• Karar No: 2007/UH.Z-1761
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :35
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1761
Şikayetçi:
 VİP Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. ve Org. Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gimat Özankara Toptancılar sitesi 8. Blok Nu:260 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi Nu:6 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11658
Başvuruya konu ihale:
 2007/319 İhale Kayıt Numaralı “İdaremize Bağlı Huzurevlerinin İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.09.26.0196/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremize Bağlı Huzurevlerinin İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak VİP Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. ve Org. Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş tanımının rekabet ilkesine aykırı olduğu, isteklilerin ihaleye katılmasına imkan tanımadığı, bu yönlerden mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdarenin şikayet başvurusuna cevabının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının, “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen) Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlükleri ile İzmir Narlıdere Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde Malzeme ve işçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve sonrası hizmetlerin temini amaçlı hizmet alımı işi” olduğu; işin fiziki miktarı ve türünün ise “1 yıl süreyle malzeme ve işçilik dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetlerin temini amaçlı hizmet alımı işi” olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.3.1. maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında; “İstekliler son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sayılmıştır.

 

            Anılan şartnamenin 7.4. maddesinde ise;

 

            “Bu ihalede benzer iş olarak , kamu veya özel sektörde herhangi bir yataklı kuruluşun (hastane, otel vb.) yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası işler benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;   “…

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İdarenin, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işi hastane veya otel gibi yataklı kurumlarda verilen yemek hizmetleriyle sınırlı olarak belirlemesi nedeniyle işin niteliği ve gerçekleştirilme usulü açısından benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelik arz ettiği ve yukarıda zikredilen düzenlemeye aykırı olduğu, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin yapıldığı yerin Erzincan Garnizon Birlikleri olduğu, Garnizon Birliğinin benzer iş tanımında belirtilen hastane, otel vb. yataklı kuruluş olarak değerlendirilemeyeceği, idare tarafından bu iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Kararlarda Bulunacak Hususlar” başlıklı 14 üncü maddesinde;  “İdarece şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

a) İhale kayıt numarası,

b) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

c) Başvuruya konu ihale,

d) Başvuran,

e) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

g) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

h) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

ı) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği,

i) İhale yetkilisinin adı-soyadı ve imzası.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın 27.03.2007 tarihinde idareye yapmış olduğu şikayet başvurusuna idarenin 06.04.2007 tarihli cevabında şikayetin uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiş olmakla beraber iddiaların ve olayların değerlendirilmesine ve kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçelerine yer verilmemiş olduğu görülmüştür. Bu durumun ihalenin esasına etkili olmamakla beraber mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul