• Karar No: 2007/UH.Z-1946
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :45
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1946
Şikayetçi:
 Özörnek İnşaat Eğt. Sağ. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turan Güneş Bulvarı No:72/7 Çankaya/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversite Caddesi Bornova/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14949
Başvuruya konu ihale:
 2007/18917 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.48.G012/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Özörnek İnşaat Eğt. Sağ. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14949 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1-İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde her gün için 400 işçi ile temizlik hizmeti verileceği ve resmi dini bayram gün sayısının 9 olarak düzenlendiği, işin süresinin 01.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 7 ay olduğu, bu süre içerisinde resmi ve dini bayram günlerinin sayısının 10,5 gün olduğu, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin isteklilerin teklif hazırlamalarına olanak vermediği,

 

2-İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde portör tarama bedelinin teklif fiyata dahil edileceğinin düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca portör tarama giderlerinin genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden teklif hazırlamakta tereddüde düştüklerinden teklif veremedikleri,

 

3-Teknik şartnamede Ek6 ve Ek7 de yer alan temizlik ekipman ve malzemelerinin aylık mı 7 aylık mı olduğunun belirtilmediği, Ek2 de kullanılacak araç ve gereçler bölümünde bahçe süpürgeleri, bahçe faraşları, kürekler ve tuvaletlerde kullanılacak naftalin tablet, el arabası gibi malzemeler için Ek6 ve Ek7 deki listelerde yer verilmediği ve bunların miktarlarının belirtilmediği için bu malzemeler için bir bedel hesaplanamadığı, teknik şartnamenin kullanılacak araç –gereçler kısmının d) fıkrasında 12 kişilik cam temizleme ekibi için ayrı ayrı olmak üzere dağcılık karnesi temin edilip kullandırılacağı düzenlemesi bulunmasına rağmen Ek6 yer alan listede sadece 7 adet emniyet kemeri istenilerek birbiriyle çelişkili hükümler nedeniyle teklif fiyatın belirlenemediği bir bedel hesaplanamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

               1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

               İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                    “………………………

 

              26.4.Resmi-dini bayram günlerinde her gün için 400 (dörtyüz) işçi ile temizlik hizmeti verilecek olup, resmi-dini bayram günleri sayısı 9(dokuz) gündür. …..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenleme uyarınca, ihale konusu işte resmi ve dini bayramlarda 400 işçinin toplam 9 gün çalıştırılacaktır.

         4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde personel çalıştırılması ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, ayrıca, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            İşin gerçekleştirileceği süre içerisinde, ulusal ve dini bayram gün sayısı 10,5 gün olup, idarece ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve şikayet başvurusuna idarece verilen cevap uyarınca, bu günlerde toplam 9 gün 400 işçi çalıştırılacağı, idarenin ulusal ve dini bayram gün sayısını 9 gün olarak belirlemesinin ise, toplamda 1,5 gün tatil olan arife günlerinin bu hesaba katılmamasından kaynaklandığı, ihaleye teklif verecek bütün isteklilerin de, idarece öngörüldüğü şekliyle 9 günlük ulusal ve dini bayram üzerinden tekliflerini verecekleri dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde portör tarama bedelinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiştir.

                 

                Teknik şartnamenin “İş emniyeti ve sağlık tedbirleri” başlıklı VI. Maddesinde;”………Yüklenici firma işe başlama tarihinden 20 gün içinde enfekte atık taşıma, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, intaniye gibi enfeksiyon riski yüksek olan bölümlerde çalıştıracağı 300 işçiye ait portör taramasını (boğaz kültürü, gaita kültürü, akciğer grafisi, gaitada parazit) yaptıracak ve sonuçlarını hastane idaresine teslim edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

               Teklif fiyata dahil edilen portör muayene giderinin %3 sözleşme ve genel giderler içerisinde yer almasıyla birlikte söz konusu işin çok küçük bir bölümünü oluşturması  nedeniyle isteklileri tereddüde düşürecek bir durum oluşturmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               Teknik şartnamenin devamında yer alan Ek6 da cam jileti, çöp arabası, fırça, merdiven, plastik kova ve benzeri temizlik ekipmanlarının listesi ve adedi ile Ek7 de ağır kireç çözücü, halı şampuanı, metal parlatıcı, sıvı sabun gibi temizlik malzemeleri ve miktarının yer aldığı, idarece teknik şartnameye ek olarak hastane temizlik planı, kullanılacak temizlik malzemelerinin niteliği, kullanılacak temizlik malzemelerinin teknik özellikleri, cila programı ile yer otomatlarının programı, iş talimatları, temizlik ekipmanları listesi, temizlik malzemeleri listesi ve kıyafet listesi hazırlandığı, ihale konusu işin 7 aylık olduğu ve söz konusu eklerde temizlik malzemeleri ve temizlik ekipmanlarının adet ve miktarının belirtildiği, söz konusu miktarların ihale konusu işin süresinde kullanılacağının anlaşılması gerektiği, bahçe süpürgeleri, bahçe faraşları, kürekler ve tuvaletlerde kullanılacak naftalin tablet, el arabasının listelerde kamış süpürgesi, çöp arabası, faraş olarak yazıldığı, naftalinin listede yer almadığı, teknik şartnamede her cam temizleme personeli (12 kişilik cam temizleme ekibi için) ayrı ayrı olmak üzere bacaklardan geçen, bele sırttan ve göğüsten bağlanan dağcılık  harnesi temin edilip kullandırılacağı düzenlemesi bulunmasına rağmen Ek6 yer alan listede sadece 7 adet emniyet kemerinin yazılı olduğu, idarece liste düzenlenirken 5 emniyet kemerinin unutulduğu, söz konusu emniyet kemerlerinin söz konusu işin içinde küçük bir gider kalemi oluşturduğu düşünüldüğünde ihalenin iptalini gerektirecek bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususlara ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul