• Karar No: 2007/UH.Z-1760
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :34
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1760
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti., Sümer 1 Sokak Nu: 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kepenek Cad. Mavi Köşe Apt. SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12103
Başvuruya konu ihale:
 2007/17584 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.09.63.0201/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2007 tarih ve 12103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işte benzer iş olarak çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin kabul edileceğinin belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 7.3.3.b maddesinde “ticaret sicil gazetesinde iştigal konuları içinde temizlik hizmetlerinin yer alması zorunludur” hükmüne yer verildiği, yeterlik için sunulacak tüm belgelerin benzer iş tanımına uygun olması gerektiği, benzer iş tanımında belirtilen diğer alanlarda faaliyet gösteren ancak ticaret sicil gazetesinde temizlik alanında faaliyet gösterdiğine dair bir kayıt bulunmayan firmaların yeterli kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdarece giyim giderine ilişkin olarak yapılan düzenlemede, maliyeti belirlemede dikkate alınacak kumaşın cinsi, kalitesi, dikişi, modeli gibi özelliklere yer verilmediği,

 

            3) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yüklenici firma ile idare arasında iletişimi sağlayacak bir sorumlu tayin edilmesinin istenildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca kaç kişinin bu konumda çalıştırılacağının belli olmaması nedeniyle maliyet tespiti yapılamadığı,

 

            4) Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde “24 saat kesintisiz hizmet veren kuruluşlarda yüklenici firma idarece saptanan sayıda personeli gece, hafta sonları ve tatil günlerinde bulundurmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle resmi ve dini bayramlarda personel çalışacağının belirtilmesine rağmen çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 32 nci maddesinde personele eğitim verileceğinin belirtildiği ancak bu hususa idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmemesi ve eğitimin niteliklerinin ayrıntılı olarak belirtilmemesi nedeniyle firmalarının tereddüde düştüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin malzemeli temizlik, kalorifer yakma, çocuk bakımı ve yönlendirme hizmetlerini kapsadığı belirtilmiş; ilanın 4.4. ve idari şartnamenin 7.4. maddelerinde benzer iş olarak “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri” belirlenmiştir.

 

İhale ilanın 4.3.3. ve idari şartnamenin 7.3.3. maddelerinde “Ticaret sicil gazetesi (Asıl veya noter tasdikli sureti) sicil gazetesinde iştigal konuları içinde temizlik hizmetlerinin yer alması zorunludur.” ifadesine yer verilmiştir.

 

İdarenin benzer iş tanımına ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, sadece bakım işine ilişkin faaliyette bulunan isteklilerin inceleme konusu ihaleye katılımının engellendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “…Ayrıca çalıştırılacak personele yıllık 1 defa olmak üzere 1 takım (57 kişi) iş kıyafeti verilecektir…” ifadesine, teknik şartnamenin IV/D-13 maddesinde “Yüklenici firma çalıştırdığı personelin iş kıyafetlerini temin etmek zorundadır. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temini, temizlik ve bakımı yüklenici firmaya ait olacaktır…” ifadesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesinde; giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, iş kıyafetinin özellikleri belirtilmediğinden, anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “..14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.…” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin IV/D-5 numaralı maddesinde “10 ve daha yukarısı işçi çalıştırılması halinde yüklenici firma çalıştırdığı elemanların dışında birisini aynı zamanda işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Çalıştırılan bu elemanın ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere yüklenici firma ile idare arasındaki iletişim bu eleman tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesine; idarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda  “Kurumun burada istediği idareyle yüklenici arasında irtibatı sağlamak ve işlerin yürütülmesini gözetlemekle ilgili eleman istemiş olup, bu istenen işin yürütülmesinde görevli ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını iş yerinde geçirecek personel istenilmiştir. Bu nedenle de bir ücret ödeme yapılması Kurumumuzca yapılmayacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İdarece, ihale konusu hizmet kapsamında çalıştırılması istenen 57 personel haricinde, işlerin yürütülmesinden sorumlu ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek bir personel çalıştırılacağının öngörülmesine rağmen, bu personele ücret ödenmeyeceğine yönelik olarak yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin IV/D-23 numaralı maddesinde “24 saat kesintisiz hizmet veren kuruluşlarda yüklenici firma idarece saptanan sayıda personeli gece, hafta sonları ve tatil günlerinde bulundurmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmemesinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin IV/D-32 numaralı maddesinde, “Kuruluş ve yüklenici firma işbirliği ile iş başı yapan personele Kuruluş müdürü başkanlığında işin özelliğine göre (doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi ve öğretmen v.b.) oluşturulacak bir heyet tarafından sözleşmenin imzalandığı, personelin işe başladığı ilk gün oryantasyon amaçlı olmak üzere, ilk bir ay içerisinde ise ilki yapılmak kaydıyla işbaşı eğitimi yapılacaktır. Ayrıca, 3er aylık periyotlarla iş başı eğitimleri sürdürülecektir. Personelin eğitimine ilişkin çıkabilecek giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde eğitim giderlerine ilişkin bir belirleme yapılmamakla birlikte; teknik şartnamede yer alan düzenlemede eğitimin süresi ve temel niteliklerine yer verildiğinden, eğitim giderlerinin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşılmakta olup, ihale dokümanının bir bütün olması nedeniyle bu şekilde yapılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları” başlıklı bölümünün A maddesinin 4 üncü alt maddesinde; “…İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayet başvurusuna ilişkin dilekçenin İdare kayıtlarına 30.03.2007 tarihinde girdiği, 03.04.2007 tarihli yazı ile şikayetin reddedilmesinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin, 05.04.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin malzemeli temizlik, kalorifer yakma, çocuk bakımı ve yönlendirme hizmetlerini kapsadığı belirtilmiş; ilanın 4.4. ve idari şartnamenin 7.4. maddelerinde benzer iş olarak “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri” belirlenmiştir.

 

İhale konusu işin kapsamında yer alan temizlik, kalorifer yakma ve yönlendirme hizmetleri ile çocuk bakımı hizmetinin nitelik itibariyle birbirinden bağımsız ve farklı işler olduğu, nitekim idarece idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personelin niteliğine ilişkin özel düzenleme yapıldığı bu durumda, idarenin benzer iş tanımına göre, sadece temizlik işine ilişkin iş deneyim belgesi sahibi isteklilerin de bu ihaleye katılımının muhtemel olması sebebiyle, söz konusu işlerin bir arada ihale edilerek, benzer iş tanımının yukarıda belirtildiği şekilde idarece belirlenmesinin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan farklı gerekçeyle zikredilen karara katılıyoruz.

 

 

Adem KAMALI

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul