• Karar No: 2007/UH.Z-1862
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :53
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1862
Şikayetçi:
 Çolak Pazarlama Ltd. Şti., Soğukpınar Köyü Merkez/DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ), Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi 54100 Merkez/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15220
Başvuruya konu ihale:
 2006/154608 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.11.71.0163/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Çolak Pazarlama Ltd. Şti.’nin 25.05.2007 tarih ve 15220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri” ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikleri, adı geçen ihaleye ilişkin olarak yapılan  itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulunca alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-617 sayılı  kararın idarece uygulanarak ihalenin bir başka firma üzerinde bırakıldığı ancak, kararda belirtilenin aksine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinin uygulanmadığı, ihaleye verdikleri teklifin idarece aşrı düşük teklif olarak değerlendirildiği, ihale dokümanı çerçevesinde yaptıkları hesaplamalar sonucunda elde ettikleri tutarın yıllık 31,2 YTL fazla olduğu aşırı düşük olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 22.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 04.04.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. Mob. Dayn. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin yaptığı  itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulunca alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-617 sayılı  karar ile “2006/154608 İKN´li “Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesinde  Düzce ili için” olmak kaydıyla;a) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

b) Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar çerçevesinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul