En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1940
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :38
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1940
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 16190 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14815
Başvuruya konu ihale:
 2007/37224 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alan Bakımı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.37.0119/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeşil Alan Bakımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14815 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ihtiyaç duyulan araçlardan 8 adedinin isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği ve bunun belgelendirilmesinin istenildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. maddesine aykırı olduğu, söz konusu düzenleme nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalede idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesi ile ihale ilanının 4.3.3. maddesinde;

 

            İstekliler işin başarılabilmesi için aşağıdaki listede belirtilen araç, gereç ve ekipmanları ile iletişim araçlarını işin başından sonuna kadar hazır bulunduracaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

 

CİNSİ

MİKTARI

TAAHHÜT AD.

KENDİ MALI AD.

1-Arazöz (asgari 10 ton kapasiteli ve modeli 5 yaşından fazla olmayacaktır)

5 Adet

2 Ad. Taahhüt

3 Ad. Kendi Malı

2-Kamyon (asgari 5 ton kapasiteli)

1 Adet

1 Ad. Taahhüt

-

3-Kamyonet

1 Adet

1 Ad. Taahhüt

-

4-Traktör (asgari 45 HP)

1 Adet

1 Ad. Taahhüt

-

5-Su Tankı (santrüfüj pompalı 3 tn)

1 Adet

1 Ad. Taahhüt

-

6-İlaçlama Tankı (santrüfüj pompalı 1 tn)

1 Adet

1 Ad. Taahhüt

-

7-Çim Biçme Makinesi

10 Adet

5 Ad. Taahhüt

5 Ad. Kendi Malı

8-Motorlu Tırpan

5 Adet

5 Ad. Taahhüt

-

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine  kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın  tam olarak değerlendirilir.”düzenlemesine yer verilmiştir. 


            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ilk üç fıkrasında;

 

 İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi ihale konusu işte ihtiyaç duyulan araçlardan 8 adedinin isteklinin kendi malı olması şartının getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiası ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarece söz konusu başvuruya verilen 01.05.2007 tarihli cevap yazısında; “İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde isteklilerin listede belirtilen araç, gereç ve ekipmanlar ile iletişim araçlarını işin başından sonuna kadar hazır bulunduracaklarına dair taahhütname vereceği belirtildiğinden, makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belge olarak noter onaylı taahhütname vermesinin yeterli olduğu” belirtilmiştir. İdarenin söz konusu beyanına rağmen, makine, tesis ve ekipmana ilişkin belgeler ile ilgili olarak gerek idari şartnamenin anılan maddesinde, gerekse ihale ilanında 3 adet arazöz ile 5 adet çim biçme makinesinin isteklinin kendi malı olması şartının arandığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihale konusu işte kullanılacak makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine anılan madde gereğince isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinden, ihaleye katılım aşamasında istekliler tarafından söz konusu malzeme-ekipmanın yukarıda belirtildiği şekliyle kendi malı olduğu hususunun tevsik edilmesinin katılım şartlarını zorlaştırıcı olabileceği düşünülmektedir. Bu itibarla idarenin şikayet başvurusuna verdiği 01.05.2007 tarihli cevap yazısında yer alan “makine, tesis ve ekipmana ilişkin olarak noter onaylı taahhütname verilmesinin yeterli olacağı” şeklindeki beyana rağmen, idari şartname ve ihale ilanında bu konuda yapılan düzenlemede Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine uyarlık bulunmadığından,  başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) Şikayete konusu ihale dokümanına ilişkin olduğundan, inceleme şikayete konu aşama olan ihale dokümanı ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerle sınırlı olarak yapılmış olup, bu kapsamda yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26.1. maddesi ile sözleşme tasarısının “Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler” başlıklı 7 nci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi 0,0075 (binde yedi buçuk) oranındaki damga vergisi, 0,0045 (binde dört buçuk) oranındaki karar pulu bedeli, resim, harç v.b. giderler, her türlü sigorta giderleri ve KDV dahil 944,00-YTL tutarındaki Kamu İhale Bülten bedeli, KDV dahil 1.274,40-YTL gazete ilan bedeli ile sözleşme bedelinin on binde beşi oranında Kamu İhale Kurumu payı yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamenin 26.1. maddesinde; “ İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru konusu ihalede Kamu İhale Bülteni ihale ilanı bedeli ile gazete ihale ilan bedelinin teklif fiyatına dahil edilmesi 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (i) bendine, 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 26 ncı maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul