• Karar No: 2007/UH.Z-2044
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :82
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2044
Şikayetçi:
 Keti İnş. Taş. Sos. Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağcılar Caddesi No:61/2 Bahçelievler İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Zümrüt Sok. No:3 Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15038
Başvuruya konu ihale:
 2007/12290 İhale Kayıt Numaralı “Cenaze Hizmetlerinde Çalıştırılacak Kazı - Gömü Personel Temini Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.11.61.0182/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cenaze Hizmetlerinde Çalıştırılacak Kazı - Gömü Personel Temini Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Keti İnş. Taş. Sos. Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             İdari şartnamenin,

 

“İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 120 kişi ile yapılacağı,

 

“Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. Çalıştırılacak personelin alacağı ücret 22 gün üzerinden, asgari ücretin en az kaç fazlası olması gerektiği aşağıda gösterilmiştir:

26.3.1.Kazı-gömü personeli hizmeti için; asgari ücretin %60 fazlası olarak ücret ödenecek, günlük brüt 3.08 YTL yemek bedeli, günlük brüt 4,00 YTL yol bedeli yüklenici tarafından işçi ücret bordrolarında gösterilerek teklif fiyata dahil edilecektir.


26.5. Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranları 1,50 olarak belirlenmiştir.”

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı verilmeyeceği,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 9 ay olduğu (01.04.2007-31.12.2007),

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

19.02.2007 tarihinde Kurum tarafından yayımlanan “Hizmet Alımlarında Asgari Ücret Değişiklikleri” başlıklı duyuruda, Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır.

2007 yılında ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 2 ayrı asgari ücret belirlenmiştir.

Bu çerçevede ihale tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan ihalelerde;

1-  Fiyat farkı verilecek ise 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (1/7/2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır.

2-  Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6 ay için ise 1/7/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu düzenlemelere göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet işin ilk 3 ayı için 473.671,04 YTL ve yılın ikinci yarısındaki 6 ayı için 979.616,52 YTL, toplamda 1.453.287,56 YTL olmaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet hesabında, yılın ikinci yarısındaki asgari ücrette meydana gelen artışın göz önünde bulundurulmayarak yaklaşık maliyetin tespit edildiği anlaşılmıştır. Teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 1.453.287,56 YTL olduğu, yaklaşık maliyetin yılın ikinci yarısındaki artışı içermemesine rağmen teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşıladığı tespit edilmiştir.

 

İdarece iptal gerekçesine konu olan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yılın ikinci yarısında asgari ücretteki artışın dikkate alınmadığı anlaşılmakla birlikte ihalenin yalnızca personel maliyetleri ile sözleşme giderlerinden oluştuğu göz önüne alındığında, personel maliyetlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan sabit tutarlar olması nedeniyle teklif edilmesi gereken asgari maliyetin hesaplanabilir olduğu bu nedenle ihalenin iptalinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul