• Karar No: 2007/UH.Z-1755
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :29
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1755
Şikayetçi:
 Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayn. Tük. Malları Temz. Mad. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Gökdelen İşmerkezi K. Milliye Cad. No: 107 K 5 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Camiişerif Mahallesi Uray Caddesi No: 30 33100 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14089
Başvuruya konu ihale:
 2007/3125 İhale Kayıt Numaralı “Faturalandırma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.10.92.0102/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Faturalandırma Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayn. Tük. Malları Temz. Mad. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamede belirli sayıda işçi çalıştırılması zorunluluğu bulunduğu, buna göre işçilik maliyetinin 371.636,00.-YTL olduğu, 5.000.000 adet evrak girişi yapılacağı dikkate alındığında birim başı maliyetin 0,074.-YTL olduğu, aylık veri girişi işinin 13 personelle de yapılabileceği,  13 işçi ile yapıldığında birim başı maliyetin 0,051.-YTL olarak oluşacağı, bu nedenle gereksiz olarak kamu kaynağı kullanıldığı,

 

2)İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyecektir. Şeklinde düzenleme yapıldığı, işin süresinin 21 ay olması ve 2008 yılındaki asgari ücretin bilinmemesi nedeniyle teklif fiyatın hazırlanmasında tereddüde yol açacağı, Kamu İhale Kurumunca yapılan duyuruda da 2007 yılının ikinci altı aylık kısmındaki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin belirtildiği, Kanunda fiyat farkı ödenmesi yönünde düzenlemeler yapılmış iken yıllara sari bir işte fiyat farkı verilmemesinin 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

3)Teknik şartnamenin 10.2 ve 10.3. maddelerinde firma iş yapım yerinde çalıştırılacak sigortalılara ait tüm kanuni hakları firmaya ait olmak (sorumlu Müdür ve Teknik Eleman hariç) üzere en az 17 personel ile çalışacaktır düzenlemesi bulunduğu, teknik şartnamenin 10.13 üncü maddesinde ise çalıştırılacak olan sorumlu müdür ve teknik eleman için idareden herhangi  bir ücret talep etmeyeceği yönünde düzenleme yer aldığı, bu düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G bendinde yer alan işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır hükmüne aykırılık taşıdığı,

 

4)Maliyet analizleri ve her ne kadar fiyat farkı verilmeyeceği söylense de maliyetlere diğer yıla ait fiyat farkı konularak yapılan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere birinci firmaya ait teklifin aşırı düşük olduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadığı, birinci firmanın söz konusu işi teklif ettiği fiyata yapmasının mümkün olmadığı, her ne kadar ihaleden önce ihale dokümanına itiraz esas olsa da teklif edilen fiyatlara bakıldığında yukarıda zikredilen hususların teklif fiyatlar etkilediğinin görüldüğü,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi dört konuda Kuruma itirazen şikayette bulunmaktadır. Şikayet konuları arasında yer alan ilk üç konu idari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemelere yönelik olup, başvuru bu haliyle dokümana itiraz niteliğindedir. Dördüncü iddia ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu yönünde olup, bu iddia teklif değerlendirmesine yöneliktir. Ancak başvuru sahibi Kuruma itirazen şikayetinde dile getirdiği aşırı düşük teklif yönündeki dördüncü iddiasına, idareye şikayet dilekçesinde yer vermemiştir. Diğer taraftan başvuru sahibinin 19.02.2007 tarihinde yapılan ihalede 12.02.2007 tarihinde doküman satın aldığı, ihaleye teklif verdiği, 06.04.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile ihalede ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği, doküman satın aldıktan sonra yaklaşık üç ay sonra 14.05.2007 tarihinde dokümanda yer alan hususlarda Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu ve aşırı düşük teklif yönündeki son iddiasına ise idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiaları iddiaların incelenmesi kapsamında iddialar ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işin adı idari şartnamenin 2 nci maddesinde 5.000.000 adet resmi evrak veri girişi olarak tanımlanmıştır. Teknik şartnamenin 10.3 üncü maddesinde; “firma iş yapım yerinde aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda sigortalı ve kanuni tüm sosyal hakları firmaya ait olmak (sorumlu müdür ve teknik eleman hariç) en az 17 elemanı çalıştıracaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işe ilişkin düzenleme yapma yetkisi mevzuat dahilinde idarelere ait olup, idareler ihtiyacı belirleme, ihale dokümanı hazırlama ve ihaleye çıkma konusundaki yetkilerini mevzuat dahilinde kullanacağından, başvuru sahibinin personel sayısının farklı belirlenmesi veya belirlenmemesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin  ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihalede fiyat farkı verilmediğini, bu durumun tereddüde yol açacağı ve 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplama Şartları” başlıklı 48.1 inci maddesinde; “fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin fiyat farkı düzenlemesine ilişkin 48 inci maddesinin açıklanmasına yönelik 24 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere fiyat farkı verilip, verilmemesi konusu idarenin takdirinde olup, fiyat farkına ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yapılması esastır. Başvuruya konu ihalede idare, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemesini açıkça yapmış bulunmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin  bu yöndeki iddiası yerinde değildir.

 

Diğer taraftan ihale konusu işin adı idari şartname ve ilanda 5.000.000. adet evrakın bilgisayara işlenmesi olarak tanımlanmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde; “firma kurumumuzla çalıştığı sürece (1) programcı teknik eleman ve (1) sorumlu müdürü işin yapıldığı yerde sürekli olarak bulunduracaktır. Programcı teknik eleman ve sorumlu müdür olarak belirlenen bu kişilerin maaş ve özlük hakları firmaca karşılanacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale konusu iş ihale dokümanında 5.000.000 adet evrakın bilgisayara işlenmesi olarak tanımlanmış olup, ihale personel çalıştırılmasına dayalı iş olarak düzenlenmemiştir. İhale birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılmaktadır. Teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli 5.000.000 adet evrakın girişine göre düzenlenmiş olup, teknik şartnamede ihale konusu işin en az 17 personelle yürütüleceği ve işin başında bir sorumlu müdür ile programcı teknik eleman bulunacağı belirtilmiştir. İhale konusu iş personele dayalı iş olarak düzenlenmediğinden başvuru sahibinin teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile istenilen elemanlara ait ücretin yükleniciye ait olacağı yönündeki düzenlemenin doğru olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

           

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye başvuru sahibinin teklifi dahil 3 teklif verilmiştir. İhale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihalenin en düşük fiyat teklifi veren istekli üzerinde bırakılmasına karar vermiştir. İşin en az 17 personelle yürütüleceği düzenlemesi, teknik şartnamede yapılan teknik personel ve sorumlu müdür olarak da ek personel çalışacağı yönündeki düzenlemeler ile işin süresinin 21 ay olduğu, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde işçilere brüt 2,50.-YTL  yol, 4,00.-YTL yemek bedeli ödeneceğine yönelik düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamada ihale konusu işin ortaya çıkan işçilik maliyetinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından düşük olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

iddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul