• Karar No: 2007/UH.Z-1768
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :43
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1768
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danş. Eğt. Alarm Cihz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti., Özdemir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han No 34-35 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 1717 Sokak No: 3 Donanmacı Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14036
Başvuruya konu ihale:
 2006/152678 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.10.89.0148/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danş. Eğt. Alarm Cihz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhaleye ilişkin olarak sözleşme imzalanarak ihale süreci sona erdiği halde, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olarak bitmiş olan ihale sürecinden sonra yeniden ihale sürecinin başlatılarak ihalenin başka bir firma uhdesinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,       

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Kurum kayıtlarına 26.01.2007 tarihinde alınan Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Limited Şirketinin kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine; başvuru sahibi firmanın iddiaları yerinde görülerek,

 

            14.02.2007 tarih ve 08.03.20.0148/2007- 3E sayılı dosyada;

Kıyafet ve Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç toplam asgari maliyetin 1.645.676,02 YTL olduğu, ihaleye teklif sunan ancak idarece teklifleri değerlendirme dışı bırakılan  Anatolya Güvenlik ve Ev-Men Güvenlik firmalarının tekliflerinin (kıyafet ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç) asgari maliyetin üzerinde bulunduğu ve söz konusu iki teklifin de değerlendirilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verildiği,

 

            Dosya ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Kamu İhale Kurulunun 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-731 sayılı kararı ile; Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 27.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalandığı tarih olan 29.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda, Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,’’ dair karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kurul kararı üzerine, ihale komisyonunun 12.04.2007 tarihinde onaylanan kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Anatolya Özel Güvenlik firması, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Ev- Men Özel Güvenlik Limited Şirketi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra Has Özel Güvenlik Şirketinin (idarenin daha evvel ihaleyi üzerinde bırakarak kanuni sürelere uymadan  sözleşme imzalamış olduğu firma) idareye şikayet başvurusunda bulunarak, “…tarafların sözleşme imzalamış olduğu karşılıklı yükümlülükleri bulunduğu, sözleşme imzalanması ile ihale sürecinin tamamlanmış olduğu’’ belirtilerek 12.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının iptalini istediği ve idarenin şikayete vermiş olduğu 25.04.2007 tarih ve 05 / 132 sayılı cevabi yazıda; itirazın 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre mahkemeye başvurulması gerektiğine ilişkin cevap verildiği anlaşılmıştır.

           

                İdarece yapılan işlemde aykırılık olmadığı, Kurul kararının uygulanmasına yönelik bir işlem yapıldığı bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul