• Karar No: 2007/UM.Z-1982
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :110
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1982
Şikayetçi:
 Girişim Grup Sağlık Tıbbi Malzeme Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av.Muhittin Ertuğrul Ertürk Sağlık 1 Sokak 59/15 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. D Blok No:22 Kurtuluş/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15629
Başvuruya konu ihale:
 2007/31865 İhale Kayıt Numaralı “Kondom Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 07.03.77.0207/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kondom Alımı” ihalesine ilişkin olarak Girişim Grup Sağlık Tıbbi Malzeme Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarih ve 15629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 18.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde malın teslim süresinin 90 gün olduğunun beyan edildiği, bu tip bir ihale ve şartnamede malın 90 gün içinde tek parti halinde teslim edilmesinin elinde mal bulunan istekliler için mümkün olacağı,

 

2) İhale sözleşmesinin 11.3 maddesinde “90 günden önceki kısmi teslimlerde idarece kabul edilecektir.” cümlesi ile ne denmek istendiğinin anlaşılamadığı,

 

3) Teknik şartnamenin 6.2 maddesinde düzenlenen “Kondomlar teslim tarihinden en fazla 1 yıl önce imal edilmiş olacaktır.” hükmünün eski üretim tarihli ve ihale şartnamesinde istenen özelliklere sahip malın kabulünü ve ihaleye iştirakini sağlamak için konmuş izlenimi verdiği, bu maddenin ihaleye rekabeti kapattığı,

 

4) Teknik şartnamenin son kullanma tarihi başlıklı maddesinde “son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır” hükmünün düzenlendiği, teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihine ne kadar süre kaldığını beyan eder şekilde bir hükmün konmasının gerekli olduğu, 5 yıl miatlı ama son kullanımına 2 ay kalmış bir kondomun tesliminin söz konusu olabileceği,

 

5) Teknik şartnamenin ambalaj şekli başlıklı maddelerinde “100’lük paketler”, “dörderli şeritler” halinde olması ve “tercihen beyaz renkli karton” iç kutular istendiği, beyaz karton, rakamsal ifadeleri ile kutulama özelliklerinin veya 4’lü şeritler istemenin ne teknik nede pratik hiçbir faydasının olmadığı, ihaleyi rekabete kapattığı,

 

6) Firmaların ihaleye girmelerine engel olacak bir başka nedenin ise 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Kanunun” bu ihalede uygulanmak zorunda olduğu,

 

7) Teknik şartnamenin “muayene ve kabul” başlıklı paragrafında malların test edileceğinden bahsedildiği, Türkiye’de CE belgeli bir ürünü test edebilecek kapasiteye sahip ne bir kurum ne de bir laboratuar olduğu, Türkiye’de CE belgesine sahip bir malı sorgulayacak akredite bir kuruluş olmadığı, ürüne ilişkin teknik bir muayenenin ihale makamı tarafından yapılmasının mümkün olmadığı,

 

8) ISO 2859-1, ISO 4074 ve DSÖ 2003 standartlarının Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı genelgesi ile çeliştiği ve istenmesinin mümkün olmadığı,

 

9) Teknik şartnamenin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi başlıklı kısmında cihazın ait olduğu sınıfa ilişkin CE belgesinin istendiği, ihale makamının kondomun ait olduğu sınıfı tayin etmesi ve ona göre belge istemesi gerektiği,

 

10) Malın sterilizasyon tekniğine ilişkin bir inceleme veya analiz yapılacağından bahsedildiği, sterilizasyon tekniği belirtilmesinin rekabeti engellediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 18.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul