• Karar No: 2007/UM.Z-1840
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :20
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1840
Şikayetçi:
 Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş., Karanfil Sokak No: 47/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği, Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10813
Başvuruya konu ihale:
 2007/28817 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem (85 Adet) Diş Cihazı (Ünit-Fotöy) Tıbbi Dental Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.0251.0160/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem (85 Adet) Diş Cihazı (Ünit-Fotöy) Tıbbi Dental Demirbaş Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.04.2007 tarih ve 10813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin 09.04.2007 tarihinde gerçekleştirilen “2 Kalem (85 adet) Diş Cihazı (Ünit – Fotöy) Tıbbi Dental Demirbaş Alımı” ihalesinin ilânı ile İdari Şartnamesinde uyumsuzluklar bulunduğu, İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede rekabeti engelleyen düzenlemelere yer verildiği hususunda iddialarda bulunulmaktadır. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

               

1) İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında yapılan düzenleme ile; vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenildiği ancak ihale ilânında bu hususa ait bir kriter bulunmadığından ilân ile ihale dokümanı arasında uyumsuzluklar bulunduğu, bu durumun mevzuata aykırı olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

      

            İnceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 7. 1. (h) maddesinde yapılan düzenleme ile; vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulacağı belirtilmiştir. İdarece yapılan düzenlemenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve ekindeki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”  düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu düzenleme ihale ilânında bulunması zorunlu olan bir husus değildir. Bu husustaki şikayet yerinde bulunmamıştır.           

 

2) İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile; isteklilerden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi istenildiği, yabancı isteklilere de açık olan ihalede bu belgenin yabancı isteklilerce sağlanamayacağı, yapılan düzenlemenin hatalı olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;        

 

İdari Şartnamesinin 7. 1. (r) maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye katılan isteklilerin teklif kapsamında imalatçı veya ithalatçı firma adına düzenlenmiş T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sunacağı belirtilmiştir.

 

Sanayi mallarının satış sonrası hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve periyodik aralıklarla vize edilen belgeyi ifade etmektedir. Satış sonrası hizmetleri sağlayacak olan servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da satış sonrası hizmetleri yürütmek üzere yazılı bir sözleşme ile yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilmektedir.    

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uyarınca; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak sağlanacağını gösteren belgeler idarelerce ihaleye katılan isteklilerden istenilebilmektedir. Söz konusu belgenin istenilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İdarece yapılan düzenlemede 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.   

 

3) İdari Şartnamenin 7.1.(r) maddesi ile; isteklilerden imalatçı veya ithalatçı firma adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi istenildiği, İdari Şartnamede imalatçı veya ithalatçı denilirken ihale ilanında imalatçı ve ithalatçı denildiği, bu durumda ilân ile doküman arasında tutarsızlık bulunduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;        

 

İnceleme konusu ihalenin 15.03.2007 tarihinde yayınlanan ilânının 4.3.3 numaralı maddesinde yer verilen düzenleme ile; isteklilerin imalatçı ve ithalatçı firma adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini sunacağı belirtilmiştir. İdari Şartnamesinin 7. 1. (r) maddesinde yapılan düzenlemede ise; isteklilerden imalatçı veya ithalatçı firma adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi istenilmiştir. İlân ile İdari Şartnamedeki düzenleme arasında oluşan farkın cümlede “imalatçı” ile “ithalatçı” arasında kullanılan bağlaçtan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir." hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara  ilânlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesinde;  “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/M, KİK003.0/M ve KİK004.0/M).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü,

 

“İlanın uygun olmaması” başlıklı 24 üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların  23 üncü madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır.    

 

İnceleme konusu ihalenin ilânında ve İdari Şartnamede farklı düzenleme yapıldığı, İdari Şartnamede veya bağlacı kullanılırken ilânda ve bağlacı kullanıldığı ve hatanın düzeltilmediği, düzenleme birbirine uygun bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve Anılan Uygulama Yönetmeliğinin bu husustaki hükümlerine aykırılık oluştuğu anlaşılmıştır.  

 

4) İhale ilânı ile isteklilerden Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi istenildiği ve bu belgenin akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin istenildiği, ancak bu belge için Türk Akreditasyon Kurumu tarafından teyit verilmediği, ilâna göre hareket eden firmaların ihaleye katılamadığı, rekabetin engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;        

                                                                                                                                        

İhale ilânının 4.3.3 numaralı maddesinde; “Teklif edilen cihaz CE belgesine haiz olacak ve bu belge teklif ekinde sunulacaktır. İsteklilerin teklif ettikleri cihaz ilgili teknik mevzuatından ait olduğu yönetmelik (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) hükümlerine uygun olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri cihaza ait uygunluk beyanı (Declaration Of Conformity) ve cihazın ait olduğu sınıfın gerektirdiği CE sertifikalarını (AT belgelerini) ibraz etmek zorundadır. Yine imalatçı ve ithalatçı firma adına düzenlenmiş T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası  Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenleme ile istenilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi yukarıda belirtildiği üzere T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Dolayısıyla, belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi söz konusu değildir.

 

Diğer taraftan, aynı hususta İdari Şartnamesinin 7. 1. (r) numaralı maddesinde yapılan düzenlemede; “Teklif Edilen Cihaz CE Belgesine haiz olacak ve bu belge teklif ekinde sunulacaktır. İsteklilerin teklif ettikleri cihaz ilgili teknik mevzuatından ait olduğu Yönetmelik (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) hükümlerine uygun olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri cihaza ait, Uygunluk Beyanı (Declaration Of Conformity) ve cihazın ait olduğu sınıfın gerektirdiği CE Sertifikalarını (AT Belgeleri) ibraz etmek zorundadır. Yine İmalatçı veya İthalatçı Firma adına düzenlenmiş T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.” Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Teklif edilecek cihaza ilişkin CE belgelerini düzenleyebilecek kuruluşlar açısından ilân ile İdari Şartnamede farklı bir şart bulunduğu anlaşılmaktadır. İdari Şartnamenin 7. 1. (r) numaralı maddesinde yapılan düzenlemede CE belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenleneceğine dair bir şart yer almamaktadır. Ancak ilânda bu şart bulunmaktadır. Dolayısıyla ihale dokümanında bulunmayan bir şarta ilânda yer verildiği görülmektedir. İhale ilânı ve ihale dokümanı ile ilgili olarak yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; idarece CE belgelerine ilişkin olarak ihale dokümanında bulunmayan bir şarta ilânda yer verildiğinden ihale ilânı mevzuata uygun değildir. 

 

            5) Askılı ve Kamçı Kollu Diş Üniti Teknik Şartnamelerinin Cihazın Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikleri başlıklı bölümlerinin 3 üncü maddelerinde yapılan düzenlemede; cihazın bütün bölümlerinin aynı firmanın üretimi olması şartının bulunduğu, bu şartın ihaleye katılımı engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;        

 

İhale ile satın alınacak olan 2 kalem Ünit Fotöy için iki ayrı teknik şartname düzenlenmiştir. Teknik şartnamelerin “CİHAZIN VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ” başlıklı bölümünde;  “1- Cihaz; hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuvar ve reflektör olmak üzere 4 ana bölümden oluşmalıdır.

2- Cihazın metalik kısımları fırın boya veya elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.

3- Cihazın bütün bölümleri aynı firmanın üretimi olmalıdır.

4- İsteklilerce teklif edilen diş ünitlerinin halen bir üniversite veya ağız dış sağlığı merkezinde kullanıldığını belirten referans verilmelidir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Teknik Şartnamelerin yukarıda yer verilen bölümlerinden  sonraki bölümlerinde ise; hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuvar, reflektör, LED sistem ışınlı dolgu modülü (cihazı), hekim taburesi ve bağlantı kutusu için tanımlamalar yapılmış, kriterler belirtilmiştir.      

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

                                

Teknik şartnamedeki “Cihazın bütün bölümleri aynı firmanın üretimi olmalıdır.” şeklindeki koşulun bilimsel bir açıklamasının bulunmadığı anlaşılmış olup söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükme aykırı  bulunmaktadır. .

 

Öte yandan, Teknik Şartnamenin “Cihazın Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünün 4 . maddesinde; “İsteklilerce teklif edilen diş ünitlerinin halen bir üniversite veya ağız dış sağlığı merkezinde kullanıldığını belirten referans verilmelidir.” şeklinde bir koşula yer verilmiştir. İsteklilerden istenilen referans belgesinin ihaleye katılım koşulu olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu düzenleme, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hükme bağlanan temel ilkelere aykırı olan bir düzenlemedir.

 

6) Teknik Şartnamelerin hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuvar, hekim taburesi ve bağlantı kutusu başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılması gerektiği hususuna ilişkin olarak;  

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde Teknik Şartnamenin Hasta Koltuğu (Fotöy) başlığı altındaki bölümün 7. maddesinin, Tedavi Ünitesi başlıklı bölümün 4, 13 ve 14 üncü maddesinin, Kreşuvar başlıklı bölümün 8 inci maddesinin, Hekim Taburesi başlıklı bölümün 2 nci maddesinin ve Bağlantı Kutusu başlıklı bölümün 2 nci maddesinin değiştirilmesi gerektiği yönünde iddialar yer almaktadır. Başvuru dilekçesinde, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılığı hususunda bir tespit, delil yer almamaktadır. Teknik Şartnamenin mevcut haliyle başvuru sahibini nasıl etkilediği hususu belirsizdir.

 

Söz konusu maddelerde cihaza ilişkin teknik özelliklere  yer verilmiş olup mevcut düzenlemenin mevzuata aykırılığına dair bir tespit bulunmadığından bu husustaki başvuru yerinde görülmemiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamelerin “Cihazın Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikleri” başlıklı bölümlerinin 3 üncü maddelerinde yapılan düzenlemede; cihazın (cihazların) bütün bölümlerinin aynı firmanın üretimi olacağına dair şarta yer verilmiş olmakla birlikte; bu düzenleme ile kast edilenin cihazı oluşturan parçaların her birinin bir firma tarafından üretilmesi olmadığı, cihazı oluşturan parçaların bir firmanın kimliği, sorumluluğu ile piyasaya arzının önemli olduğu, nitekim idare tarafından başvuru sahibine verilen cevapta da mevcut düzenlemenin tüm parçaların  aynı firmaya ait olması şartını içermediğinin belirtildiği, bu durumdan başvuru sahibinin ihale öncesinde haberdar edildiği, bu husustaki düzenlemenin mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar gibi ihale ilânına yansımadığı, mevcut düzenlemenin başvuru sahibinin veya bir başka firmanın mağduriyetine sebep olduğuna dair tespit bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin ihalenin iptaline gerekçe olmayacağı, açıklanan nedenlerle “ihalenin iptali gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmemesi gerektiği” ek gerekçesi ile karara katılıyorum.

 

 

 

 

Abdullah DÜNDAR

     Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul