• Karar No: 2007/UH.Z-2046
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :86
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2046
Şikayetçi:
 Kürşat Turizm Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Kazaz İşmerkz. B Blok No:6 K.3 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14209
Başvuruya konu ihale:
 2007/20040 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesi Parklar Müdürlüğüne Bağlı Alanların Temizliği, Sulanması, Bakımı,Onarımı Hiz. İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.10.97.G014/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediye Başkanlığı’nca 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesi Parklar Müdürlüğüne Bağlı Alanların Temizliği, Sulanması, Bakımı,Onarımı Hiz. İşi” ihalesine ilişkin olarak Kürşat Turizm Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı, bu hususun istekliler huzurunda açıklandığı, idarece sunulmuş olan belge ile ilgili düzenleyen idareden bilgi istenildiği, verilen cevapta işin “Temizlik, çamaşır yıkama, kalorifer yakma hizmetleri” olduğu, ancak işin içerisinde bina çevresinin temizliği, çimlerin biçilmesi bahçe sulama ve bellenmesi, ağaçların ve güllerin budanması, bilumum malzemelerin taşınması işlerinin de olduğu ve park ve bahçelere ait kısmının tutarının 2.060.000,00 YTL olduğunun belirtildiği, idarece belirtilen bu yazıya dayanılarak iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve istenilen % 15’lik oranı karşıladığının belirtildiği, işin 24.11.2005 tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir   Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkarıldığı ve bu ihale sonucunda “Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmetleri” işi ile ilgili toplam 3.481.321,00 YTL bedel üzerinden sözleşme imzalandığı, işin tanımında adı dahi geçmeyen işlerin  teknik şartnamede belirtildiği iddia edilerek işin 2.060.000,00 YTL’sine tekabül ettiğinin belirtilmesinin makul olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamede işin adının, “Bornova Belediyesi Parklar Müdürlüğüne Bağlı Alanların Temizliği, Sulanması, Bakımı, Onarımı Hizmetleri İşi olarak tanımlandığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere sözleşme bedelinin en az %50’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 15 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin 7.4 maddesinde de; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde park, bahçe bakımı ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri işi hizmetlerine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Üzerinde ihale kalan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde;

 

İşin adının, “Eskişehir Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Yurt Müdürlüklerinin Temizlik (İlaçlama Dahil), Çamaşır yıkama, Kalorifer yakma, Çimlerin biçilmesi, Bahçe sulama ve Bellenmesi, Ağaçların ve Güllerin Budanması Hizmet Alımı İşi”,

 

Hizmetin tanımının, “Eskişehir Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Yurt Müdürlüklerinin Temizlik (ilaçlama Dahil), Çamaşır Yıkama, Kalorifer yakma hizmetleri ile teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen bina çevresinin temizliği, çimlerin biçilmesi, bahçe sulama ve bellenmesi, ağaçların ve güllerin budanması, bilumum malzemelerin taşınması.”,

 

Belgeyi düzenleyen idarenin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü,

 

Sözleşme tarihinin 24.11.2005, kabul tarihinin 31.12.2006,

 

İlk sözleşme tutarının 3.481.320,84 YTL,

 

Belge tutarının 3.171.166,59 YTL, olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece, ihale konusu ve benzer iş tanımı yönünden değerlendirme yapılabilmesi için belgeyi düzenleyen idareden 11.04.2007 tarih ve M.35.6.BOR.0.17/582 sayılı yazı ile,

 

            a) İş deneyim belgesinde yer alan yeşil alanların (çimlerin biçilmesi, bahçe sulama ve bellenmesi, ağaçların ve güllerin budanması, bilumum malzemelerin taşınması) kaç m2 olduğunun,

 

            b) Yeşil alan bakımında çalışan toplam işçi sayısının,

 

            c) Yeşil alan bakımının belge tutarındaki miktarını ve oranının,” bildirilmesini istediği,

 

            Belgeyi düzenleyen idareden ihaleyi yapan idareye gönderilen 12.04.2007 tarihli cevabi yazıda; “ Bölge Müdürlüğümüze bağlı 13 ayrı birim mevcut olup, toplam 294 personel ile bağlı birimlerin hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir. Bölge müdürlüğümüze bağlı birimlerin muhtelif alanlarının temizliği, yeşil alanların bakımı ve teknik şartnamede yazılı diğer işlerin yapılması hizmeti 178 personel ile gerçekleştirilmiş olup, bu da toplam çalışan personel içerisinde % 60,5 oranına tekabül etmektedir. İş deneyim belgesinde yer alan yeşil alanların tutarı 217.598,52 m2’dir. Muhtelif alanların temizliği, yeşil alanların bakımı ve teknik şartnamede yazılı diğer işlerin yapılması işinin belge içerisindeki tutarı 2.060.000,00 YTL’dir.” açıklamasının yer aldığı, tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından bilgi eksikliklerinin giderilerek, üzerinde ihale kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki tutar işin konusu ve benzer iş tanımı çerçevesinde tespit edilerek mevzuata uygun işlem yapıldığı, sunulan belgedeki işin konusunun bu ihale konusu ve benzer iş tanımı ile uyumlu olduğu, tespit edilen tutarın aranılan asgari oranı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul