• Karar No: 2007/UY.Z-1851
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :36
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1851
Şikayetçi:
 Yılmaz Madencilik End. Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti., Yeni Sanayi Sitesi 3.Cadde 72.Sokak No:16 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Caddesi 38060 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15715
Başvuruya konu ihale:
 2007/10671 İhale Kayıt Numaralı “Çalış Taş Ocağından Konkasörle Kırılmış Temel Malzemesi, Asfalt Mıcırı Temini (Yıkanması) ve Yol Boyu Depolarına Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 06.03.91.0198/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü tarafından 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çalış Taş Ocağından Konkasörle Kırılmış Temel Malzemesi, Asfalt Mıcırı Temini (Yıkanması) ve Yol Boyu Depolarına Nakli” ihalesine ilişkin olarak Yılmaz Madencilik End. Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarih ve 15715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 19.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken 30.05.2007 tarihinde doğrudan Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin Kınacıoğlu İnş.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibinin kendileri olduğu, kendilerine aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderilmediği, işin konusu gereği şantiyede kurulu düzenleri ve tüm iş makinelerinin firmalarına ait olduğu ve istenilen malzemelerin de hazır olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu gibi makinelere sahip olmadığı halde işin doğrudan bu firmaya verilmesinden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibi tarafından 12.03.2007 tarih ve 3767 sayılı kesinleşen ihale kararının 19.03.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesine yönelik iddialarına ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından süresi içinde 20.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusunun idare tarafından 30.03.2007 tarih ve 4937 sayılı yazısı ile reddedildiği, anılan yazının başvuru sahibi tarafından 03.04.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesine yönelik iddialarına ilişkin olarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen iddialara ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı, itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen iddialara ilişkin olarak idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 19.03.2007 tarihi dikkate alındığında, 30.05.2007 tarihinde kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinin, idareye başvuruda bulunulmadığından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderilmesi gerekmekte ise de 30.05.2007 tarihi itibariyle idareye başvuru süresi olan on beş günlük sürenin aşıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul