• Karar No: 2007/UH.Z-1924
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :12
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1924
Şikayetçi:
 Ev-men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mah. 16.Sok. Polen-1 Apt. Nu:45 K.1 D.1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tevfikiye Mahallesi Karakol Sokak Nu:80 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13375
Başvuruya konu ihale:
 2007/25757 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.10.63.0203/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 06.04.2007 tarihinde  ile yapılan Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ev-men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.05.2007 tarih ve 13375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede işin süresine ilişkin olarak 06.04.2007-31.12.2007 tarihlerinin yer aldığı, ancak ihale dokümanı ile birlikte verilen yazıda “Fiyat teklif mektubu (01.04.2007-31.12.2007) tarihleri arasında 275 gün 9 ay üzerinden hesaplanacaktır.” açıklamasının yer aldığı; buna istinaden teklif fiyatlarını 275 gün üzerinden oluşturdukları, kesinleşen ihale kararı ile ihale sonucunun öğrenilmesinden sonra, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğuna yönelik olarak idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idarece, fiyat teklif mektubunun 9 ay üzerinden hesaplanması gerektiğine ilişkin açıklamanın ihale dokümanıyla birlikte imza karşılığı tebliğ edildiği gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Manisa İl Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvası 4 kişi, Turgutlu huzurevi 2 kişi, Kula Bak. ve Reh. Merk. 4 kişi, Akhisar huzurevi 2 kişi, Soma Bak. ve Reh. Merk. 5 kişi, toplam 17 kişi özel güvenlik hizmet alımı” fiziki miktar ve türü “06.04.2007- 31.12.2007 9 aylık (270) takvim günü” düzenlemesi,

 

            Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.3 a) Ayrıca bu hizmet işi için 17 kişi çalıştırılacak olup giyim, yol ve yemek bedeli verilecektir. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin maliyet teklif edilen fiyata dahildir.

b) Bir güvenlik görevlisi için bir kışlık ve yazlık üniforma verilecektir. Güvenlik görevlilerinin kıyafetleri yüklenici firma tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

c) Bir kişi için günlük (gidiş-dönüş) 2,00 ytl net ücret ödenecektir. Bir kişiye bir ayda 26 gün üzerinden yol parası verilecek olup, 1 ayda net 52,00 YTL nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

d) Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalışan personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için kurumdan çıkan yemekten bir kişi için bir öğün 2,00 YTL net yemek ücreti ödenecektir. Bir kişiye bir ayda 26 gün üzerinden yemek parası 1 öğün üzerinden verilecek olup, 1 ayda net 52,00 YTL nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

e) Toplam 17 kişi için brüt asgari ücret üzerinden %30 oranında fark verilecektir. Bu fark teklif fiyata dahil edilecektir.

f) Resmi tatil ve bayram günleri (06.04.2007-31.12.2007) tarihleri arası tatil günleri 12.5 günX 17 kişi 212,5 yevmiye üzerinden hesaplanacaktır.

            26.5 İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1.5’tur.” düzenlemesi,

 

            “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

            İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “49.3. İşin süresi 9 ay 270 takvim günüdür.” düzenlemesi bunmaktadır.

 

 

            Ayrıca, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen “fiyat hesaplaması” konulu yazıda “Müdürlüğümüze bağlı çocuk yuvası, Turgutlu huzurevi, Kula Bak. ve Reh. Merkezi, Akhisar huzurevi, Soma Bak. ve Reh. Merkezi Müdürlüğüne ait 2007 yılı özel güvenlik alım ihalesi 06.04.2007 tarihinde yapılacak olup birim fiyat teklif mektubu (01.04.2007-31.12.2007) tarihleri arası 275 gün 9 ay üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhale ilanında işin süresi “06.04.2007-31.12.2007 9 aylık (270 gün)” olarak belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin şikayeti  bu düzenlemenin içeriğine yönelik olmakla birlikte, öncelikle ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinin düzeltme ilanı yapılmaksızın bu şekilde değiştirilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

 “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı  altında “... Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

             4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi öngörülmüştür. İhale ilanlarında 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine aykırı hususların  bulunması durumunda ise, ihale ilanının yayımlanmasından sonraki 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması kuralının istisnası olan zeyilname düzenlenmesi işlemi, yalnızca ihale dokümanı açısından mümkün olup, ihale ilanlarında zeyilname ile değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, ihale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın değiştirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin süresinin 9 ay olduğu hususunda tereddüt bulunmamakla birlikte, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen yazı ile işin başlangıç tarihinin değiştirilerek birim fiyat teklif mektubunun 275 gün 9 ay üzerinden verilmesinin istendiği, bunun ise isteklilerin tekliflerini 275 gün üzerinden vermelerine yönelik bir değişiklik olduğu kanaatine ulaşılmaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alınarak 9 ay üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetin 164.080,09 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yemek, yol bedeli ve resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücret dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim hariç) 169.002,54 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede 275 gün üzerinden teklif verileceği şeklindeki düzenleme esas alınarak yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak asgari toplam maliyetin, yukarıda 9 ay üzerinden hesaplanan asgari toplam maliyetten farklı olacağı (172.012,21 YTL) açıktır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikayetine verilen cevapta fiyat teklif mektubunun 9 ay üzerinden verileceği belirtilmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere idari şartnamede işin süresine ilişkin olarak “06.04.2007-31.12.2007 tarihleri arası 9 ay 270 gün” şeklindeki düzenlemenin, ihale dokümanı ile birlikte imza karşılığı isteklilere verilen bir yazı ile “01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arası 9 ay 275 gün” olarak değiştirildiği, bu değişiklikle birlikte başvuru sahibinin tereddüde düşerek teklifini 275 gün üzerinden verdiği tespit edilmiştir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  İhale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde, giyim ve yol bedeli ile yüklenici karı gibi maliyet kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim ve yol bedeli ile yüklenici karı gibi aslında iş kalemi niteliğinde olmayan ihale konusu işin maliyet kalemlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında “26.3 c) Bir kişi için günlük (gidiş-dönüş) 2,00 YTL net ücret ödenecektir. Bir kişiye bir ayda 26 gün üzerinden yol parası verilecek olup, 1 ayda net 52,00 YTL nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

d) Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalışan personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için kurumdan çıkan yemekten bir kişi için bir öğün 2,00 YTL net yemek ücreti ödenecektir. Bir kişiye bir ayda 26 gün üzerinden yemek parası 1 öğün üzerinden verilecek olup, 1 ayda net 52,00 YTL nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan düzenlemesi dikkate alındığında, İdari şartnamede yer alan yemek ve yol ücretlerinin net olarak ödeneceğine ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu açıktır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul