En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1757
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :31
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1757
Şikayetçi:
 Zara Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Ataç 1 Sok. No:20/6 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhurat Baba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 İncirli Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11536
Başvuruya konu ihale:
 2006/152728 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.16.G015/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Zara Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin uygun görülmeme gerekçesinin idareye sorulduğu, idarenin bu hususla ilgili yazısında, firmalarının teklif ettiği giyecek bedellerinin teknik şartnamede öngörülen giyecek ücretlerini karşılayamayacağının tespit edildiği, stoklarında mevcut bulunduğuna dair bir belge de sunulmadığı hususlarına yer verildiği, buna karşılık, maliyetlerin tamamını karşılayan ve belgelendirilen tekliflerinin değerlendiririmle dışı bırakılarak, 502,00 YTL daha yüksek teklif veren istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, ancak tekliflerin değerlendirilmesi şamasında, idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 45 kişi ile 12 ay sürdürüleceği hususuna yer verilmiş olup, aynı şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflarla ilgili olarak, personele ödenecek yol ücretinin aylık 26 gün üzerinden, nakdi olarak aylık 94,38 YTL olduğu, yemek ihtiyacının hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacağı, teknik şartnamede öngörülen giyeceğin teklif fiyata dahil olduğu, personele aylık brüt asgari ücretin % 35 fazlası ücret ödeneceği, mali sorumluluk sigortasının yaptırılmak zorunda olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu, hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan söz konusu şartnamenin 26.6 maddesinde, resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde toplam 15 gün ek çalışma yaptırılacağı ve bu günlerde 12 adet personelin çalıştırılacağı ifade edilmiştir.

 

            Ayrıca, işin yürütülmesi aşamasına ilişkin teknik ayrıntıları düzenleyen teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, personele 2 şer adet yazlık ve kışlık gömlek, 2 şer adet yazlık ve kışlık pantolon 2 adet kravat, 1 er adet mont, kazak kep, bere ve kaban, 1 er çift ayakkabı ve kışlık bot verileceği hususuna yer verilmiştir.

 

           Yukarıda belirtilen maliyet unsurları dikkate alındığında, resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak toplam gün sayısında çalışacak personel ücretleri, nakdi olarak yol ücreti, aylık brüt asgari ücretin % 35 fazlası ücret ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarı, 553.595,13 YTL’dir.

 

            İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, isteklilerden CRSG Güv. Ltd. Şti., Al-Sin Güv. Ltd. Şti., Barış Güv. Ltd. Şti., Zara Güv. Ltd. Şti., Güven Güv. Ltd. Şti., Ulusal Güv. Ltd. Şti., Örnekler Güv. Ltd. Şti. ve Elit Güv. Ltd. Şti. olmak üzere toplam 8 adet istekliden, teklifinde önemli gördüğü bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istendiği anlaşılmış olup, anılan isteklilerden Örnekler Güv. Ltd. Şti. ve Elit Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklama sunmadığı, Ulusal Güv. Ltd. Şti. dışındaki isteklilerin yazılı açıklamalarının ise idarece uygun görülmediği, tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan, söz konusu isteklilerden CRSG Güv. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı, asgari işçilik maliyetinin altında kalmakta olup, bu hususun, ihale komisyon kararında da idarece belirlendiği anlaşılmıştır.

 

             Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda idarece yapılan değerlendirme sonucunda, isteklilerden Al-Sin Güv. Ltd. Şti. ve Barış Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklamalarının uygun görülmeme gerekçesi olarak, mali sorumluluk sigortasını gerçekleştireceklerine ilişkin genel müdürlük veya bölge müdürlüğünden alınacak yazının sunulmadığı, Zara Güv. Ltd. Şti. ve Güven Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklamasının uygun görülmeme gerekçesi olarak da, teklif edilen giyeceğin bedellerinin, şartnamede belirtilen özellikteki giyecek ücretini karşılayacak nitelikte olmadığı hususları gösterilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine İlişkin olarak;  Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ise, idareye aşırı düşük teklifleri değerlendirerek, açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi hususunda yetki verilmiş olup, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle, kanunun temel ilkelerinin gözetilmek suretiyle kullanılması gerekmektedir.

 

        Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak idarece yapılan değerlendirme sonucunda, CRSG Güv. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Al-Sin Güv. Ltd. Şti. ve Barış Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklamaları kapsamında, mali sorumluluk sigortasını gerçekleştireceklerine ilişkin genel müdürlük veya bölge müdürlüğünden alınacak yazının sunulmadığı, diğer taraftan, giyecek için 1.125,00 YTL tutar öngören Zara Güv. Ltd. Şti. ve 1.500,00 YTL tutar öngören Güven Güv. Ltd. Şti.nin tekliflerinin, giyeceğe ilişkin olarak ihale konusu işi gereği gibi yerine getirme hususunda taşıdığı riski göz önünde bulundurmak ve bu tekliflerin değerlendirilmesinde takdir yetkisini kullanmak suretiyle, anılan isteklilerin yazılı açıklamalarının idarece uygun görülmeyerek, giyeceğe ilişkin toplam giyim bedelini 1.996,20 YTL olarak öngören Ulusal Güv. Ltd. Şti. üzerinde ihaleyi bıraktığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 45 kişi ile 12 ay sürdürüleceği hususuna yer verilmiş olup, teklif fiyata dahil olacak masraflarla ilgili olarak, aynı şartnamenin 26.3 maddesinde, personele ödenecek yol ücretinin aylık 26 gün üzerinden, nakdi olarak 94,38 YTL olduğu, yemek ihtiyacının hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacağı, teknik şartnamede öngörülen giyeceğin teklif fiyata dahil olduğu, personele aylık brüt asgari ücretin % 35 fazlası ücret ödeneceği, mali sorumluluk sigortasının yaptırılmak zorunda olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan söz konusu şartnamenin 26.6 maddesinde, resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde toplam 15 gün ek çalışma yaptırılacağı ve bu günlerde 12 adet personelin çalıştırılacağı ifade edilmiştir.

 

            İşin yürütülmesi aşamasına ilişkin teknik ayrıntıları düzenleyen teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, personele 2 şer adet yazlık ve kışlık gömlek, 2 şer adet yazlık ve kışlık pantolon 2 adet kravat, 1 er adet mont, kazak kep, bere ve kaban, 1 er çift ayakkabı ve kışlık bot verileceği hususuna yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, CRSG Güv. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının, asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Al-Sin Güv. Ltd. Şti. ve Barış Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklamalarının uygun görülmeme gerekçesi olarak da, mali sorumluluk sigortasını gerçekleştireceklerine ilişkin genel müdürlük veya bölge müdürlüğünden alınacak yazının sunulmadığı hususunun gösterildiği, idarenin anılan hususlara ilişkin değerlendirmesinin mevzuata uygun olduğu, ancak Zara Güv. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedelin maliyet bileşenlerinin açıklanmasında; giyecek bedeli için 1.125,00 YTL, Güven Güv. Ltd. Şti.’nin ise kıyafet bedeli olarak 1.500,00 YTL maliyet öngördüğü ve bu açıklamanın belgeye dayanmak suretiyle yapıldığı, söz konusu bu iki firmanın yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan gerekçeye uygun olarak idarece teklif edilen bedel ile ihale konusu işin yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda iktisadi hayatın olağan koşullarının da dikkate alınmak suretiyle, tekliflerin yeniden değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle karara katılmıyorum.

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul