• Karar No: 2007/UH.Z-2069
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :112
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2069
Şikayetçi:
 Gür-Su Proje İnşaat Turz. Tic. ve Müşv. Ltd. Şti.- Baget Müh. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığı, Bayındır Sokak Nu 51/7 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 D.S.İ. 23. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. Taşköprü Yolu Nu 223 37200 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13063
Başvuruya konu ihale:
 2007/8772 İhale Kayıt Numaralı “Devrekani Kulaksızlar Sulaması Planlama Raporu Revizyonu ve Aplikasyona Müstenit Proje Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 08.10.41.0196/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dsi 23. Bölge Müdürlügü’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Devrekani Kulaksızlar Sulaması Planlama Raporu Revizyonu ve Aplikasyona Müstenit Proje Yapımı ihalesine ilişkin olarak Gür-Su Proje İnşaat Turz. Tic. ve Müşv. Ltd. Şti.- Baget Müh. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığının 21.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye vermiş oldukları teklifin idare tarafından aşırı düşük bulunarak tekliflerine ilişkin açıklama istendiği, buna ilişkin oldukları cevabın ise idare tarafından yeterli görülmediği, idarenin ihaleyi işi yapabileceğini belgelerle kanıtlayan firma yerine daha yüksek teklif veren firmaya vermek istemesinin kamu zararına neden olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

  b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

  c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Şikayete konu ihalede başvuru sahibi iş ortaklığının teklifi idare tarafından aşırı düşük bulunarak, 04.04.2007 tarihli yazı ile bu firmadan anahtar teknik personel olarak istenen 1 adet proje müdürü inşaat mühendisi, 1 adet tecrübeli inşaat mühendisi, 1 adet tecrübeli jeoloji mühendisi, 1 adet tecrübeli harita mühendisi ve 1 adet tecrübeli ziraat mühendisi ile çalıştırılacak diğer personele ilişkin giderleri, ÇED raporu hazırlanmasına ilişkin giderleri, mevcut proje sahasını dikkate alarak yapılacak harita çalışmalarına ilişkin giderleri, jeolojik etüd, sondaj ve laboratuar deneyleri çalışmalarına ilişkin giderleri ve söz konusu işin gerçekleşmesi için gerekli olan ulaşım, konaklama, haberleşme, kırtasiye ve dokümantasyon, proje asgari maliyetleri, sözleşme giderleri, işin ilerleyişinde çıkacak olan her türlü vergi, harç masraflarına ilişkin giderler ile belirtilen ana unsurlar dışında kalan ihale dokümanında belirtilen tüm işleri de kapsayan asgari maliyeti çıkararak kanıtlayıcı belgeler ile birlikte 10.04.2007 tarihine kadar ihale komisyonuna yazılı olarak bildirmesi talep edilmiştir.

 

            Bu talep üzerine başvuru sahibi firma 09.04.2007 tarihinde ihale komisyonuna ulaşan 06.04.2007 tarihli açıklamasında anahtar teknik personel olarak istenilen 5 adet mühendisten dördünün pilot ortak olan Gür-Su Proje İnşaat Turz. Tic. ve Müşv. Ltd. Şti.’nde şirket ortağı olduğunu ve bunlara maaş ödenmediğini, bunların şirket karından pay aldıklarını; ziraat mühendisine ilişkin olarak ta, ziraat mühendisinin 8 ay çalıştırılacağı, aylık 4.000,00 YTL üzerinden toplam 32.000,00 YTL ödeme yapılacağını beyan ettiği görülmüştür.

 

            Pilot ortak olan Gür-Su Proje İnşaat Turz. Tic. ve Müşv. Ltd. Şti. tarafından sunulan 01.12.2004 tarih ve 6188 sayılı ticaret sicil gazetesinde anahtar teknik personel olarak istenen mühendislerden dördünün anılan şirketin ortağı olduğu, bu mühendislerden iki inşaat mühendisinin de şirket müdürü olduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin ilk iki fıkrasında;

 

  “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hüküm uyarınca limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar dışındaki ortakların isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle pilot ortak olan Gür-Su Proje İnşaat Turz. Tic. ve Müşv. Ltd. Şti.’nin müdürlük görevini yürütenler dışındaki mühendislere ait prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesini sunması gerekmektedir. Ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında pilot ortak olan firmanın müdürlük sıfatına sahip olmayan jeoloji ve harita mühendisine ilişkin anılan belgeleri sunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasında da buna ilişkin belgenin bulunmadığı görülmüştür.

 

            İdarenin aşırı düşük sorgusu değerlendirilmesinde, başvuru sahibinin açıklamasında ziraat mühendisini 8 ay çalıştırılacağını beyan etmesinin yeterli olmadığı, bu personelin işin tamamında yani 20 ay boyunca çalıştırılması gerektiği yönündeki açıklaması, ihale dokümanında mühendislerin çalışma programına ve ziraat mühendisinin 20 ay boyunca çalıştırılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığından yerinde görülmemiştir. Ayrıca idarenin işin ifasında meteoroloji mühendisi ile teknik ressamın çalıştırılması ve bunların maliyetinin de teklife dahil edilmesi gerektiği açıklaması da ihale dokümanında bunların çalıştırılacağına ilişkin düzenleme olmadığından yerinde görülmemiştir. Bununla beraber başvuru sahibinin jeoloji ve harita mühendisine ilişkin prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesini sunmadığından bu konudaki açıklamasının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Başvuru sahibi ÇED raporu hazırlanmasına ilişkin olarak açıklamasında, ÇED raporunun MT Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.’ye yaptırılacağını, bu işin maliyetinin 25.000,00 YTL olduğunu beyan etmiştir. Buna ilişkin olarak ta MT Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.’den alınan teklif mektubunu sunduğu görülmüştür. Ancak başvuru sahibinin alt yükleniciye yaptıracağı işlere ilişkin sunduğu belgede ÇED raporu hazırlatılmasına yer vermediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin mevcut proje sahasını dikkate alarak yapılacak harita çalışmalarını Elips Harita İnş. Tic. Ltd. Şti.’ye 125.000,00 YTL’ye yaptıracağını beyan ettiği ve buna ilişkin teklif mektubunu sunduğu görülmüştür. Ancak idarenin 04.04.2007 tarihli yazısında ihale dokümanında belirtilen tüm işleri de kapsayan asgari maliyet istendiğinden ve sözleşme tasarısının 13 üncü maddesindeki pursantaj tablosunda yer alan anakanal, yedek, tersiyer sulama kanalları veya boru hattı ile yedek ve tersiyer drenaj ve tahliye kanalları ile yolların aplikasyonuna ilişkin bir maliyet öngörmediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin jeolojik etüd sondaj ve laboratuar deneyleri çalışmalarını Zatem Müh. Maden. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 35.000,00 YTL’ye yaptıracağını beyan ettiği, buna ilişkin proforma faturayı da sunmuş olduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki açıklamaları yeterli görülmüştür.

            Başvuru sahibinin sözleşme giderlerine ilişkin 25.000,00 YTL; kırtasiye, konaklama, ulaşım ve diğer masraflar için de 20.000,00 YTL’lik maliyet öngördüğü görülmüştür. Başvuru sahibinin bu konudaki açıklamaları yeterli görülmüştür.

            Sonuç olarak başvuru sahibi işin kendilerine maliyetinin toplam 262.000,00 YTL olduğunu, teklifleri 397.000,00 YTL olduğundan maliyet dışındaki bölümün de ortaklara kar olarak verilebileceğini beyan etmiştir. Ancak başvuru sahibinin çalıştırılacak personele ilişkin giderlere ait açıklamaları ve ÇED raporu hazırlatılmasına ilişkin açıklamaları yetersiz görüldüğünden ve anakanal, yedek, tersiyer sulama kanalları veya boru hattı ile yedek ve tersiyer drenaj ve tahliye kanalları ile yolların aplikasyonuna ilişkin bir maliyet öngörmediğinden idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarını yetersiz görerek başvuru sahibi firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul