• Karar No: 2007/UH.Z-2038
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :73
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2038
Şikayetçi:
 Şirinsan Yemek Gıda İth.Mad.İnş.Tah.Güv.Hiz.Teks.Hayv.Mahr.Tur.Taş.İşl.Mob. Oto Kir. Büro Hiz.Tic. San. Ltd. Şti., Cacabey Camii Yanı Coşkunlar İşhanı No:2 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü, Kayseri Asfaltı Anadolu Lisesi Yanı No:14 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13233
Başvuruya konu ihale:
 2007/43176 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.10.43.0078/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şirinsan Yemek Gıda İth.Mad.İnş.Tah.Güv.Hiz.Teks.Hayv.Mahr.Tur.Taş.İşl.Mob. Oto Kir. Büro Hiz.Tic. San. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuruda yer alan eksikliklerin 21.05.2007 tarih ve 14628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile giderildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 27.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şirketlerinin Kırşehir Tarım İl Müdürlüğünün araç kiralama ihalesine 25.04.2007 tarihinde katıldığı, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin taraflarına tebliğ edildiği, idareye 30.04.2007 tarihli yazı ile yaptıkları itirazın idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddedildiği, ihalede en avantajlı teklifi vermelerine karşın idarece alınan kararın anlaşılamadığı ve gerekçenin yeterli olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Söz konusu ihalenin iptaline karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın “İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler” başlıklı 4.1 inci maddesinin 4.1.1 nolu alt bendinde; “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.”,

 

            İlanın “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3 üncü maddesinin 4.3.1 inci alt bendinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlığı altında; “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda çalıştırılacak sürücüleri olacak ve bu sürücülerin en az 3 yıllık sürücü belgesi olacak ve bu süre içerisinde sürücü belgesine birden fazla  el konulmamış olacaktır.”,

 

            Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 inci alt bendinde; “İsteklinin çalıştıracağı araçlar kendi üzerine, hissesi oranında veya istekliye ait olmayan araçlar için aracın işin süresince istekli tarafından kiralandığına dair noter tasdikli sözleşme olacaktır. Kullanılacak araçların ruhsat fotokopileri, kasko poliçeleri, eksoz ve araç muayene belgeleri bulunacaktır. Çalıştırılacak araçlar en az 2003 model ve teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Aynı düzenlemeler ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.(a), 7.3.1 ve 7.3.2 nci maddelerinde de yer almıştır.

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır…”,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır….

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir...”,

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükümleri yer almıştır.

 

26.04.2007 tarihli ihale komisyon kararında; ihaleye iki isteklinin katıldığı, iki isteklinin verdiği teklif  fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, ancak Şirinsan Yemek Gıda İth. Mad. İnş. Tah. Güv. Hiz. Teks. Hayv.Mahr.Tur.Taş.İşl.Mob. Oto Kir. Büro Hiz.Tic. San. Ltd. Şti.’nin verdiği teklif zarfında ihale ilanının 4.3.1 nolu maddesinde kayıtlı bulunan sürücü belgelerinin ibraz edilmediği, Avrasya Turizm Taşımacılık İnş.Emlak Gıd. Nak. Tem. San. Tic. Ltd.Şti.’nin teklif zarfında ihale ilanının 4.1.1 nolu maddesinde kayıtlı bulunan tebligat adresinin, 4.3.1 nolu maddesinde kayıtlı bulunan sürücü belgelerinin ve 4.3.2 nolu maddesinde kayıtlı bulunan sigorta ve kasko poliçelerinin ibraz edilmediği görüldüğünden Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi ve Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 5 inci fıkrası gereğince her iki teklifinde değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede; tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgenin isteklilerce ihaleye katılım aşamasında teklif ile birlikte sunulmasının istenildiği, söz konusu belgenin istenilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin 7.1.(a) maddesi hükmüne uygun olduğu,

 

İhale ilanı ve idari şartnamede mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin olarak ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeler kapsamında; ihale konusu işi yerine getirmek için çalıştırılacak sürücülerin sürücü belgesinin olacağı, isteklinin çalıştıracağı araçlar kendi üzerine kayıtlı değil ise söz konusu araçların işin süresince istekli tarafından kiralandığına dair noter tasdikli sözleşmenin olacağı, isteklinin gerek kendi üzerine kayıtlı, gerekse kiralanan araçlara ilişkin ruhsat fotokopileri, kasko poliçeleri, eksoz ve araç muayene belgelerinin bulunacağı yönünde düzenleme yapıldığı,

 

 İhaleye teklif sunan başvuru sahibi Şirinsan Yemek Gıda İth. Mad. İnş. Tah. Güv. Hiz. Teks. Hayv.Mahr.Tur.Taş.İşl.Mob. Oto Kir. Büro Hiz.Tic. San. Ltd. Şti.’nin ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde bahsi geçen sürücü belgelerini teklif zarfı içerisinde sunmadığı,

 

Avrasya Turizm Taşımacılık İnş.Emlak Gıd. Nak. Tem. San. Tic. Ltd.Şti.’nin ise ilanın 4.1.1  ve idari şartnamenin 7.1.(a) maddelerinde istenilen tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi, ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde bahsi geçen  sürücü belgelerini ve ilanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde belirtilen araçlara ilişkin kasko poliçelerini  teklif zarfı içerisinde sunmadığı,

 

 Anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi uyarınca ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hükmü yer almasına karşın, idarenin ilan ve idari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak araçların isteklinin kendi malı olmaması halinde bu araçların işin süresi boyunca istekli tarafından kiralandığına dair noter tasdikli sözleşme ve bu araçlara ilişkin kasko poliçesi, eksoz ve araç muayene belgeleri istenilmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunduğu,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca anahtar teknik personel dışında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen diğer personele ilişkin olarak idarelerce belge veya taahhütname istenilmemesi ve anahtar teknik personel olarak istenilen personel için ise ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını gösteren belgelerin istenilmesi gerekmesine karşın; ihale konusu işte anahtar personel olarak öngörülmediği anlaşılan sürücülere ilişkin olarak sürücü belgesi istenilmesinin mevzuata uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Avrasya Turizm Taşımacılık İnş.Emlak Gıd. Nak. Tem. San. Tic. Ltd.Şti.’ne ait teklifin ihale ilanı ve dokümanında teklif ile birlikte sunulması istenilen tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi hükümlerine uygun bulunmuştur.

            Her ne kadar Şirinsan Yemek Gıda İth. Mad. İnş. Tah. Güv. Hiz. Teks. Hayv.Mahr.Tur.Taş.İşl.Mob. Oto Kir. Büro Hiz.Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale ilanı ve dokümanında teklif ile birlikte sunulması istenilen sürücü belgelerini sunmadığı gerekçesi ile ve Avrasya Turizm Taşımacılık İnş.Emlak Gıd. Nak. Tem. San. Tic. Ltd.Şti.’nin teklifinin ise tebligat için adres beyanı belgesini sunmamasının yanı sıra ihale ilanı ve dokümanında teklif ile birlikte sunulması istenilen sürücü belgeleri ve araçlara ilişkin kasko poliçelerini sunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede geçerli teklif kalmadığından idarece ihalenin iptaline karar verilmiş ise de; idarenin ihaleyi iptaline dayanak teşkil eden ihale ilanının 4.3.1 ve 4.3.2 ile ihale dokümanının 7.3.1 ve 7.3.2 nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı bulunması nedeniyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, ihalenin iptali işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 27.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul