En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1872
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :63
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1872
Şikayetçi:
 Özyıldız İnş. Tur. Nak. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Mustaf Kemal Paşa Cad. Karakoç Apt. No: 72/1 AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Şeyhcui Mah. Küpderesi Mevkii 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13914
Başvuruya konu ihale:
 2007/49962 İhale Kayıt Numaralı “41 Kişi İle Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Elemanı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.10.86.G017/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce  24.04.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “41 Kişi İle Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Elamanı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özyıldız İnş. Tur. Nak. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 02.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

14.05.2007 tarih ve 08.10.86.G017/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece yapılan ihalede ihale uhdesinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilen teklif fiyatı ile asgari maliyet dışında kalan miktar ile giyim giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

            2) İş süresince resmi tatil ve bayram günleri için çalışılacak gün sayısı ve personel sayısının belirtilmediği,

            3) İdareye yaptıkları müracaatın idarece ihalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmeliğin 8. maddesinin (d) fıkrası uyarınca bazı şartların yerine getirilmemesinden dolayı reddedildiği, idarenin bu işleminin mevzuata uygun olmadığı,

            4) İdari şartnamenin 51. maddesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak hangi usul ve tarihte ödeneceğinin belirtilmemesinin teklif fiyatlarının oluşumunda maliyet olarak belirsizliğe yol açtığı ve daha avantajlı teklif sunmalarını engellediği,

5) İdarece söz konusu ihale için alınan ivedilik kararının uygun olmadığı, ivedilik ve kamu yararı kararının gerekçesinin dayanaksız ve yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalenin 24.04.2007 tarihinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Tekliflerin götürü bedel üzerinden verildiği, işin süresinin 8 ay (01.05.2007-31.12.2008) olduğu, personel sayısının 41 olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 23 üncü maddesinde; çalıştırılacak işçilere çalışma saatine isabet eden öğünde hastanede çıkan yemekten faydalanacağı, isteklilerin tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceği, ulaşım için her bir işçiye ayda 26 gün üzerinden her gün için brüt 1,80 YTL yol bedeli ödeneceği, bilgi sistemi kullanım hizmetinde çalışan 1 elemana asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılacağı, her bir işçi için 2 adet iş önlüğü-forma ayni olarak verileceği, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının %19,5 olduğu belirtilmiştir.

 

            İhale konusu hizmetin resmi ve dini bayramlarda da devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, Teknik Şartnamenin “Çalışma Düzeni” başlıklı 4. maddesinde; “Çalıştırılacak 41 işçinin görevlendirilecekleri birimler ve vardiyaları hastane yönetiminin öngöreceği şekilde düzenlenecektir” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Teknik Şartnamenin “Firma Personelinin kılık Kıyafeti” başlıklı 11. maddesinde; “Bütün görevlilerin kıyafeti firma tarafından karşılanacaktır. Firma hastane idaresinin, işçinin yaptığı göreve uygun olarak belirleyip göstereceği örnek kıyafetleri personeline temin etmekle yükümlüdür. Her işçi için 2 adet iş önlüğü-forma ayni olarak verilecektir. Bu kıyafetler kamu kurum ve kuruluşlarındaki kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

           

            Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 252.918,72 YTL (giyim bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G/13 bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

           Teknik Şartnamenin “Firma Personelinin Kılık Kıyafeti” başlıklı 11 inci maddesinde; “Bütün görevlilerin kıyafeti firma tarafından işe başlama tarihinde karşılanacaktır. Firma hastane idaresinin, işçinin göreve uygun olarak belirleyip göstereceği örnek kıyafetleri personeline temin etmekle yükümlüdür. Her işçi için 2 adet iş önlüğü-forma ayni olarak verilecektir. Bu kıyafetler kamu kurum ve kuruluşlarındaki kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.”

 

İdarece işçi kıyafetlerinin özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtilmediği, sadece kıyafetin nelerden oluştuğunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenleme ile Tebliğ hükmü birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin  niteliği itibariyle söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği dikkate alındığında, giyeceklerin ayrıntılı özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin ele alınmasında objektif tespit yapılmasını engelleyecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde bırakılan Sis-tem Sos. Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin asgari maliyet üzerinde olduğu, asgari maliyet dışında kalan 211,15 YTL’nin  istenen giyim giderlerini karşılayacağı anlaşılmakta ve başvuru sahibinin bu yönden yaptığı şikayet başvurusu yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 26. maddesinde ise dini, milli bayramlar ile resmi tatillerde kaç kişinin çalışacağı ve kaç iş günü çalışılacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin bu iddiası dokümana yönelik olup doküman alındıktan sonra 15 günlük süre içinde ancak teklif verilmesinden sonra idareye bu konuda bir başvuruda bulunulmuşsa da istekliler idari şartnamenin 26.3 maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince teklif verilebileceğinden bu durum tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini  etkileyen ve isteklilerin mevzuat hükümlerine göre doğru teklif vermesini engellemediğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdare tarafından, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesi (d) fıkrası hükmü uyarınca incelemeye alınmadığı, bahse konu ihalenin sözleşmeye bağlandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 12 nci maddesi son fıkrasında “… . İdare, şikayet başvurusu üzerine vereceği karar sürecinde Kurum tarafından belirlenen usul ve esasları dikkate alır” hükmü  ve 20 nci maddesinde “… şikayetçiye 8 inci maddeye aykırılığın giderilmesi hususu bildirilir. …” hükmü yer almaktadır. Buna göre idarenin, Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki hükmü uygularken, bu eksikliğe dayanarak şikayeti reddetmek yerine 20 nci maddesi (d) bendi hükmü gereği dilekçedeki eksiklikleri tamamlatması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış bu yönden başvuru sahibinin şikayet dilekçesinin anılan Yönetmeliğin 12 nci ve 20 nci maddesi hükmü uyarınca işleme tabi tutulmayarak mevzuata aykırı işlem yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiası, idareye yapılan başvuruda bu yönde herhangi bir şikayetin olmaması sebebiyle iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 51inci maddesinde;

 “51.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme II. Nolu Döner Sermaya Başkanlığınca yapılacaktır.

51.2. Hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

51.3. Yüklenici sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hak ediş ödemelerinin nasıl ödeneceği  hususunda aynı yönde Sözleşme Taslağının 13 üncü maddesinde paralel bir düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde de bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hak ediş Ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde ödenir.”,  “…Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda belirtilen hükmünde yüklenici firmaya idarece yapılacak ödemelere ilişkin bir düzenleme getirildiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 51.3 maddesindeki yukarıda anılan düzenleme, Tip İdari Şartname gereğince şartnamede yer alması zorunlu bir düzenleme olup, işin programına göre daha fazla işin daha kısa sürede yapıldığı hallerde, ödenek çerçevesinde erken ödemeye ilişkin ve isteklilerin lehine bir düzenleme olduğu, bu düzenlemenin götürü bedel teklif alınan ihalede, işin gereği gibi aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı ve isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olmadığı, anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak; İdarenin yapılan şikayet müracaatından bağımsız olarak 07.05.2007 tarih ve 3196 sayılı kararı ile şikayet başvurusundaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmadığından ayrıca ivedilik ve kamu yararı görüldüğünden ihale sürecinin devamına ve sözleşmenin imzalanmasına karar verdiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” düzenlemesi ile, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İhale sürecinin devamı” başlıklı 13 üncü maddesinin 1 fıkrasında, “İdareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi İhale Yetkilisince onaylanmadıkça, sözleşme imzalanamaz. Şikayet sunulduktan sonra, şikayet sonuçlandırılmadan ihale yetkilisince gerekçeli olarak ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına karar verilebilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir. İdare ivedilik ve kamu yararı kararını alırken gerekçe olarak; hastanedeki hizmetin aksayacağı ve hastalara daha iyi bir hizmet verilebilmesini gerekçe göstermiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin 4 üncü maddesinin “İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Kararı” başlıklı (b) bendinde; “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece “ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir. İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir. Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece, alınan “ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararının” yapılan şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8. maddesine göre gerekli şekil şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddedilmesi kararı ile aynı tarihte fakat ayrı bir karar ile verildiği görüldüğünden, anılan düzenleme uyarınca söz konusu kararın usulüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

           

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 02.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 07.05.2007 tarih ve 3194 sayılı yazı ile şikayet başvurusunu cevaplandırdığı, ancak idarece 07.05.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı kararı alınarak ihale sürecinin devamına ve sözleşmenin imzalanmasına karar verildiği söz konusu kararın başvuru sahibine tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edilmiş ise ne zaman tebliğ edildiği gönderilen evraklardan belli değil ise de, idarece anılan ivedilik ve kamu yararı kararının 07.05.2007 tarihinde dahi şikayetçiye tebliğ edildiği varsayılsa bile, sözleşmenin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararına istinaden ve bu karar şikayetçiye tebliğ edilip 7 günlük süre beklenmeden 09.05.2007 tarihinde sözleşme imzalandığından, imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Şikayete konu ihalede ihtiyaç konusu hizmetin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlıkla temin edilmesi gerektiğine ilişkin hukuki gerekçeler ve olaylara ilişkin ihale onay belgesinde herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı, ancak ihale işlem dosyası içerisinde ihale sürecinin devamına dair 07.05.2007 tarihli ivedilik ve kamu yararı kararında, idarece daha önce aynı ihtiyaç için yapılan ihalelerin (31.01.2007 tarihinde yapılan ihalenin Kamu İhale Kurumu tarafından 26.03.2007 ve 27.03.2007 tarihlerinde yapılan ihalelerin ise idarece idari şartnamede eksiklik bulunmasından dolayı) iptal edilmesi üzerine 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 8 aylık ihtiyaç için pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin hangi durumlarda pazarlık usulü ile yapılacağını belirleyen 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ihale usulleri belirtilmiştir. Açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleri olarak kabul edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; idarece, pazarlık usulü ile yıl sonuna kadar geçecek süreyi kapsar şekilde 8 ay süreyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmekle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) İdare, İdari şartnamenin 14.3 maddesinde; “….ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” isteneceğine ilişkin düzenlemede bulunmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49. maddesinde; İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin pazarlık usulü ihale olması sebebiyle ibraz edilen iş deneyim belgesindeki tutarın parasal tutar olarak belirlenmesi gerekirken idari şartnamenin 14.3 maddesinde olduğu gibi teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesi istenileceğine ilişkin düzenlemede bulunulması yukarıda zikredilen Yönetmeliğin 49. maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul