• Karar No: 2007/UH.Z-1750
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :19
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1750
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Tic. Ltd. Şti. -Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Cumhuriyet Mah. Akçakmak Yolu Nu:76 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11835
Başvuruya konu ihale:
 2007/18747 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.40.0041/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. Tic. Ltd. Şti -Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline; ihale tarihi itibarıyla ortaklık yapısının son durumunu gösterir belgeyi sunmadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifle birlikte sunduğu belgelerin noter tasdikli olduğu, belgelerin aslı sunulması gerektiği halde noter tasdikli suretlerinin sunulmasının idari şartnamenin 7.5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede TS EN ISO 9001-2000 kalite yönetim belgesi istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgenin TÜRKAK onayı bulunmadığı,

           

3) Aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama ve asgari teklif bedelinin hesabında giyim bedeline % 3 sözleşeme ve genel giderlerin eklenmesi gerektiği, teklifine ilişkin açıklamada giyim için proforma sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ortaklık ve hisse beyanının usulüne uygun doldurulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin farklı tüzel kişilik ortaklıkları bulunduğu, bunların beyanda belirtilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin “Belgelerin sunuluşu” başlıklı 7.5 inci maddesinde “7.5.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

 

7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. ….” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme uyarınca isteklilerce aslı sunulmayıp “aslının aynıdır” şeklinde noterce onaylanan örneklerinin sunulması halinde geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Ticaret Sicil Gazetesi dışında  aslı yerine sureti sunulan belgelerin “Aslına Uygundur” ibaresi ile muhtelif tarih ve yevmiye numaralarıyla noterce onaylı suretlerinin sunulduğu belirlenmiş olup şikayetçinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, firmalarına ait ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine ilişkin Türk Akreditasyon Kurumunca düzenlenen 02.03.2007 tarih ve 4069 sayılı Akredite Belge İnceleme Raporunun noter onaylı suretinin sunulduğu tespit edilmiş olup şikayetçinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; işçilerin yemek ihtiyacının hastane yemekhanesinden bedelsiz olarak karşılanacağı ve isteklilerce teklifin hazırlanmasında yemek bedeli öngörülmeyeceği, işçi kıyafeti olarak yüklenici tarafından bir işçiye 2 adet (1 yazlık, 1 kışlık) iş önlüğünün firma tarafından ayni olarak verileceği, yol bedeli ödenmeyeceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 alınacağı, resmi ve dini bayram ve tatil günleri için 4 kişi x10 gün olmak üzere  toplam gün sayısının 40 gün olduğu, işçilere ödenecek ücret hesabında aylık brüt asgari ücret tutarı 562,50 YTL’nin esas alınacağı,

 

Aynı şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarının 112 kişi ile 8 ay süre ile hizmet alımı olduğu,  49.2 inci maddesinde işin 01.05.2007- 31.12.2007 tarihleri arasında toplam 245 gün olduğu,

 

belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelere göre;  nakdi olarak ödenecek (giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme gideri hariç ) işçilik ve genel tatil ücreti ile bu ücretlere ilişkin % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari bedelin 631.671,65 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale komisyonunca, en düşük teklif veren üç isteklinin teklifine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, bu isteklilerden ikisinin süresi içerisinde açıklamalarını idareye sunduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklama ekinde Işıl Tekstil ticari unvanıyla İzmir’de faaliyet gösteren Doğuş BULDAK’tan alınan 21.03.2007 tarihli proforma fatura sunulmuştur. Söz konusu belgede birer adet yazlık ve kışlık iş önlüğü için toplam 0,01 YTL bedel öngörüldüğü tespit edilmiş olup buna göre toplam giyim maliyetinin 1,12 YTL olarak hesaba katılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için öngördüğü bedel ve bu bedele ilişkin % 3 sözleşme ve genel giderler dikkate alınarak teklif edilmesi gereken asgari tutarın 631.672,80 YTL olduğu ve bu tutarın, teklif bedeline eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, ihale dokümanında ayni olarak karşılanacağı belirtilen 112 personele verilecek toplam 224 adet iş önlüğü için toplam 1,12 YTL öngörülmüştür. Ancak, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde toplam 224 adet iş önlüğünün 1,12 YTL bedelle temin edilmesi mümkün olmadığından anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

4) Şikayetçinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.1.m maddesinde “İsteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname”nin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılınmıştır.

 

Söz konusu beyannamenin (standart form KİK027.3/H), düzenlenmesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlığı altında 2 nci maddede yapılan açıklamada;

 

“…

2- … Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir. …”

 

denilmektedir.

 

İsteklinin ortaklık yapısına ilişkin belge, idari şartnamenin 7.1.c.2 nci maddesinde yer alan İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” düzenlemesi kapsamında sunulmalıdır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sermaye şirketi olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre bahse konu beyannamede sermaye konumunda olan isteklilerce belirtilmesi gereken husus; varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketleridir.

 

Şikayet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyanı gereken ortaklığı bulunduğu iddia edilmektedir. Ancak, buna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmamıştır. İstekli tarafından verilen beyanın aksine bir durum tespit edilmemesi halinde beyana göre işlem yapılması gerektiğinden ihale komisyonunca bahse konu beyanın geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari şartnamenin 7.1.c.2 nci maddesi uyarınca sunulan 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin ortakları arasında Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin % 54.6 hisse oranıyla şirketin yarıdan fazlasına sahip ortak konumunda olduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, Kamu İhale Kurulunun 14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1630 sayılı Kararında;

 

“ İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmada Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Ayhan Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

 

Bu ortaklardan Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

….

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’de 29.12.2006 ve 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket ortaklarının değiştiği, şirkete yeni şirketlerin ortak olarak katıldığı, ortakların hisse oranın da değişmiş olduğu görülmüştür. Bu durumda anılan firmanın sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı ticaret sicili gazetesinin ortakların son durumunu göstermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle de Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin yeterlik başvurusunda ortaklık yapısının son durumunu gösteren belgeyi sunmamış olduğu anlaşıldığından bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ….”

 

belirtilmiştir.

 

Anılan Karardan anlaşıldığı üzere; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ortakların son durumunu göstermemektedir. Bununla birlikte, ihale işlem dosyasında son ortalık yapısını gösteren başkaca belgeye rastlanılmamıştır.

 

İhale komisyonunca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin ortaklık yapısının son durumu gösterir belgeyi sunmadığı yönünde bir iddia ve/veya bu iddiayı tevsik edecek herhangi bir belge ortada yokken belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemede ihalenin Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin söz konusu belgelerinin yeterli/geçerli kabul edilmesinde ihale komisyon kararı açısından mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; anılan Kurul Kararında yapılan tespit ve değerlendirme paralelinde adı geçen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Şikayetçi Edessa Yemekhanecilik San. Tic. Ltd. Şti. -Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Ortak Girişiminin teklif bedelinin 631.673,05 YTL olduğu; giyim maliyetini tevsik etmek üzere İstanbul iş Elbiseleri Giyim Sanayi ticari unvanıyla Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Fevzi ASLAN’dan alınan 20.03.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.Söz konusu belgeye göre toplam giyim maliyetinin 1,37 YTL olduğu; adı geçen istekli tarafından öngörülen maliyet bedelleri esas alınarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari tutarının 631.673,05 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen şikayetçinin teklif bedelinin, giyim maliyeti için sunulan belgede öngörülen bedele göre teklif edilmesi gereken asgari teklif tutarına eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen istekli tarafından maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sunduğu belgeye göre 112 personelin giyimi için ihtiyaç duyulan 224 adet iş önlüğü için toplam 1,37 YTL öngörüldüğü belirlenmiştir. Ancak, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde toplam 224 adet iş önlüğünün 1,37 YTL bedelle temin edilmesi mümkün olmadığından; anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

İhale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesine gerek görülmeyen diğer isteklilerin teklifleri açısından ayrıca açıklama istenilmesine gerek görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve süresi içerisinde yapılan açıklamaları yeterli görülerek ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen şikayetçi Edessa Yemekhanecilik Tic. Ltd. Şti. - Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul