En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2068
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :111
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2068
Şikayetçi:
 Oğulcan İnş. Tur. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilgisayar Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Dirik Cad. Arifbey Çarşısı Kara Apt. Nu:1/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat:3 Güroymak/ BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13241
Başvuruya konu ihale:
 2007/30843 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.10.45.0196/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak Oğulcan İnş. Tur. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilgisayar Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarenin 30.03.2007 tarihli red yazısının kendisine tebliğ edilmemesi üzerine, başvuru sahibinin 07.05.2007 tarih ve 13241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

            2) Kesinleşen ihale kararının standart forma uygun düzenlenmediği, tebliğ sürelerine riayet edilmeden sözleşme imzalandığı, idareye yaptıkları şikayet başvurusuna cevap verilmeyerek mevzuata aykırı davranıldığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 inci maddesinde işin adının genel temizlik ve hizmet alımı işi olduğu, işin fiziki miktarı ve türü ise 10 işçi ile 3,5 ay (105 gün) olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 23 üncü maddesinde;

 

            “23.1. İsteklice teklif edilen fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

           

 

            23.4. Temizlik işlerine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi % 2 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan şartnamenin 54 üncü maddesinde ise;

 

            “54.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5 (Beş) rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.

 

            54.2. İşin süresi 105 gün ( Yüz Beş) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında sözleşme tasarısı bulunmamakla beraber, Artemis Özel Güv. Sis. İnş. Tem. İlaç. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşme örneğinin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde ve “İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi” başlıklı 11 inci maddesinde işe başlama tarihinin belirlenmemiş olduğu görülmüştür.    

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 7 nci bendinde;

 

“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

 

             İdari şartnamede işin süresi 3,5 ay (105 gün) olarak belirlenmesine rağmen işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu nedenle de isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyecekleri, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı, bu haliyle ihalenin sonuçlandırılma imkanının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

                                                                            

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasında yer alan belgelerin incelenmesinden ihale sonucunun başvuru sahibi firmaya idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile bildirildiği görülmüştür. İdarenin bu yazısının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlardan kesinleşen ihale kararının bildirilmesi formuna uygun olmadığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde;

            “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

            İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü yer almaktadır.

            Şikayete konu ihalede 14.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 16.03.2007 tarihinde onaylandığı görülmesine rağmen, başvuru sahibi firmaya ihale sonucunun henüz ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan 15.03.2007 tarihli yazı ile bildirildiği, ayrıca ihale sonucunun imza karşılığı elden tebliğ edilmesi veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilmesi gerekirken, ihale işlem dosyasında bu yazının başvuru sahibi firmaya tebliğ edildiğine ilişkin bir bilgi veya belgenin bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle ihale sonucunun bildiriminin bu yönlerden mevzuata uygun olmadığı, ayrıca ihale sonucunun başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih konusunda ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığından, başvuru sahibi firmanın idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvuru dilekçesinde şikayet konusu işlemin tebliğ edildiği tarih olarak beyan ettiği 26.03.2007 tarihini, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi firmaya tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İdarenin 16.03.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firmaya sözleşmeye davet yazısını gönderdiği, 26.03.2007 tarihinde de bu firma ile sözleşmenin imzalandığı görülmüştür. 

            4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde;

            “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

            43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale sonucu başvuru sahibi firmaya 26.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine ve başvuru sahibinin aynı tarihte idareye şikayet başvurusunda bulunmasına rağmen, idarenin Kanunun 41 inci ve 42 nci usul ve sürelere riayet etmeden ihale üzerinde bırakılan firma ile 26.03.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı görülmüştür. Bu nedenle sözleşmenin mevzuata aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

           

            Ayrıca başvuru sahibi firma tarafından idareye yaptıkları şikayet başvurusuna cevap verilmediği iddia edilmektedir. İdarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibinin 26.03.2007 tarihli şikayet başvurusuna cevap verdiği görülmüştür.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları, A. İdareye şikayet başvurusu,
4 ) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme a) Şikayetin Sonuçlandırılması”
bölümünde;

 

“…

 

Alınan kararlar başvuru sahiplerine imza karşılığı elden ya da iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Gerek elden ve gerekse mektup yoluyla yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bu belgelerin Kurum tarafından istenilen ihale işlem dosyası kapsamında  gönderilmesi gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında şikayet başvurusuna cevabın tebliğine ilişkin bir bilgi ve belgenin yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle idarenin şikayet başvurusuna cevabının başvuru sahibine tebliğ edilip edilmediğinin, tebliğ edildiyse tebliğ tarihinin belirlenemeyeceği, bu nedenle de bu konuda bir değerlendirme yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde;

 

“…

 

            Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemez…” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde;

 

            “Yaklaşık maliyeti otuz milyar ( elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası) ile altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası) arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar (yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası) ile beşyüz milyar Türk Lirası (dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası)  arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 14.2. maddesinde;

 

            “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

            14.2.1. istekli tarafından teklif edeceği bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinden kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınan belgeler. Ortak girişimlerde bu belgeler hisseleri oranlarına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında olduğu görüldüğünden bu ihalede ekonomik ve mali yeterlik  belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

           

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul