• Karar No: 2007/UH.Z-1759
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :33
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1759
Şikayetçi:
 Star Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Ereğli Mah. Millet Cad. Vidinli Apt.Kat.4 D.7 133 Fatih/İSTANBUL(avr.)
 İhaleyi yapan idare:
  Kıraç Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Mah. Atatürk Cad. Büyükçekmece/ İSTANBUL (avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11616
Başvuruya konu ihale:
 2007/10887 İhale Kayıt Numaralı “Kıraç İlkkademe Belediyesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.09.23.0163/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

             Kıraç Belediye Başkanlığı tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kıraç İlkkademe Belediyesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Star Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11616 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1-Başvuru konusu ihale personel çalıştırılmasına dayalı olmasına rağmen idari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, bu hususun bayram ve resmi tatil günlerinin hesaplanmasında önemli bir faktör olduğu,

            2- Makine-ekipmana ilişkin olarak verilen taahhütnamenin noter onaylı olması gerektiği halde, şartnamede noter onayının öngörülmediği, söz konusu taahhütnamelerin  ihale komisyonunca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmayan şekilde incelendiği ve ihale kararının verildiği,

            3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile asgari işçilik maliyeti arasındaki farkın 218,85 YTL olduğu, bu fark ile personelin giyeceklerinin İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2005/42 sayılı genelgesi doğrultusunda temin edilmesinin mümkün olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, idareye şikayet başvurusunun ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin Başvuru Süresi başlıklı I/A/2 nci maddesinde ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları nedeniyle bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları, dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresinin, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceği açıklanmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan 1 inci ve 2 nci iddiaları ihale dokümanı içeriğine ilişkin olduğundan, ihale dokümanını 02.02.2007 tarihinde teslim alan başvuru sahibinin 28.02.2007 tarihli ihaleye teklif verdikten sonra 28.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihaleye yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, ihale dokümanına ilişkin itiraz konuları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilerek iddiaların incelenmesi kapsamında, iddialarla sınırlı olarak   aşağıda yapılmıştır:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak idarece onaylanarak Kuruma gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden; işin idarenin merkez binası ve bağlı birimlerinde toplam 10 Güvenlik Personeli (9 Güvenlik görevlisi ve l güvenlik amiri) ile 10 ay süreli özel güvenlik işi olduğu   anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.”  düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;7 takvim günü içinde işe başlanır.İşin süresi 300 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi gereği Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri ( Hizmet süresince toplam 13,5 gün, 10 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile ) çalışmasının  teklif fiyata dahil olduğu hususu düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV maddesinde; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

İdari şartname ve sözleşme tasarısında sözleşme imzalandıktan itibaren kaç gün içinde işe başlanacağı belirtilmekle birlikte yeterlik değerlendirmesi, yeterli tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 15 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 30 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile Kurumun 45 günlük inceleme süresi, ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden öngörülemediği için de işe başlama tarihi öngörülen tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir.

Diğer taraftan yukarıda belirtilen süreçlerin daha kısa sürede gerçekleştiği veya şikayetin bulunmadığı hallerde idarenin Kanunda öngörülen sürelerde sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle, sözleşme imzalandığı tarihten belli bir gün sonra işe başlanacağı belirtildiğinden idarece öngörülen tarihten daha önce işe başlanması gereği de ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

            

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesi gereğince; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve eğer kesin ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilebileceğinin düzenlendiği, ancak işe başlama tarihinin net olarak belirlendiği durumlarda dahi, işe başlama tarihinin idari şartnamede belirlenen tarihte olmaması halinde anılan Tebliğ hükmü dikkate alınarak sözleşme bedelinin belirlenmesi ve bu tutar üzerinden sözleşmenin bağıtlanması gerekmektedir.

           

4857 Sayılı İş Kanunun 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmü bulunmaktadır. Buna göre; söz konusu ihalede asgari maliyeti oluşturan bileşenlerden olan personel giderinin gerçekçi ve tam olarak hesaplanabilmesi için “ulusal bayram ve genel tatil günü” nün ve bu günlerde çalışacak personel sayısının net olarak belirlenmesi gerektiği açıktır. İşe başlama ve bitiş tarihlerinin kesin olarak belirlenmediği ihalelerde, “ulusal bayram ve genel tatil günü” nün net bir şekilde düzenlenmiş olmasının, personel giderinin sağlıklı hesaplanabilmesinde önemli bir faktör olduğu, personel giderini hesaplarken isteklileri tereddüt yaşamaktan uzak tutacağı açıktır.

 

Diğer taraftan, ihaleye katılan ve teklif veren isteklilerin tamamının yukarıda belirtilen aynı uygulamayla karşı karşıya olduğu ve hak kaybına uğramadığı, işin süresi ile ilgili olarak herhangi bir haksız rekabet ortamının oluşturulmadığı, ihaleye katılan bütün isteklilerin 300 günlük iş süresi ile genel tatil ücretine ilişkin olarak yapılan düzenlemeyi dikkate alarak teklif verecekleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin” Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H. bölümünde, özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

 

İhale ilanının “Makine,tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; İstekli yukarıda türü ve miktarı belirtilen araç ve teçhizatları iş yarinde bulundurulacağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı  44 üncü maddesinde; İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece, makine ekipman taahhütnamesi için noter onayı öngörülmediği, isteklilerin idari şartname ile kendilerine verilen talimata uygun olarak hazırladıkları taahhütnameler ile  ihaleye katıldığı, idarece öngörülen şartın isteklilerin teklif dosyalarını hazırlamalarını kolaylaştırdığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 02.02.2007 tarihinde satın aldığı, 28.02.2007 tarihli ihaleye ihale dokümanını okuyup kabul ettiğine dair beyanının bulunduğu teklif mektubunu verdiği halde,  teklif verdikten sonra 28.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu hususu ile idarece yapılan değerlendirmenin ihale dokümanına uygun olduğu dikkate alındığında,  başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIIH/ (b) maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.”  açıklaması yapılmıştır.

  

Mevzuat uyarınca söz konusu ihalede aşırı düşük teklif değerlendirmesinde; yemek, yol ve giyim bedeli dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği,  işe ilişkin her tür ekipman alet edevatın (cop, düdük vs.) ise sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

Toplam 10 Güvenlik Personeli (9 Güvenlik görevlisi ve l güvenlik amiri) ile 10 ay süreli özel güvenlik işine ait idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan unsurlar” başlıklı  26 ncı maddesinde; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi,resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

263. Personelin yol gideri günlük brüt (4,00 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (5,00 YTL) olarak hesaplanacaktır. Personele verilecek giyecek yardımı bedeli Teknik şartnamenin 10.6. maddesinde özellikleri belirlenen şekilde teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.”düzenlemesi yapılmıştır. İhale dokümanı ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde idarece isteklilerden karşılanması aranılan asgari maliyetin giyim ve mali sorumluluk sigortası hariç;

 9 güvenlik personelinin % 3 sözleşme gideri dahil 10 aylık işçilik maliyeti :101.798,51 YTL,

 1 güvenlik amirinin % 3 sözleşme gideri dahil 10 aylık işçilik maliyeti        :12.718,75 YTL,

9 güvenlik personelinin % 3 sözleşme gideri dahil genel tatil ücreti               :3.421,46 YTL,

1 güvenlik amirinin % 3 sözleşme gideri dahil genel tatil ücreti                     :443,44    YTL,

olmak üzere toplam asgari maliyetin 118.382,26 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İhale komisyonunca 8 adet firmanın teklifi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesine istinaden aşın düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve yazılı açıklama istenilmiştir.

           

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 8 istekliden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Sesa Güvenlik Ve Koruma Hiz.Ltd.Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; teklif bileşenlerinin;

 

İşçilik maliyeti (10 kişi)                               : 111.181,80 YTL

 

Resmi-Dini Bayram günleri işçilik maliyeti : 3.421,46 YTL

 

10 personelin giyim bedeli                         : 8,50 YTL

 

10 personel mali sorumluluk sigortası        :210 YTL

 

% 3 sözleşme gideri                                   : 3.335,71 YTL

 

olmak üzere toplam teklif bedelinin 118.600,99 YTL olduğu görülmüştür.

 

Giyim ve mali sorumluluk sigortası bedeli hariç asgari maliyetin 118.382,26 YTL olduğu, ihalede adı geçen isteklinin teklif bedelinin 118.600,99 YTL olduğu, yazılı açıklamada teklife müteahhit kârının yansıtılmadığının ifade edildiği, giyim bedelinin sunulan proforma fatura ile tevsik edildiği, yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilen  mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin Anadolu Sigorta Bakırköy Bölge alınan teyit yazısının eklendiği, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince sunulan belgelerin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilerek, ihalenin asgari maliyeti 218 YTL fazlası ile karşılayan Sesa Güvenlik Ve Koruma Hiz.Ltd.Şti. üzerinde bırakılması işleminin anılan mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul