• Karar No: 2007/UH.Z-1772
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :51
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1772
Şikayetçi:
 Mavi Temizlik Gıda İnş. Akaryakıt Tekst. Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güres Cad. Ömür Pastanesi Üstü 5/1 K.3 SİİRT
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası Arka Giriş 3. Kat Yenişehir / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11958
Başvuruya konu ihale:
 2007/16947 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.09.68.G014/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mavi Temizlik Gıda İnş. Akaryakıt Tekst. Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 11958 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personelin en az lise ve dengi okul mezunu olması gerektiği, bakım ve rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personelin ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçileceği, bu üç tip kuruluşta Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde alınan eğitimle bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okullar mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 fazlası, bakım ve rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılacak bakım sertifikası sahibi ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına % 20 fazlası, yüksekokul mezunu olanlara ise % 40 fazlasının ödeneceğinin belirtildiği, ancak çalıştırılacak personel içerisinde ilkokul ve ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar mezunları ile yüksekokul mezunlarından çalışacak kişi sayısının belli olmadığı, yüzdelik oranında kimlere öncelik verileceğinin belirsiz olduğu, bu hususun da teklif hazırlanmasında tereddüde yol açtığı,

            2) İdari şartnamenin 26.6 maddesinde kıyafetin kalitesi ve kumaşının belirtilmediği,

            3) Kalite Yönetim Sistem Belgesinin sadece pilot ortaktan istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            4)Bakım, kalorifer ve temizlik hizmetlerinin ayrı iş kolları ve sigorta risk prim oranının farklı olması, bu işte çalışacak personelden 40 kişinin yaklaşık % 85’inin bakım hizmetinde çalışacak olması nedeniyle benzer iş olarak bakım ve temizlik işlerinden herhangi birinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, sadece bakım işlerinin işin büyük kısmı olması nedeniyle benzer iş olarak belirtilmesi gerektiği,

            5) Teknik şartnamede, oryantasyon ve üçer aylık periyotlarla işbaşlı eğitimi verileceği, bu maliyeti yüklenici firmanın karşılayacağı belirtilmesine rağmen idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında bu gidere yer verilmediği,

            6) İdarece hazırlanan idari, teknik şartnameler, standart formlar ve genel şartnamelerinden sadece idari şartnamenin son sayfasında idare yetkilisinin imzasının bulunduğu, diğer sayfalarda herhangi bir mühür ya da imza bulunmadığı, bu durumda isteklilerden herhangi birinin dokümanda değişiklik yapabileceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamede, ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının “Diyarbakır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 40 Kişi bakım, 4 Kişi malzemeli Temizlik ve 3 Kişi Kalorifer Hizmet Olmak Üzere Toplam 47 Kişinin İstihdam Edilme İşi” olarak belirtildiği,

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır. Bakım ve rehabilitasyon adını almış huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakım hizmetlerinde  çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir. Bu üç tip kuruluşta, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan “ Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

Ayrıca bakım ve rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Milli eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bakım sertifikası sahibi olan ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına brüt asgari ücretin % 20 (yüzde yirmi) fazlası, yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk)fazlası ücret ödenecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı şartnamenin 26.4 ve 26.5 maddelerinde çalışacak personelin yemek ve yol ücretinin ayni olarak karşılanacağı, 26.6 maddesinde personele ikişer adet kıyafet verilmesi gerektiği, 26.7 maddesinde ise toplam 12 kişinin 108 gün resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

            İdarece 26.3 maddesinde yapılan düzenleme incelendiğinde;

            I-Çocuk yuvalarında, Bakım ve rehabilitasyon adını almış huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak olan;

 

            a- Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları,

            b- Sağlık Meslek Lisesi Mezunları,

            c-Genel Müdürlük ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okul mezunları,

 

            yönünden brüt asgari ücretin % 30 fazlası kadar ücret ödeneceği,

 

            II- Bakım ve rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak olan;

a- Milli eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bakım sertifikası sahibi olan ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına asgari ücretin % 20’si,

b- Yüksekokul mezunu olanlara asgari ücretin % 40’ının ödeneceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemeden bakım için istenen 40 işçinin kaçının hangi birimde çalıştırılacağı ve kaçının düzenlemede yer alan mezuniyet derecelerinde ve sertifika sahibi olması gerektiği açıkça belirilmediğinden düzenlemenin, isteklilerce tekliflerin hazırlanması ve idarece değerlendirilmesinde tereddüde yol açtığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26.6 maddesinde; “Bakım, malzemeli ve malzemesiz  temizlik hizmetinde çalıştırılacak bayanlar için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet iş önlüğü ve pantolonu, temizlik hizmetinde çalıştırılacak erkekler içinse yazlık ve kışlık 2 adet iş önlüğü, kalorifer hizmetinde çalıştırılacak kaloriferci içinse 2 adet iş tulumu, 2 adet eldiven ve 2 adet çizme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G/13 bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.6 maddesinde öngörülen düzenlemenin yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesinde; giyime ilişkin sayı belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği düşünüldüğünden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; ISO 9001-2000 veya 9001-9002 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istendiği ve iş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sunmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin son fıkrasında;

İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemenin, yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olmadığı, sadece özel ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeyi sunduğu hallerde yoruma açık hale geleceği, bu nedenle yapılan eksik düzenlemenin tereddüde yol açabileceği anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının “Diyarbakır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 40 Kişi bakım, 4 Kişi malzemeli Temizlik ve 3 Kişi Kalorifer Hizmet Olmak Üzere Toplam 47 Kişinin İstihdam Edilme İşi” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 7.4 maddesinde; kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İhale konusu iş ve benzer iş tanımı birlikte değerlendirildiğinde; benzer iş tanımının, ihale konusu iş ile ilgili ve mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin E-32 maddesinde, personelin işe başladığı ilk gün oryantasyon amaçlı olmak üzere, ilk bir ay içerisinde ilki yapılmak kaydıyla işbaşı eğitimi yapılacağı, ayrıca üçer aylık periyotlarla işbaşı eğitimlerinin sürdürüleceği, personelin eğitimine ilişkin çıkabilecek giderlerin yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Anılan düzenlemenin isteklilere mali yük getirdiği dikkate alındığında idarece, bu giderlere idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar bölümünde yer verilmesi gerekmekle birlikte ihale dokümanı bir bütün  olarak ele alındığında tekliflerin hazırlanmasını engelleyici ve sonuca etkili bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/H). Ancak,  Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla,  ihale veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları aday ve isteklilere satılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme göre, dokümanın her sayfasının idarece onaylanmış olması gerekmektedir. İhale dosyasında yer alan idari şartnamenin her sayfasının idarece onaylı olmadığı tespit edilmiş olup, bu husus her ne kadar mevzuata aykırı ise de istekli olabilecekler tarafından dokümanın idareye onaylattırılması mümkün olduğundan esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamede, ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının “Diyarbakır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 40 Kişi bakım, 4 Kişi malzemeli Temizlik ve 3 Kişi Kalorifer Hizmet Olmak Üzere Toplam 47 Kişinin İstihdam Edilme İşi” olarak belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “… yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin pişirme, dağıtım ve servis hizmeti ile … işidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanında ise ihale konusu hizmetin “Diyarbakır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 40 Kişi bakım, 4 Kişi malzemeli Temizlik ve 3 Kişi Kalorifer Hizmet Olmak Üzere Toplam 47 Kişinin İstihdam Edilme İşidir.” tanımlaması yer almaktadır.

           

            Birim fiyat teklif cetvelinde ise, iş kalemleri olarak bakım, kalorifer ve temizlik hizmetleri olarak üç kaleme yer verildiği, ancak teknik şartnamede yemek pişirme hizmeti de düzenlendiğinden anılan hizmette istihdam edilecek işçi sayısı belirtilmediği ve iş kalemleri arasında yer verilmediği tespit edilmiş olup, bu eksiklik tekliflerin hazırlanmasını etkileyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, işin konusu içerisinde malzemesiz yemek işi ve dağıtımı da olduğu ancak bu hususa ilanda yer verilmediği tespit edilmiş olup, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu işin konusu: Gıda, ilaçlama hariç olmak üzere ilaç, giysi ve alt bezlerinin kuruluşça, temizlik malzemelerinin yüklenici firma tarafından  karşılanarak, ilaçlama, bina, bahçe ve çevrenin temizliği ile bulaşık ve çamaşırların yıkanması, korunma ve bakım altında bulunan kişilerin temizliklerinin yapılması, yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin pişirme, dağıtım ve servis hizmeti ile yakıtın idare tarafından karşılanması suretiyle, kaloriferlerin yakılması ve tesisatın işletilmesi işidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Öte yandan, işe ait İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde, “Çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır. Bakım ve rehabilitasyon adını almış huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakım hizmetlerinde  çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir. Bu üç tip kuruluşta, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan “ Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

Ayrıca bakım ve rehabilitasyon adını almış olan huzurevleri ile yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Milli eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bakım sertifikası sahibi olan ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına brüt asgari ücretin % 20 (yüzde yirmi) fazlası, yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk)fazlası ücret ödenecektir” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İhale konusu işin kapsamında yer alan temizlik ve kalorifer yakma hizmeti ile yemek pişirme ve özürlü bakımı hizmetlerinin nitelik itibariyle birbirinden bağımsız ve farklı işler olduğu, zira, idarece işe ait idari şartnamede, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personele ilişkin olarak, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış “bakım sertifikasına sahip olma” niteliğine yer verildiği, bu durumda, idarenin benzer iş tanımına göre, sadece temizlik işine ilişkin iş deneyim belgesi sahibi isteklilerin de bu ihaleye katılımını sağlayacağı, söz konusu ihale konusu iş için istenilen 47 işçiden 40’ının bakım hizmetlerinde istihdam edileceği de dikkate alındığında, söz konusu işlerin bir arada ihale edilerek, benzer iş tanımının yukarıda belirtildiği şekilde idarece belirlenmesinin, ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle zikredilen karara katılıyorum.

                                                                                                                  Hakan GÜNAL

                                                                                                                               Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul