• Karar No: 2007/UM.Z-1910
  • Toplantı No: 2007/031
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/031
Gündem No :4
Karar Tarihi:05.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1910
Şikayetçi:
 Hatay İlinde bazı idarelerce gerçekleştirilen bir kısım ihalelerin bir siyasi partinin il yöneticileri arasında paylaştırıldığı şeklinde basında haberler çıkmış, Kurumumuza intikal eden dilekçelerde de benzer iddialar yer almıştır. 4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) bendinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü uyarınca, 20.03.2006 tarih ve 2006/AK.M-96.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile söz konusu iddiaların incelenmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine, anılan Kurul Kararı tarihine kadar yapılan ve gazete haberlerinde adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin ihale işlem dosyalarının onaylı birer örneği Hatay Valiliğinden istenmiştir. Kamu İhale Kurulunun 10.05.2006 tarih ve 2006/YK-36 sayılı kararıyla incelemenin kapsamı, ilan metni ve ihale dokümanı da dahil olmak üzere ihale sürecinde tesis edilen tüm işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğunun incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Bu belirleme çerçevesinde; gazete haberlerinde adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin işlemler, gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmiş, mevzuata uygunluk denetimi dışında kalıp dosya üzerinden tespiti de mümkün olmayan ve Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmeyen iddialar değerlendirilmemiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre yapılan alımlar, doğrudan teminin bir ihale yöntemi olmaması; Kanunun 21/f ve 22/d maddelerine göre parasal limitler dahilinde yapılan alımların anılan Kanunun 62/ı maddesine uygunluğu ise idarelerin veya ilgili bakanlıkların tüm bütçe ve kesin hesapları ile harcama belgelerinin incelenmesini ve karşılaştırılmasını zorunlu kılması nedeniyle incelemenin kapsamı dışında görülmüştür.
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Körfez Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mh. Ulucami Cd. 1 31200 - İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/73244 İhale Kayıt Numaralı “2004/73244 İKN|li 14 Kalem (12.590-Kutu) İlaç Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 07.02.48.0165/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Körfez Devlet Hastanesi nce 10.06.2004 tarihinde Pazarlık (21/b) Usulü ile yapılan 2004/73244 İKN´li “14 Kalem (12.590-Kutu) İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

            1- Başkanlık bildirimine konu ihale 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapılmış, ancak anılan maddede geçen gerekçelerin oluşup oluşmadığına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir.

 

Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

(Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan alım ilaç alımıdır. Ancak söz konusu ilaç alımında pazarlık usulünün kullanılmasını gerektirecek idari faaliyetin devamına engel olan bir hususun varlığı veya maddede belirtilen diğer hususların varlığı konusunda herhangi bir belirlemenin ve gerekçelendirme yapılmamıştır. İlaç alımlarının anılan gerekçeler olmaksızın pazarlık usulü ile ihale edilmesinin yukarıda belirtilen madde ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

2- Ayrıca ihale onay belgesinde ihalenin ilan şeklinin internet üzerinden yapılacağı belirtilmektedir. Yukarıda da anıldığı üzere 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre yapılacak ihalelerde ilan zorunlu olmamakla birlikte ihaleye en az üç isteklinin davet edilmesi gerekmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihaleye katılmak üzere en az üç isteklinin davet edildiğine dair yazıya rastlanmamıştır. İhale komisyonu kararında yer alan “…ihale ile ilgili dokümanların Genel Müdürlüğümüzün web adresinde yayınlanan 14 Kalem(12.590-Kutu) İlaç Alımı ihalesine 3 adet firma katılmış olup…” ifadesinden ihalenin Sosyal Sigortalar Kurumunun internet sayfasında yayınlandığı ancak 4734 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde yeterli sayıda firmanın ihaleye davet edilmediği anlaşılmaktadır. Bu husus ise ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

 

3- Söz konusu ihalede, isteklilerden verilen son teklifler üzerinden verilen fiyat görüşmesine ilişkin teklif mektupları istenmediği, isteklilerin ilk tekliften sonra sadece teklif fiyatında değişiklik yaptıkları kalemlere ilişkin yeni birim fiyat cetvelleri verdikleri, verilen son tekliflerin ayrıca teklif mektubu ile verilen ilk birim fiyat teklif cetveline el yazısı ile eklendiği, buna rağmen bu tekliflerin kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde; “(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

 

İdari şartnamenin 37 nci maddesinde; “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen idare işlemleri, anılan kanun hükümleri ve idari şartnamenin 37 nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde ve fiyat görüşmesinde verilen teklifin yazılı ve kapalı olarak verilmesinin öngörüldüğü dikkate alındığında, istekliler tarafından usulüne uygun bir teklif verilmediği, sadece fiyat cetvelindeki fiyat ve miktar kısımlarının doldurulduğu, toplam teklifin bile hesaplanmadığı, teklif cetvelinde düzeltmeler bulunmasına rağmen isteklilerin teklifinin kabul edildiği, teklif mektubunda yer alan ve isteklinin teklifine hukuki değer katan ibareler bulunmamasına rağmen kabul edilmesi anılan hükümlere uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kararda; İncelemenin Konusu, Kapsamı Ve Dayanağı  olarak “Hatay İlinde bazı idarelerce gerçekleştirilen bir kısım ihalelerin bir siyasi partinin il  yöneticileri arasında  paylaştırıldığı şeklinde basında haberler çıkmış, Kurumumuza intikal eden dilekçelerde  de benzer iddialar yer almıştır.” Ayrıca  “…Kurul kararı ile söz konusu iddiaların incelenmesine karar verilmiştir.” Denmiştir.

 

“İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara  Ait  Yönetmeliğ”in 17 nci maddesi uyarınca  iddiaların incelenmesinin , iddialarla sınırlı olarak  yapılması gerekmektedir. Ancak Kurul, yönetmeliğin bu  hükmüne aykırı olarak  10.05.2006 tarih ve 2006/MK-36 sayılı kararıyla, iddialarla sınırlı kalmayarak ihale işlemlerinin bütün yönleriyle incelenmesine karar vermiştir. Bu çerçevede Hatay Valiliğinden adı geçen kişi ve bu kişilerin ortağı olduğu şirketlerin üzerinde kalan ihalelere ilişkin işlem dosyalarının tamamı istenmiş  ve bu ihalelerin ilan metni  ve ihale dökümanı da dahil olmak üzere ihale sürecinde tesis edilen tüm işlemler incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

            Kurum tarafından iddiaya konu bütün ihaleler  ve iddialara konu olmayan diğer konularda en ayrıntısına kadar incelenmiş ve “…ihalelerin bir siyasi partinin  il yöneticileri arasında paylaştırıldığı…” na ilişkin  hiçbir bilgi ve belgeye rastlanmamasına rağmen  bu husus kararda yer almamıştır. İnceleme bir iddia ile başlamış ama bu iddia sonuçta karşılanmamıştır. Bu nedenle:

Karara; “şikayete konu ihalelerle ilgili talimatlar verildiği ve ihalenin şikayete konu  partinin  il yöneticileri arasında paylaştırıldığına ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmamıştır” ifadesininde eklenmesi.

Belirtilen  nedenlerle;  Bakanlığına bildirilmesi kararına bu ek  gerekçeyle katılıyoruz.

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN                      Ali KAYA                             Hakan GÜNAL

   Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi                              Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul