• Karar No: 2007/UH.Z-1878
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :77
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1878
Şikayetçi:
 Anadolu Sofrası Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.N.Meriç Ünlü İlkiz Sk. No:26/28 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Çek.2.İşhanı Kat:2 No:54 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15517
Başvuruya konu ihale:
 2007/9453-İKN|li Mamul Yemek Alımı ve Dağıtımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.11.85.0158/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 20.03.2007 tarihinde  açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

             İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine,

 

             Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; teklif mektuplarında tespit edilen aritmetik hatanın düzeltilmiş halini kabul edip etmediklerinin bildirilmesi üzerine süresinde faks ile kabul ettiklerini bildirdikleri halde geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin usul ve yasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

          Başvuru dosyasında bulunan belge ve bilgilerin incelenmesinden başvuru sahibinin, şikayete konu işlemin farkına en geç bu işleme karşı idareye şikayet başvurusunda bulunduğu 17.04.2007 tarihinde vardığı, bu başvuruya idarece 25.04.2007 tarih ve 2060 sayılı işlem ile işlem ile şikayetin uygun bulunmadığı, ve bu cevabın hangi tarihte tebliğ edildiği belli olmamakla birlikte, en geç idareye bu cevaptan bahisle ikinci kez başvuruda bulunduğu 03.05.2007 tarihinde bu cevaptan haberdar olduğu halde, bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, 03.05.2007 tarihinde idareye ikinci kez şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruya verilen 09.05.2007 tarih ve 2338 sayılı cevap  üzerine Kuruma kayıtlarına 28.05.2007 tarih ve 15517 sayı ile giren aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Kuruma itirazen şikayet süresi, idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece 30 günlük süre içinde cevap verilmesi halinde bu cevabın bildiriminden itibaren 15 gün olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

          Bu durumda, başvuru sahibinin idare kayıtlarına 17.04.2007 tarih ve 2036 sayı ile giren aynı tarihli şikayet dilekçesi üzerine idarece tesis edilen 25.04.2007 tarih ve 2060 sayılı işlemden en geç haberdar olduğu  03.05.2007 tarihini izleyen ve Kuruma itirazen şikayet için öngörülen 15 günlük süre geçirildikten sonra Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

          Her ne kadar, 03.05.2007 tarihli dilekçe ile ikinci kez şikayet başvurusunda bulunulmuş ve sözkonusu başvuru üzerine idarece tesis edilen 09.05.2007 tarih ve 2338  sayılı işlem üzerine Kuruma başvurulmuş ise de, bu durumun geçirilen süreyi ihya etmeyeceği açıktır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

        1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine,

 

         2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul