• Karar No: 2007/UH.Z-1883
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :45
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1883
Şikayetçi:
 Dak Güvenlik A. Ş., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Nu 112/15 K 2 Balgat Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13597
Başvuruya konu ihale:
 2007/37432 İKN|li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.10.74.0158/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin  doğrudan 09.05.2007 tarih ve 13597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru dilekçesinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 7. maddesinin (o) bendinin ikinci paragrafında; "İsteklinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre özel güvenlik şirketi kurucu ve yöneticilerine Valilik tarafından verilen "Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Silahlı)" aslını ve noter onaylı suretini vermeleri zorunludur…” düzenlemesinin yer aldığı, 5188 sayılı Kanun, yönetmelik ve genelgeler uyarınca şirket kurucularının Özel Güvenlik Eğitimi alma zorunluluğu bulunmayıp, 5188 sayılı Kanun gereğince güvenlik şirketlerinde yönetici olarak çalışacaklar için eğitim şartı bulunmakta ancak bu eğitimin mutlaka silahlı olarak alınacağına dair bir hüküm bulunmadığı, yöneticisi olmayan güvenlik şirketinin İçişleri Bakanlığından faaliyet izni alamayacağı da göz önüne alınarak böyle bir maddeye gerek olmadığı, bu maddi hatanın sehven yapıldığını düşündüklerinden bahisle düzeltilerek kaldırılması istenilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı ve idareye şikayet yolunu tüketmeden doğrudan Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

             Bu nedenle bu başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; Daire Başkanlığı tarafından öncelikle başvurunun itirazen şikayet başvurusu niteliğinde olup olmadığı araştırılır. Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları, idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular, idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve 30 günlük karar verme süresi beklenilmeden yapılan başvurular, Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca  ihaleyi yapan idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

            

Başvuru dilekçesinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul