En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1920
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :8
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1920
Şikayetçi:
 Ziyafet Gıda Yemek Üretim İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ahmet Vefik Paşa Mah. Uludağ Cad. Kestel Org. Sa. Bölgesi No:15 Kestel/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14771
Başvuruya konu ihale:
 2007/30502 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.11.26.0168/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ziyafet Gıda Yemek Üretim İnş. Turz. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14771 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede istenen ISO 9001-2000 belgesinde kapsam ve/veya kriter belirtilmediği ve bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

 

            2) Dini-resmi bayram ve tatil günleri ile ilgili çalışılacak gün ve personel sayısı ve fazla çalışma ücretleri ile ilgili bir düzenleme yapılmamakla birlikte yol bedelinin de ayni mi nakdi mi ve kaç gün üzerinden hesaplanacağının belirtilmediği ve bu durumunda teklifleri doğrudan etkileyeceği,

 

            3) Teknik Şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı (B) bölümünde; “Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı artırılacaktır.” şeklinde yer verilen düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasını etkilediği ve bu durumda sağlıklı bir teklif verilemeyeceği ,

           

4) Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünde 2. maddede yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

5) Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “Baş aşçı ve tüm diğer aşçılar hastanemizin mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfakta en az 2 yıl süreli çalıştıklarını belgeleyeceklerdir.” şeklindeki düzenlemenin uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin İdari Şartnamede istenen ISO 9001-2000 belgesinde kapsam ve/veya kriter belirtilmediği ve bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4.1 inci maddesinde; ISO 9001-2000 Belgesi” istenilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin kalite belgelerine ilişkin hususlar bölümünde idarelerce hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamın ve varsa standardın açık olarak yazılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak söz konusu tebliğ düzenlemesinin hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemeler için geçerli olduğu ve incelenen ihalede istenen ISO 9001-2000 belgesinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Şartnameler ve sözleşme gereği yapılması istenilen ilaçlama ve bakım-onarım sözleşmesi bedelleri de teklif fiyata dahil olmalıdır.Ayrıca çalıştırılacak personele maaşları ile birlikte aylık yol bedeli ödenecektir.Günlük 2 İETT bileti bedeli kadar yol parası hesaplanacak ve ödemeleri banka aracılığıyla yapılacaktır.Bu bedel teklif fiyata dahil olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (G) bölümünün 11 inci maddesinde; “Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır.Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yol bedeline ilişkin yapılan düzenlemede isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek herhangi bir ifadeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan ihale dokümanında dini-resmi bayram ve tatil günleri ile yılbaşı gününe ait herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak yine anılan tebliğde malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmiştir.

           

İhale konusu hizmetin yemek hazırlama hizmeti olduğu ve söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet kapsamında kabul edilemeyeceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılacak düzenlemenin ise özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için öngörüldüğü hususları göz önünde bulundurulduğunda idarece idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek ve teklif verilmesini engelleyecek herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

          

3) Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

 

            Ana bina:

 

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

 

            Kule Bina:

 

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

 

            B) Hizmetin Yürütülmesi

 

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

           

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin birim fiyat teklif alınan bir ihale olduğu ve bu itibarla da iş artışı ile iş eksilişine imkan verildiği ve iş artışının sadece öğün sayısının artırılmasını değil personel sayısı ile ilgili bir değişikliği de içermesi gerektiği dikkate alındığında, teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır.Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir.Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

            yönünde hükümleri konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte söz konusu yanlışlığın ihaleye teklif verilmesine ve ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel bir durum yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde “Baş aşçı ve tüm diğer aşçılar hastanemizin mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfakta en az 2 yıl süreli çalıştıklarını belgeleyeceklerdir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemenin ihale ilanı ve idari şartnamede yer almadığı anlaşılmış olup, madde içerisinde istenilen belgenin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve bu şekilde yapılan düzenlemenin ihalenin sağlığını etkileyecek doğrultuda bir husus olmadığı, ayrıca belgenin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesi gerektiğinin kabul edilmesi halinde dahi ihaleye 17 isteklinin teklif verdiği, isteklilerce bu hususta bir tereddüde düşülmeden teklif verilebildiği, bu belgeden dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir firmanın olmadığı, ayrıca ihale dokümanının bir bütün olduğu ve tüm koşullarıyla kabul edildiği dikkate alındığında düzenlemede ihale sonucuna etkili olacak nitelikte bir mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır. Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir. Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” şeklinde yer alan hüküm bulunmaktadır.

 

          Zikredilen düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu,

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı (B) bölümünün not kısmının son paragrafında yer alan ifadenin mevzuata uygun olmadığı ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

            Ana bina:

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

            Kule Bina:

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

            B) Hizmetin Yürütülmesi

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

           

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenleme bir belirsizliği ifade etmektedir. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında yeni servis açılması ve hasta sayısındaki artışa bağlı olarak ve idarece gerekli görüldüğü takdirde personel sayısının artırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Personel artışının ne kadar olacağı hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması sebebiyle; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif vermeden önce teklif maliyetini oluşturan ana maliyet bileşenlerini açık, net ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri ve buna göre teklif edecekleri bedeli oluşturmaları gerekmektedir.

 

Bu nedenle; yukarıda zikredilen düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul