• Karar No: 2007/UH.Z-1782
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :63
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1782
Şikayetçi:
 Murat Ateş Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Mahallesi Camii Sokak Nu:4 Kadınhanı/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kaş Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Caddesi Nu:37 07580 Kaş/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12849
Başvuruya konu ihale:
 2007/44704 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Bahçe Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 07.10.22.0178/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kaş Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.04.2007 tarihinde  ile yapılan Genel Temizlik ve Bahçe Bakımı ihalesine ilişkin olarak Murat Ateş Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece, 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (f) bendi uyarınca yapılan Genel Temizlik İşi ihalesinde, geçici teminat ile teklif mektubunun ayrı bir zarf içinde istenilmesi nedeniyle usul hatasının yapıldığı,

2) Malzemeli temizlik işi denildiği halde, malzemenin belirtilmediği ve makine ekipman taahhüdünün de istenilmediği,

3) İdari şartnamede SSK risk prim oranının belirtilmemesi nedeniyle yaklaşık maliyetin net olarak hesaplanamadığı,

4) İşe başlama tarihinin, kendileriyle yapılan daha önceki sözleşme süresi içerisinde kaldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 18.1. maddesinde; “İhaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamenin 14 üncü maddesi ile istenilen bütün yeterlik belgeleri başvuru mektubu ekinde bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, belgelerin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” düzenlemesi,

 

            27.1. maddesinde; Bu Şartnamede istenen bütün teklif belgeleri bir zarfa veya (pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, belgelerin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir.” düzenlemesi,

 

            33.2. maddesinde; İhale komisyonu yeterlik başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, yeterlik başvurusunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususların düzenlendiği Şartnamenin 27.1 inci maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi ile,

 

36.1. maddesinde; “İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, geçici teminat ve teklif mektubu ile idarece istenen diğer belgelerden oluşan tekliflerini sunarlar.

 

36.3. maddesinde; İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanarak, kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına  bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin gerek 14. maddesinde, gerekse diğer maddelerinde istenilen belgelerin istekliler tarafından tek bir zarf içersinde ihale komisyonuna sunulması ve zarfın yapıştırılan kısmının kaşelenmesinin zorunlu olduğu, istenilen belgeleri teklif zarfıyla birlikte idareye sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı yukarıdaki düzenlemeden  anlaşılmaktadır.

 

            İdari şartnamedeki sözkonusu düzenlemeler uyarınca, teklif zarfının yapıştırılan kısmını kaşelemeyen başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlenme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” düzenlemesi ile,

           

            İdari şartnamenin 20 nci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Makine ve ekipman taahhüdü istenilmesi ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriteri belirlenmesi işin niteliğine göre idarenin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. İşin genel temizlik işi olduğu dikkate alındığında, idarece makine ve ekipman veya makine ve ekipman taahhütnamesinin istenilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, Malzemeli temizlik işinde, malzemenin neler olduğu ayrıca şartnamelerde belirtilmemiş ise de temizlenecek mekanlar ve mekanların m² bazındaki miktarları ile temizlik yöntem ve zamanı ayrıntılı bir biçimde belirtildiğinden, ayrıca temizlik maddesinin adının belirtilmemesi isteklileri tereddüde düşürecek bir husus değildir. Zira, idari şartnamenin 14 üncü maddesinde teklif edilen bedelin % 25’i oranında tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilerek isteklilerin daha önceden temizlik işi yapmaları bir yeterlik kriteri olarak ön görüldüğünden, teknik şartnamede belirtilen alanların hangi malzeme ve ekipmanla temizleneceği ihaleye teklif veren tüm istekliler tarafından bilinebilecek bir husustur.

 

İşin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Dördüncü Bölümde düzenlenen Kontrollük Teşkilatının gözetim ve denetim altında yürütüleceği, Teknik Şartnamede kaç m² alanının kaç kişi tarafından temizleneceğinin belirtildiği, hangi alanlarda ne tür bir temizlik yönteminin uygulanacağı anılan şartnamenin 1. maddesinde sayıldığı, isteklilerin tekliflerini “Götürü Bedel” üzerinden vereceği göz önüne alındığında, temizlik esnasında kullanılacak malzemenin miktarı ile fiyatlarının dikkate alınarak teklif fiyatlarının oluşturulması gerekmektedir.

 

Kaldı ki başvuru sahibinin halen aynı yerin temizlik hizmetini yaptığı hususu da dikkate alındığında, ihale konusu alanının hangi malzeme ve ekipmanla temizleneceğinin başvuru sahibince bilindiğin de bir gerçektir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamede işin adı “Genel Temizlik İşi(bahçe bakımı ve ilaçlama dahil)” olarak tarif edilmiş, yaklaşık maliyet hesaplanırken sigorta risk prim oranı % 2 olarak belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün (G) Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “…idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşin adının “Genel Temizlik İşi” olması halinde sigorta risk prim oranın % 2 olarak belirleneceği Kamu İhale Tebliğinde açıklanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesinde İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim oranlarının ne olacağı belirtildiğine göre, sigorta risk prim oranın ayrıca idari şartnamede belirtilmemesi tek başına bir aykırılık teşkil etmemektedir. Zira, işin tanımından sigorta risk prim oranın % 2 olacağı anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki, ihale konusu alanda faaliyet gösteren her basiretli tacirin, kendi faaliyet alanındaki “İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranlarını” bilmesi gerekmektedir. 2886 sayılı Kanundan farklı olarak 4734 sayılı Kanunla yaklaşık maliyetin gizliliği esası üzerine yeni bir ihale sistemi oluşturulmuştur. Yaklaşık maliyetin hesaplanması yöntemine ilişkin tüm unsurların idari şartnamede belirtilmesi halinde “yaklaşık maliyetin gizliliği” ihlal edilmiş olacağından, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasında ihale mevzuatı açısından bir aykırılık bulunmamaktadır. Zira, ihale hukuku açısından isteklilerin, idarece hazırlanan yaklaşık maliyeti bilmediği ve gerçekçi piyasa koşullarına göre tekliflerini hazırladığı/hazırlayacağı kabul edilmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 54 üncü maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 26.04.2007 günü işe başlanır.

            İşin süresi 90(doksan) takvim günüdür. Ancak, idarenin hazırlık aşamasında bulunduğu açık ihale sürecinin 90(doksan) günden evvel bitmesi ve sözleşme imzalanmasına engel bir durum olmaması durumunda, yeni sözleşme imzalanabilmesi için işin bitiş süresi idare tarafından tek taraflı olarak belirlenebilir ve sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece şikayete verilen cevapta; başvuru sahibince imzalanan sözleşmenin 2. maddesinde işin süresinin 30 gün olarak belirlendiği, 27.03.2007 tarihinden itibaren 30. günün 25.04.2007 tarihinde sona erdiği, 26.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmasına mani bir durumun olmadığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibince idareye yapılan şikayet başvurusuna eklenen sözleşme örneği incelendiğinde; işin süresi 30 gün(1 ay), sözleşmenin süresinin 27.03.2007 ve 27.04.2007 tarihleri arasında olduğu belirtilmiştir.

 

            Önceki sözleşmedeki bir birinden farklı düzenlemelere göre işin süresi, gün olarak yapılan hesaplamada 30 gün, ay olarak yapılan hesaplamada 31 gün, sözleşme süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamada 32 gün olarak belirlenmektedir.

 

            Her ne kadar işin süresinin farklı hesaplama yöntemine göre farklı tarihlerde bitmesi incelemeye konu ihale sonucunda imzalanacak sözleşmenin başlangıç süresini etkileyebilecek bir husus ise de incelemeye konu ihalede işin sürenin 90 gün olduğu dikkate alındığında; yüklenicinin işe başlama tarihinin 90 günlük işin süresine her hangi bir etkisinin olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul