• Karar No: 2007/UH.Z-1754
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :28
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1754
Şikayetçi:
 Tolga İnşaat Elek. Temiz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyük Hendek Caddesi No:79/2 - Şişhane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cadddesi No:3-4 34920 - Sultanbeyli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12749
Başvuruya konu ihale:
 2007/34764 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 07.10.15.0165/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tolga İnşaat Elek. Temiz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede ve teknik şartnamede yer alan “Aylık hak edişini alsın yada almasın her ayın 10’una kadar personel maaşları hesaplarına yatırılmış olacaktır.” düzenlemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanında yer alan iş güvencesi, işçi sağılığı ve iş güvenliğine, hukuki ve tıbbi sorumluluğa ilişkin bütün sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna dair düzenlemelerin 4734 sayılı Kanununda yer alan rekabet ilkesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümünün 55.1 ve Teknik Şartnamenin 6.14 maddesinde; “…Aylık hak edişini alsın yada almasın her ayın 10’una kadar personel maaşları hesaplarına yatırılmış olacaktır...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare başvuru sahibinin birinci iddiasını, hak edişlerin zamanında ödenmemesinin nedeninin hastaneden kaynaklanmadığı, bunun nedeninin isteklilerin hak edişlere ilişkin belgeleri zamanında idareye teslim edilmemesinden kaynaklandığını, bunun sorumluluğunun da işçilere yüklenemeyeceğinden idari şartnameye bu düzenlemenin konulduğu gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

İdari şartnamede işçi ücretlerinin hak edişlerde sorun yaşansa dahi yüklenici tarafından ödenmesine ilişkin bir düzenleme yapılmış olup, bu haliyle düzenleme bir cezai şart ya da yaptırım uygulanmasına yönelik bir ifade taşımamaktadır.

 

            Hak ediş ödemelerinin nasıl ödeneceği hususunda idari şartnamenin 46 ncı, sözleşme taslağının 13 üncü maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 ve 42 nci maddelerinde düzenlemeler yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun  34 üncü maddesinde, “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Dolayısıyla, ihale dokümanında böyle bir düzenlemeye gerek olmamakla birlikte, İş Kanununda yer alan bu hüküm uyarınca yüklenici (işveren), işçinin ücretini belirlenen süre içerisinde ödemek durumunda olduğundan, ihale dokümanında yer alan düzenlemede mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Prensipler Bölümünün 6.9 maddesinde; “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkartılması vs. konularda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olup, idare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin Prensipler Bölümünün 6.12 maddesinde, “Yüklenici İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak ve her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin Prensipler Bölümünün 6.18 maddesinde; “Yürürlükteki İş Kanunu gereği iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat ve haklardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Firma çalışan personelin tüm haklarını karşılamak zorundadır. Bununla ilgili hastaneye taahhütte bulunacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 7 numaralı İş Emniyeti Sağlık Tedbirleri Bölümünde, “Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin sağlığı için ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve dikkatsizlik, tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelebilecek kazalardan yüklenici firma sorumludur. İş yasaları gereğince işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler firmaya ait olacaktır. İdaremiz taraf değildir. İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması, çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta prim sorunu, Çalışma Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yüklenici firmaya ait olacaktır. Bu konuda idaremiz taraf ve muhatap değildir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 12 numaralı Hukuki ve Tıbbi Sorumluluk Bölümünde, “Bu hizmeti sunarken doğacak olan hukuki ve tıbbi sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare başvuru sahibinin ikinci iddiasını da, yüklenicinin taşeron olmadığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde işle ilgili bütün sorumluluğun yüklenicide olduğu gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yüklenicinin genel sorumluluklarını düzenleyen 6 ncı maddesinde; “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.”,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin çalışanların sağlık işlerini düzenleyen 39 uncu maddesinde; “Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.” ,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin çalışanların kazaya uğramalarında yapılacak işlemleri düzenleyen 40 ıncı maddesinde; “Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de yüklenici tarafından karşılanır.

Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun tanımlara ilişkin 2 nci maddesinde de; “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.” tanımlaması yer almaktadır.

 

Bu tanımlama çerçevesinde her ne kadar işin sahibi idare olmakla beraber bir iş sözleşmesine dayanarak işte çalıştırılan personel ile yüklenici arasındaki iş ilişkisinde yüklenici aynı zamanda işverendir. Yine 4857 sayılı İş Kanununda idari şartnamede şikayete konu işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin her türlü önlemlerin alınmasında sorumluluğun işverene ait olduğuna dair düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle idari şartnamede yer alan şikayete konu düzenlemelerin hem ihale mevzuatı açısından hem de iş mevzuatı açısından işveren/yüklenici tarafından yerine getirilmesi zorunlu hususların hatırlatılmasına yönelik olduğu ve anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul