En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1751
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :20
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1751
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu: 62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Mah. Akçakmak Yolu Nu:76 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11764
Başvuruya konu ihale:
 2007/18747 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.33.0041/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2007 tarih ve 11764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline; ihale tarihi itibarıyla ortaklık yapısının son durumunu gösterir belgeyi sunmadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde nakdi olarak ödenecek işçilik ücreti ve genel tatil ücreti toplamının 631.671,65 YTL olmasına karşın ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin 631.631,05 YTL olduğu; asgari işçilik tutarını karşılamayan istekli üzerine ihale bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu; giyim bedeli için makul bir gider öngörülmesi halinde diğer isteklilerin tekliflerinin de aşırı düşük teklif durumunda kalacağı, bu durumda ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Özer- Ay firması”, teklif bedelinin de “631.631,05 YTL olduğu ” belirtilmekte ise de, ihale işlem dosyasında yapılan incelemeden ihalenin Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; işçilerin yemek ihtiyacının hastane yemekhanesinden bedelsiz olarak karşılanacağı ve isteklilerce teklifin hazırlanmasında yemek bedeli öngörülmeyeceği, işçi kıyafeti olarak yüklenici tarafından bir işçiye 2 adet (1 yazlık, 1 kışlık) iş önlüğünün firma tarafından ayni olarak verileceği, yol bedeli ödenmeyeceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 alınacağı, resmi ve dini bayram ve tatil günleri için 4 kişi x10 gün olmak üzere  toplam gün sayısının 40 gün olduğu, işçilere ödenecek ücret hesabında aylık brüt asgari ücret tutarı 562,50 YTL’nin esas alınacağı,

 

Aynı şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarının 112 kişi ile 8 ay süre ile hizmet alımı olduğu,  49.2 inci maddesinde işin 01.05.2007- 31.12.2007 tarihleri arasında toplam 245 gün olduğu,

 

belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelere göre; nakdi olarak ödenecek (giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme gideri hariç ) işçilik ve genel tatil ücreti ile bu ücretlere ilişkin % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari bedelin 631.671,65 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca, en düşük teklif veren üç isteklinin teklifine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, bu isteklilerden ikisinin süresi içerisinde açıklamalarını idareye sunduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklama ekinde Işıl Tekstil ticari unvanıyla İzmir’de faaliyet gösteren Doğuş BULDAK’tan alınan 21.03.2007 tarihli proforma fatura sunulmuştur. Söz konusu belgede birer adet yazlık ve kışlık iş önlüğü için toplam 0,01 YTL bedel öngörüldüğü tespit edilmiş olup buna göre toplam giyim maliyetinin 1,12 YTL olarak hesaba katılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için öngördüğü bedel ve bu bedele ilişkin % 3 sözleşme ve genel giderler dikkate alınarak teklif edilmesi gereken asgari tutarın 631.672,80 YTL olduğu ve bu tutarın, teklif bedeline eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, ihale dokümanında ayni olarak karşılanacağı belirtilen 112 personele verilecek toplam 224 adet iş önlüğü için toplam 1,12 YTL öngörülmüştür. Ancak, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde toplam 224 adet iş önlüğünün 1,12 YTL bedelle temin edilmesi mümkün olmadığından anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, şikayete konu ihale ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Edessa Yemekhanecilik San. Tic. Ltd. Şti. -Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Ortak Girişiminin teklif bedelinin 631.673,05 YTL olduğu; giyim maliyetini tevsik etmek üzere İstanbul iş Elbiseleri Giyim Sanayi ticari unvanıyla Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Fevzi ASLAN’dan alınan 20.03.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.Söz konusu belgeye göre toplam giyim maliyetinin 1,37 YTL olduğu; adı geçen istekli tarafından öngörülen maliyet bedelleri esas alınarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari tutarının 631.673,05 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin, giyim maliyeti için sunulan belgede öngörülen bedele göre teklif edilmesi gereken asgari teklif tutarına eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen istekli tarafından maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sunduğu belgeye göre 112 personelin giyimi için ihtiyaç duyulan 224 adet iş önlüğü için toplam 1,37 YTL öngörüldüğü belirlenmiştir.Ancak, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde toplam 224 adet iş önlüğünün 1,37 YTL bedelle temin edilmesi mümkün olmadığından; anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

İhale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesine gerek görülmeyen diğer isteklilerin teklifleri açısından ayrıca açıklama istenilmesine gerek görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari şartnamenin 7.1.c.2 nci maddesi uyarınca sunulan 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin ortakları arasında Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin % 54.6 hisse oranıyla şirketin yarıdan fazlasına sahip ortak konumunda olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, Kamu İhale Kurulunun 14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1630 sayılı Kararında; “ İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmada Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Ayhan Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

Bu ortaklardan Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.


Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’de 29.12.2006 ve 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket ortaklarının değiştiği, şirkete yeni şirketlerin ortak olarak katıldığı, ortakların hisse oranın da değişmiş olduğu görülmüştür. Bu durumda anılan firmanın sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı ticaret sicili gazetesinin ortakların son durumunu göstermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle de Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin yeterlik başvurusunda ortaklık yapısının son durumunu gösteren belgeyi sunmamış olduğu anlaşıldığından bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ….”

belirtilmiştir.

 

Anılan Karardan anlaşıldığı üzere; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ortakların son durumunu göstermemektedir. Bununla birlikte, ihale işlem dosyasında son ortalık yapısını gösteren başkaca belgeye rastlanılmamıştır.

 

İhale komisyonunca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin ortaklık yapısının son durumu gösterir belgeyi sunmadığı yönünde bir iddia ve/veya bu iddiayı tevsik edecek herhangi bir belge ortada yokken belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemede ihalenin Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin söz konusu belgelerinin yeterli/geçerli kabul edilmesinde ihale komisyon kararı açısından mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; anılan Kurul Kararında yapılan tespit ve değerlendirme paralelinde adı geçen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve süresi içerisinde yapılan açıklamaları yeterli görülerek ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Edessa Yemekhanecilik Tic. Ltd. Şti. - Altay Yemekçilik Temz. ve Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul