• Karar No: 2007/UH.Z-2054
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :94
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2054
Şikayetçi:
 Turunç Tabldot Temz. Yem. Gıda Turz. İnş. Taah. Danş. San. Tic. Ltd.Şti., Gimat Toptancılar Sitesi 17.Blok Nu:504 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13528
Başvuruya konu ihale:
 2007/20342 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Birimlerin Malzeme Dahil Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 08.10.68.0022/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Bağlı Birimlerin Malzeme Dahil Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turunç Tabldot Temz. Yem. Gıda Turz. İnş. Taah. Danş. San. Tic. Ltd.Şti.’nin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.05.2007 tarih ve 13528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ilan metninin 4.1.7 maddesinde ve idari şartnamenin 18 inci maddesinde alt yüklenici yasağı getirildiği halde, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında “ihale konusu işin ilaçlama kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir. Firma ilaçlama işini TSE yeterlik belgesine sahip alt yüklenici firmaya yaptıracağına dair taahhütname verecektir.” hükmüne yer verildiği, ayrıca ilan metninin diğer hususlar bölümünde teknik şartname ile idari şartname hükümleri çeliştiğinde teknik şartname hükümleri geçerlidir.” hükmünün yer aldığı; bu madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu hususun ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralamasına aykırılık teşkil ettiği, ihale dokümanı ile ilan arasındaki çelişkinin Kanunun 24 üncü maddesinin (e) fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, bu aykırılıkların sıhhatli olarak teklif verilmesine engel olduğu, idare şikayet üzerine aldığı kararda hukuki sebeplere ve gerekçelere de yer vermediğinden İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesini ihlal ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

        İhale konusu işin adı, “malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler” olup 400.000 adet normal yemek, 144.000 adet diyet yemek, 120.000 adet normal kahvaltı, 88.000 adet diyet kahvaltı olmak üzere birim fiyat usulde ihale yapılmıştır.

           

            İhaleye ait ilanın 4.1.7 maddesinde ve idari şartnamenin 18 inci maddesinde, “ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında ise, “ihale konusu işin ilaçlama kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir. Firma ilaçlama işini TSE yeterlik belgesine sahip alt yüklenici firmaya yaptıracağına dair taahhütname verecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede ilaçlamaya ilişkin olarak sadece “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 inci maddenin 9. bendinde, “ayda bir kez mutfak ve yemekhanelerde usulüne uygun ilaçlama yapılmadığı”nın tespiti cezayı gerektirecek hal olarak düzenlenmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin başvuru sahibi tarafından iddia edilen “16 ncı maddesinde” değil, “yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı maddesinin 24 üncü maddesinde “Ayrıca haftada 1 gün mutfak, kat ofisleri ve yemekhanelerde derin temizlik yapılacak, rutin olarak haşere mücadelesi için gıda sektörüne uygun ilaçlar kullanarak ayda 1 kez yemekhaneler, kat ofisleri ve mutfak ilaçlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 4 nolu alt maddesinde,

 

          “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere" ilişkin alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

          İncelenen ihalede de ilaçlamanın ihalenin karakteristik edimi olmadığı anlaşıldığından idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi ve ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

          İncelenen ihale dokümanı kapsamında teknik şartnamede bu yönde hüküm bulunmamakla birlikte, idari ve teknik şartnamedeki mevcut hükümler ve sözleşme tasarısındaki yer alan hüküm birlikte değerlendirildiğinde firmanın ilaçlama yapmaya yetkili olması halinde ilaçlamayı yapabileceği, aksi takdirde yetkili firmaya yaptıracağına dair taahhütname sunması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibi firmanın alt yüklenici yasağına rağmen ilaçlamanın alt yükleniciye yaptırılacağı düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu iddiası yerinde görülmemiştir.

         

          Bunun yanında, idarenin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi sahip firmaya işin yaptırılacağına ilişkin taahhütname istemesi gerekirken ilaçlamaya ilişkin TSE yeterlik belgesi olan firmaya yaptıracağına ilişkin taahhütname sunmasını istediği de görülmekle birlikte ihale aşamasında bu hususun yeterlik kriteri olarak öngörülmediği ve sadece taahhütname sunulmasının yeterli olduğu, uygulama aşamasında işin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi sahip firmaya yaptırılmasının gözetilmesi gerektiği dikkate alınarak esasa etkili bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

          Ayrıca ihaleye ait ilan metninin diğer hususlar bölümünde “teknik şartname ile idari şartnamenin çeliştiği durumlarda teknik şartname hükümleri geçerlidir.” hükmü yer almakta olup idari şartnamenin “diğer hususlar” kısmının 1 inci maddesinde de aynı yönde hüküm bulunmaktadır.

 

          Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinin, 9.1. alt maddesinde, “İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.” düzenlemesi yapılmış ve ihale dokümanı arasındaki öncelik sıralamasını belirleyen 9.2 maddesinde de, idari şartnamenin teknik şartnameden öncelikli olduğu düzenlenmiştir.

 

          Dolayısıyla teknik şartnamenin idari şartnameden öncelikli olduğu yönündeki idare düzenlemesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, ilaçlamaya ilişkin olarak ihale dokümanı arasında çelişki bulunmadığı tespit edildiğinden, bu durumun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır. 

 

         Başvuru sahibi firmanın şikayeti üzerine idarece alınan kararda hukuki sebeplere ve gerekçelere de yer vermediğinden İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesini ihlal ettiği iddiasına ilişkin olarak ise, firmanın şikayeti üzerine ihale komisyonu üyelerinden oluşan bir komisyonca şikayete ilişkin olarak yapılan değerlendirmeyi içeren 18.04.2007 tarihli yazı Baştabipliğe sunulmuş olup bu yazıda 14 üncü maddede aranılan hususlar bulunmakla birlikte, firmaya gönderilen 24.04.2007 tarihli yazıda anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (f) bendine göre “ileri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti”ne yer verilmemesi ve şikayetin ihale komisyonunca cevaplandırılmış olması da anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesine aykırı olmakla birlikte idarenin iradesi ortaya konulduğundan bu hususlar sonuca etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;   

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul