En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1984
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :1
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1984
Şikayetçi:
 Anıl Diş Deposu Bahçe Mah. 4604 Sok. Başkent İşhanı NO:15 K.1 D.7 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği Tekke Mah. Donuktaş Cad. 27 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15377
Başvuruya konu ihale:
 2007/29871 İhale Kayıt Numaralı “22 Kalem Diş Laboratuarı Demirbaş Malzemeleri Alımı (1,2,4,5,11,12,13,14. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.69.0162/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 22 Kalem Diş Laboratuarı Demirbaş Malzemeleri Alımı (1,2,4,5,11,12,13,14. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Anıl Diş Deposu’nun 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15377 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.04.2007 tarihinde yapılan 22 Kalem Diş Laboratuarı Demirbaş Malzemeleri Alımı ihalesine teklif verdikleri, kendi teklif fiyatlarının yüksek bulunduğu, ihalenin de iki istekli üzerinde bırakıldığına ilişkin kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, ancak ihale üzerinde kalan isteklilerden birisinin gerçek kişi olduğuna ilişkin nüfus cüzdanı suretini sunmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin idari şartnamenin 32 nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2- Diğer taraftan; kesinleşen ihale kararı yazısından, ihale kararı alındıktan 23 gün sonra ihale kararının onaylandığı, 5 gün sonra da tebligata çıkarıldığının anlaşıldığı, buna göre idarece idari şartnamenin 38 ve 39 uncu maddesine aykırı işlem tesis edildiği,

 

            3- İdareye yapılan şikayet başvurularının, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin şekil şartlarına uygun bir başvuru yapılmadığı gerekçesi ile idarece uygun bulunmadığı, ihale kararının onaylandığı tarih ile ilgili olarak söz konusu tarihin sehven yazıldığı şeklinde cevap verildiği, ancak doğru olan tarihin bildirilmediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerinde yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddesine ait 5 numaralı dipnotta; “İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördüğü durumlarda, madde metnini aşağıdaki  şekilde düzenleyeceklerdir:

 

“Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

 

 İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir”

 

İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalmakla birlikte yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılmalarını öngördükleri ihaleler ile  yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya üzerindeki ihalelerde, madde metnini aşağıdaki  şekilde düzenleyeceklerdir:

 

            “İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli İstekli” başlıklı 5 inci maddesinde; “Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

 

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar…”

 

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde, aday veya isteklilerden yerli istekli olunduğuna ilişkin yukarıda sayılan belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ihalelerde, ihalenin sadece yerli isteklilere açılması hususu idarelerin takdirine bırakılmış, ancak yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya üzerinde olan ihalelerde ise ihalenin tüm yerli ve yabancı  isteklilere açılması hususu zorunlu tutulmuştur. Buna göre, ihalenin sadece yerli isteklilerin katılıma açılması durumunda da isteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin belgeleri idareye teklifleri ile birlikte vermesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda idarece hazırlanan idari şartnamenin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddesinde; “İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında isteklilerin tekliflerini idareye sunarken yerli istekli olduğuna ilişkin herhangi bir belgeyi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan; idarece hazırlanan idari şartnamenin “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.7 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.7 nci maddesine ait 20 numaralı dipnotta;

 

“İdareler tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmedikleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

 

“Tekliflerin değerlendirilmesinde  yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

 

Yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik  değerlere eşit veya bu değerlerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördükleri durumlarda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

 

“Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde  yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %................................ (rakam ve yazıyla) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

Ancak  yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.”

 

        (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) "Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif ettikleri bedelin %........(rakam ile) ......................(yazı ile) (yukarıdaki oranın aynısı yazılacaktır) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin belgeleri vermesi gereken bir diğer durum ise, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik  değerlere eşit veya bu değerlerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde idarelerce yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine bir fiyat avantajı uygulanacağının belirtilmesi halinde verilmesi gerekmektedir. Oysa idari şartnamenin 36.7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile yerli istekliler lehine herhangi bir fiyat avantajı uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemeler kapsamında ihaleye teklif veren isteklilerin yerli istekli olduklarına ilişkin herhangi bir belge verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna göre başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklilerden birisinin gerçek kişi olduğuna ilişkin nüfus cüzdanı suretini sunmadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiası üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin “İhale kararının onaylanması” başlıklı 38 inci maddesinin 38.2 inci alt maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç  beş iş (5) günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” şeklinde,

 

İdari şartnamenin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 39 uncu maddesinde ise; “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya  iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

İdari şartnamelerde yapılan yukarıya aktarılan düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 40 ve 41 inci maddelerinde hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç  beş iş (5) günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği anlaşılmaktadır.

 

Buna göre ihale komisyon kararına ilişkin tutanağın 04.05.2007 tarihinde düzenlendiği ihale yetkilisi tarafından da aynı tarihte imzalandığı anlaşılmaktadır. İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararında ise, ihale karar tarihi 11.04.2007 olarak yazılmıştır. 11.04.2007 tarihi ihale tarihi olup idarenin de şikayete verdiği cevapta anılan tarihin ihale tarihi olduğu ve bu tarihin sehven yazıldığı başvuru sahibine bildirilmiştir. Bu nedenle ihale komisyon kararının düzenlenmesi ve onaylanması ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmamıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının bildirimi ile ilgili olarak; idarenin, kesinleşen ihale kararını ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı tarihi izleyen 3 gün içerisinde değil 5 gün içerisinde tebligata çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmuştur. Ancak kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve başvuru sahibi tarafından şikayete konu işlem veya eylemin fark edildiği tarih itibariyle, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin başvuru sürelerini düzenleyen ilgili maddeleri çerçevesinde hem idareye hem de Kuruma süresinde şikayete bulunduğu, anılan süreler açısından herhangi bir hak ihlalinin olmadığı anlaşıldığından anılan aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiası üzerinde yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu, idarece İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde yer alan; “Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, temsile yetkili olduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri eklenmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.” hükmü gereğince uygun bulunmamıştır.

 

            Her ne kadar İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde isteklilerin idareye ve Kuruma yapılacak başvurulardaki şekil şartları düzenlenmiş olmakla birlikte İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvurularda aranılacak şekil unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan; “İstekli sıfatıyla ihaleye teklif verenler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda ise, isteklinin teklif zarfı içerisinde yukarıda sayılan belgelerinin bulunması durumunda, idarece başvurunun usulüne uygun  bir başvuru olduğu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak ihaleye teklif veren istekli veya temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir.” şeklindeki düzenleme gereğince ihaleye teklif veren isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda idarece anılan belgelerin aranmasına gerek olmadığı, ancak başvuru sahibinin birinci iddiasının idarece sözlü olarak ihale tarihinde kendilerine bildirildiği hususu başvuru sahibinin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda belirtildiğinden, ikinci iddiasının da idarece şikayete verilen cevabi yazıda belirtilmiş olduğundan idarece şikayetin cevaplandırıldığı anlaşılmış olup bu nedenle bu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak idarenin, “ihale karar tarihi 04.05.2007 olup sehven ihale tarihi yazılmıştır.” şeklindeki vermiş olduğu cevabi yazıyla iddiaların bir kısmına cevap verdiği anlaşılmaktadır. Buna göre, başvuru sahibinin ihale kararının onaylandığı tarih ile ilgili olarak söz konusu tarihin sehven yazıldığı şeklinde cevap verildiği, ancak doğru olan tarihin bildirilmediği yönündeki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul