• Karar No: 2007/UY.Z-1850
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :35
Karar Tarihi:06.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1850
Şikayetçi:
 Petek İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti., Demirciler Sitesi 9.Cadde 63 Zeytinburnu İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı, Söğütözü Mah. 2.Cad. 86 06100 Çankaya Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15180
Başvuruya konu ihale:
 2007/47859 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Büro Bloğuna Merkezi Soğutma Sistemi Kurulması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 06.03.68.0026/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Büro Bloğuna Merkezi Soğutma Sistemi Kurulması İşi” ihalesine ilişkin olarak Petek İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarih ve 15180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 27.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İşin teknik şartnamesinin 1.01 inci maddesinde işin anahtar teslimi götürü bedel olduğunun belirtildiği halde 2.01 inci maddesinde uygulama projelerinin ve hesap raporlarının hazırlanmasının yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirtildiği, bu şartın 4734 sayılı Kanunun 62(c) maddesindeki “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur…” hükmüne aykırı olduğu,

            2) Dış ünitelerin konulacağı mekan olarak belirlenen doğu ve batı cephesindeki yangın merdivenlerinin montaj için uygun olmadığı, mevcut şartlar zorlanarak montaj yapılsa bile işletme problemleri ile karşılaşılacağı, istenilen kapasitede ki cihazların belirtilen ölçülere uymadığı, söz konusu mekanlarda önemli ölçüde tadilat gerektiği, bu tadilatlar için uygulama projesi bulunmadığı veya teknik şartnamede bir tarif yapılmadığı, dolayısıyla bu işle ilgili fiyatlandırma çalışması yapılamadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 27.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul