• Karar No: 2007/UY.Z-1962
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :70
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1962
Şikayetçi:
 Kopal Turizm İnşaat Tic. San. Ltd. Şti., Veyis Efendi Mahallesi Türbe Yolu No:157 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği, Hastaneler Cad. ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14043
Başvuruya konu ihale:
 2007/31875 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Yoğun Bakım Kliniği Onarım İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 06.03.38.0075/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Yoğun Bakım Kliniği Onarım İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kopal Turizm İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.04.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı Yoğun Bakım Kliniği Onarım İşi” ihalesinin idarenin 13.04.2007 tarihli kararıyla ve ihaledeki teklif sayısının yeterli olmadığı ve teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan söz konusu ihalede 24 adet ihale dokümanı satın alındığı ve altı isteklinin teklif verdiği ancak bu durumun mevzuata aykırı olmadığı, her ihalenin kendi şartları ile değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle ihalenin iptal gerekçesinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

Başvuruya konu ihalede, 24 adet ihale dokümanı satın alındığı, ancak 6 isteklinin ihaleye teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede, Avni DURSUN’a ait teklif ekinde yer alan geçici teminat mektubundaki teminat tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı geçerli olduğu tespit edilen 5 teklifin ise başvuru sahibinin teklifi hariç diğerlerinin idarece tespit edilen yaklaşık maliyetten yüksek olduğu,

 

            İhale komisyonu tarafından 13.04.2007 tarihinde başvuruya konu ihalenin, “.. geçerli teklif veren 5 yapım müteahhidinin teklifleri ekonomik açıdan avantajlı bulunmamış, teklifleri birbirine çok yakın olduğundan ve bu iş için rekabetin sağlanmadığı hasıl olduğundan kamu yararı düşünülerek” gerekçeleri ile iptaline karar verildiği, söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından 13.04.2007 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, idarece yaklaşık maliyetin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2006 yılı Birim Fiyatları ile hesaplanarak tespit edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde, idarenin ihalenin iptaline  ilişkin işlemi irdelendiğinde, 24 ihale dokümanı satın alınan bir ihalede 6 isteklinin teklif vermesi ve bir teklif dışında diğer tekliflerin yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu ve birbirine yakın teklif fiyatlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarenin ihalenin iptaline yönelik 13.04.2007 tarihli iptal işlemi yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul