• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2006/UM.Z-1666
  • Toplantı No: 2006/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.07.2006
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2006/034
Gündem No :14
Karar Tarihi:17.07.2006
Karar No :2006/UM.Z-1666
Şikayetçi:
 EMS Röntgen Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 30.Sokak No 139 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hoca Ahmet Mah. Sağlık Sok. TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2006 / 18297
Başvuruya konu ihale:
 2006/34049 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.07.2006 tarih ve 07.04.29.0092/2006-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliğince 28.04.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ”3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak EMS Röntgen Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.05.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.06.2006 tarih ve 18297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 6.1.6. maddesine istinaden tekliflerinin ihale dışı bırakıldığı, sundukları cihazın markasının yanlış anlaşıldığı, firma isimlerinin EMS röntgen, sundukları cihazın da Indico 100 olduğu, komple bir sistem olan cihaz sattıkları, ihale dosyasında tüm belgelerin bulunduğu,

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.4.2 maddesine istinaden sundukları CE belgesinin, bukili asansörlü yüzer masayı içermediği tespitinin uygun olmadığı, asansörlü masa için uygunluk beyanı vermelerinin gerektiği ve bu belgenin de dosyalarında mevcut olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik Şartnamenin 6.1.6 ncı maddesinde, “Cihazı oluşturan bütün parçalar (tüp hariç) aynı üretici firmanın üretimi olmalıdır. Farklı firmaların üretimi parçaların birleştirilmesiyle oluşturulan cihazlar kabul edilemeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçelerinden biri olarak, teklif edilen röntgen jeneratörünün markasının, cihazın diğer parçalarının markasından farklı bir marka taşıması gösterilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın markasının, “EMS marka Indico 100 Model 500 mA Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı” olduğu (X-Ray tüpünün markası hariç olmak üzere), bu marka ve modelin teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde, teknik şartnameye uygunluk belgesinde, CE belgesinde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Röntgen Jeneratörünün kullanım kılavuzunda da “EMS Röntgen Indico 100 Model X-Ray Jeneratörü Kullanma Kılavuzu” başlığının bulunduğu, bu başlıkta yer alan markanın ise sistemin diğer parçalarının markasıyla aynı markayı taşıdığı görülmüştür.

 

Buna göre, sistemin parçalarından biri olan röntgen jeneratörünün markası ile diğer parçaların markası aynı olduğundan (röntgen tüpünün markası hariç olmak üzere), şikayet konusu ile ilgili olarak idare tarafından yapılan değerlendirmenin uygun olmadığı, yapılan şikayetin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) CE Belgesi ile ilgili olarak idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde, “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre CE belgesi verilecektir. Ayrıca, cihazlar üzerinde CE işareti bulunacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ürüne ait Röntgen cihazı ve cihazın parçalarından oluşan sisteme ait 12.09.2005 tarihli 1011 numara ile onaylanmış CE belgesini ve 28.04.2006 tarihli CE uygunluk beyanını teklif dosyası kapsamında idareye sunmuş olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dışı bırakılma gerekçeleri olarak ayrıca, sunulan CE belgesinin birinci sayfasında sistem elemanları arasında “4 yönlü yüzer bukili masa” yer aldığı, ancak kendilerince hazırlanan teknik şartnamede “Bukili asansörlü yüzer masa” istendiği, bu durumda ibraz edilen CE belgesindeki yer alan ünitenin kendilerince istenen üniteye ait olmadığı hususu ile sunulan CE uygunluk beyanının başka bir model cihaza ait olması hususu gösterilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan CE belgesi ve ekleri incelendiğinde, CE belgesinin 1 inci sayfasında röntgen cihazı ve röntgen sisteminin parçaları arasında “4 yönlü yüzer bukili masa” adı altında röntgen masasının yer aldığı ve sunulan CE uygunluk beyanının ise teklif edilen Indico 100 modeline ait olduğu, başvuru sahibinin başka bir modele ait olan CE uygunluk beyanını fazladan idareye sunmuş olduğu görülmüştür.

 

Şikayete konu edilen mal kalemine ilişkin Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde sistemin parçalarından olan röntgen masası ile ilgili olarak, “3. Bukili asansörlü yüzer masa“ denilmek suretiyle, teklif edilecek röntgen masasının asansörlü yüzer masa olması istenmiştir.

 

Ancak, aynı Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde “Bukili Yüzer Masa ve Tüp Taşıyıcı Statif” başlığı altında röntgen masasının öngörülen teknik özellikleri ile ilgili olarak ise, “3.1.1. Masa yüzeyi dört yöne hareketli olacaktır. Geniş hareket sahalı sistemler tercih edilecektir.” ve “3.1.2. Masa yüksekliği motorize olarak ayarlanabilmelidir. Minimum ve maksimum masa yüzey yüksekliği değerleri teklifte belirtilmelidir.” kriterlerinin bulunması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde, röntgen masasının adı belirtilirken, asansörlü yüzer masa yerine Bukili Yüzer Masa isminin kullanıldığı ve ilgili maddede istenen özellikler incelendiğinde başvuru sahibinin sunduğu CE belgesinde belirtildiği gibi röntgen masasının 4 yöne hareketli olmasının ve masa yüksekliğinin motorize olmasının istendiği belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde her ne kadar röntgen masasının adı asansörlü yüzer masa olarak belirtilmişse de, aynı şartnamenin devam eden 3 üncü maddesinde röntgen masasının adının, asansörlü yüzer masa başlığı altında nitelendirilmeyerek, bukili yüzer masa olarak belirtildiği ve sunulan röntgen masasının özellikleri incelendiğinde idarece öngörülen masa özelliklerini tek tek karşıladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, sunulan CE belgesinde yer alan bukili yüzer röntgen masasının idarece istenen röntgen masası ile aynı olduğu sonucuna varıldığından, CE belgesinin içeriğinde yer alan röntgen sisteminin parçaları ve CE uygunluk beyanı konularında idarece yapılan değerlendirmelerin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul