Laparoskopi Sarf Malzemesi Alımı (1 ve 6. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 07.02.97.0063/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kalem Laparoskopi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinde 1 ve 6. kalemlere ilişkin olarak Burak İnş. Gıda Tıbbi Malz. Temz. Petrol Ürn. San. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12718 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Şikayete konu 1 ve 6. kalemlerde ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Ereğli Devlet Hastanesi tarafından 29.03.2007 tarihinde yapılan ihalede tebligat adres beyanı ile Ticaret Sicili Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesinde yer alan adreslerin farklı olduğu ve İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenilen yetki belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, firmalarının yeni adresinin bağlı bulundukları Ticaret Odasına bildirilip Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, ayrıca vermiş oldukları adres beyanının doğruluğunun İdare tarafından firmalarıyla yapılan yazışmaların zamanında ulaşması ile teyit edildiği, ayrıca Alternatif Medikal firması tarafından firmalarına adına düzenlenmiş yetki belgesinin ise teklif dosyası içerisinde bulunduğu,

 

Selar firmasının birim fiyat teklif cetvelinin rakam ve yazıyla uyuşmamasına rağmen komisyon tarafından teklifinin geçerli sayıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında İdari Şartnamenin;

7.1.a    maddesinde “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi”,

7.1.b    maddesinde “Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi”

7.1.b.2 maddesinde “Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge”,

7.1.c    maddesinde “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

7.1.c.2 maddesinde “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” olarak belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi Burak Medikal Ltd. Şti’nin teklif dosyası içerisinde yer alan belgelerin incelenmesinde;

 

Başvuru sahibi; tebligat adresi beyanında adresini; Şahinali Mah. Terminal Cad. Nevriye Akkurt Apt. Kat:1 No:1 NİĞDE,

 

02.02.2007 tarihli Ticaret Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinde şirket adresinin: Ahipaşa Mah. İstasyon Cad. Çarşı İş Merkezi Kat:2 No:13,14 Merkez/NİĞDE,

 

23.08.2006 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin merkezinin Ahipaşa Mah. İstasyon Caddesi Çarşı İş Merkezi Kat:2 No:13-14 NİĞDE

 

Olarak belirtilmiştir.

 

29.03.2007 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, aynı tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçesine İlişkin Tutanakta ve 30.03.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında başvuru sahibi firmanın tebligat adres beyanı ile Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinde adreslerin farklı olduğu gerekçesi ve diğer gerekçelerle birlikte teklifin ihale dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte; başvuru sahibi tarafından gerek şikayet dilekçesi ekinde gerekse itirazen şikayet başvurusu ekinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odasından 16.04.2007 tarihinde alınmış yazıda; “Ticaret sicilinin 2808 numarasına kayıtlı bulunan Burak İnşaat Gıda Tıbbi Malzeme Temizlik ve Petrol Ürünleri San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin memurluklarına verdiği dilekçede yapmış oldukları ana sözleşme tadil tasarısının (06.03.2007 tarih ve 2007/1 sayılı ortaklar kurulu kararı ile) tescil ve ilanını talep etmiş oldukları anlaşılmış olmakla keyfiyet Türk Ticaret Kanunun hükümlerine istinaden 30.03.2007 tarihinde tescil edildiği ve 04.04.2007 tarih ve 6780 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1029. sayfasında ilan edildiği belirtilmiştir.

 

Öte yandan, 04.04.2007 tarih ve 6780 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesinde; Burak İnş. Gıd. Tic.. Malz. Tem. ve Pet. Ür. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin ana sözleşme tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden 30.03.2007 tarihinde tescil edildiği 6 ncı maddenin yeni şeklinde “Şirketin merkezi Niğde’dir. Şahsüleyman Mahallesi Yağdan Sokak Terminal Caddesi Nevriye Akkurt Apt. Kat:1 No:1 Niğde” olarak adres değişikliğinin yapıldığı, söz konusu değişikliğin ise ihale tarihinden sonra Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarenin kesinleşen ihale kararını, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca başvuru sahibine yaptığı açıklama ve şikayete verilen cevap yazısı başvuru sahibinin beyan ettiği adrese gönderilmiş ve firmanın teklif zarfında yer alan kaşesinde de söz konusu adres yer almaktadır.

 

Mevcut bilgilerden hareketle;

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında yer alan ticaret sicili gazetesi tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumun tespit edilmesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınan belgenin isteklinin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olup olmadığının tespiti, adres beyanı ise idarenin istekliye kolayca ulaşabilmesi, ihaleye ilişkin yazışmaların mevzuata uygun, sağlıklı ve kısa sürede yürütülebilmesi amacıyla istenilmekte olup, adres beyanı istekli tarafından düzenlenen beyana dayalı bir belgedir. Adres beyanında yer alan bilgilerin diğer belgelerde yer alan bilgilerle aynı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde ihale mevzuatı açısından ihaleye katılabilmek için belgeler arasında yer alan adres beyanında başvuru sahibinin beyanı yeterli olup, ayrıca istekli tarafından bu beyanının herhangi bir belgeyle tevsik etme idarenin de söz konusu beyanın doğruluğunu araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin tebligat için verdiği adres beyanın Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Sicil Kayıt Suretinde yer alan bilgilere uymadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırıdır.

 

2- İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenilen yetki belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasının incelenmesinde;

 

İdari şartnamenin yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7.3.2 maddesinde; “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

7.3.2.a-İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

7.3.2.b-İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler” olarak düzenlenmiş, aynı düzenlemeye ihale ilanında da yer verilmiştir.

 

29.03.2007 tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçesine İlişkin Düzenlenen Tutanakta ve 30.03.2007 tarihli İhale komisyonu kararında Burak Ltd. Şti.’nin adres beyanı uymadığı gerekçesi ile birlikte yetki belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır .

 

Başvuru sahibinin İdari şartnamenin 7.3.2 maddesine ait sunduğu belgelerin incelenmesinde;

 

Başvuru sahibinin yetkili satıcı olarak 29.03.2007 tarihinde ihalesi yapılan alımda şikayete konu 1 ve 6 ncı kalemlerde Gyrus-Everest marka ürün teklif etmiştir .

 

Söz konusu teklif dosyasında 29.03.2007 tarihinde Alternatif Tıbbi ve Teknik Cihazlar Ticaret ve Pazarlama Harun KURTAR tarafından düzenlenen yetki belgesinin bulunduğu söz konusu yetki belgesinde ithalatını yaptıkları Burak Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.03.2007 tarihinde Ereğli Devlet Hastanesinde yapılacak ihalede Gyrus-Tyco marka malzemelerde yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamede yapılan düzenlemede “İsteklinin yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler” istenilmiştir. Söz konusu düzenlemede isteklinin yetkili satıcı olması halinde yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler denildikten sonra cümlenin devamında “ve/veya” bağlaçları kullanıldıktan sonra imalatçıya ilişkin istenilen belgeler sayılmıştır.

 

İdarenin tesis ettiği işlemler dikkate alındığında idarenin yetkili satıcı olarak ihaleye giren isteklilerin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler yanında imalatçıya ilişkin belgelerin de teklifle birlikte sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Ancak, İdarenin tesis ettiği işlem dikkate alındığında mevcut düzenlemenin “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler” olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, mevcut düzenlemede veya bağlacının yer almaması gerekmektedir. Ancak, ihale dokümanına ilişkin şikayet başvurusunun olmaması ve ihale dokümanının kesinleşmiş olması nedeniyle mevcut düzenlemenin katılımı genişletici olarak yorumlanması gerekmekte olup yetkili satıcı olunması halinde yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin sunulmasının yeterli olduğu değerlendirilmiştir. İdari Şartnamenin 7.3.2.b maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde isteklinin yetkili satıcı olması halinde yetkili satıcı olduğunu gösteren belgenin sunulması yeterlidir. Nitekim başvuru sahibinin 29.03.2006 tarihinde Alternatif Tıbbi ve Teknik Cihazlar Ticaret ve Pazarlama tarafından düzenlenen yetki belgesinin bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin yetki belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırıdır.

 

3- Selar firmasının birim fiyat teklif cetvelinin rakam ve yazıyla uyuşmamasına rağmen komisyon tarafından teklifinin geçerli sayıldığı iddiasının incelenmesinde;

 

Başvuru sahibinin Selar Ltd. Şti. ile ilgili iddiasının idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almadığı ancak söz konusu hususun Kuruma yapılan şikayet başvurusunda yer aldığı görüldüğünden söz konusu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi 1,2,3 ve 6 ncı kalemlerde teklif vermesine rağmen Selar Ltd. Şti.’nin ise 1,4,5,7 ve 8 inci kalemlerde teklif verdiği ve Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her iki firmanın aynı kalemde katıldığı 1 inci kaleme ilişkin yetki belgesinin olmadığı, 30.03.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında da Selar Ltd. Şti. üzerinde ihale üzerinde bırakılan bir kalemin bulunmadığı ve bu hususun kesinleşen ihale kararı ile istekliye tebliğ edildiği görülmüştür

 

Selar Ltd. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde teklif bedelinin 39.160,00 YTL rakamla belirtilmesine rağmen yazıyla “atmışyedibin kırksekiz” YTL olarak belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “tekliflerin hazırlanması ve sunulması”nın düzenlendiği 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli”nin düzenlendiği 49 uncu maddesinde;

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

…..

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca Selar Ltd. Şti tarafından sunulan teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmaması nedeniyle teklif mektubunun taşıması zorunlu şartlardan birisini taşımadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği bu noktada başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğu görülmekte ise de;

 

Komisyon kararında ve kesinleşen ihale kararında anılan firma üzerinde bırakılan firmanın 1. kalemde teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer kalemlerde ise ihale üzerinde bırakılan kalem olmadığının belirtilmesi nedeniyle mevcut aykırılığın esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Şikayete konu kalemlerde Burak İnş. Gıda Tıbbi Malz. Temz. Petrol Ürn. San. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul