En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2037
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :72
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2037
Şikayetçi:
 Ertaç Turizm Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. Vekili Av.Uğur SUNKAR, 100. Yıl Bulvarı Gazi Apt. No:89/4-5 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızılsaray Mahallesi Ayakkabıcılar Çarşısı Kat 4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13381
Başvuruya konu ihale:
 2007/6572 İhale Kayıt Numaralı “Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 40 Adet Binek Aracın Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 08.10.62.0078/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 13.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 40 Adet Binek Aracın Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. Vekili Av.Uğur SUNKAR’ın 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.05.2007 tarih ve 13381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

01.06.2007 tarih ve 08.10.62.0078/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil şirketin idarenin açtığı ihaleyi en uygun teklifi vermesi nedeniyle kazanmış bulunduğu, ancak idarenin 18.04.2007 tarihinde faks yoluyla göndermiş olduğu yazıyla müvekkil şirket adına kayıtlı 5 adet aracın 2007/1 dönemine ait MTV borcu olduğu gerekçesiyle sözleşme imzalanamayacağını bildirdiği, ancak idarenin müvekkil şirketle sözleşme imzalanmaması yolundaki idari işlemi mevzuata uygun olmadığından, işlemin kaldırılarak düzeltici işlem yoluyla sözleşme imzalanması gerektiği, kesinleşmiş vergi borcu ifadesinin hangi kalemleri kapsadığının mevzuatta düzenlenmediği, Kamu İhale Kurulu’nca Gelir İdaresi Başkanlığından bu konuda görüş istenilmesi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığının 20.04.2006 tarih ve 029581 sayılı yazısında; vergi borcu ifadesinden yıllık gelir vergisi, yıllık kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergilerinin anlaşılması gerektiği yönünde görüş bildirildiği, Kanundaki vergi borcundan kasıtın isteklilerin ticari faaliyetlerine ilişkin vergi borçlarının anlaşılması gerektiği, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergilerin isteklilerin ticari faaliyetleri dışında bulunan ve otomatik olarak tahakkuk eden diğer vergisel yükümlülükler olduğundan 10/d maddesinde düzenlenen vergi borcu kapsamında değerlendirilemeyeceği, emsal olayda Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2006/2077 Esas sayılı davada MTV borcunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10/d maddesinde düzenlenen vergi borcu kapsamında olmadığı ve bu nedenle de bu hususun ihale dışı bırakma sebebi olamayacağına dair yürütmeyi durdurma kararı verildiği, yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın ise Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2007/914 Y.D.İtiraz numaralı kararıyla reddedildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:…d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan...”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 76 ncı maddesinde; “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir...

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX/D maddesinde; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak, isteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

Buna ilişkin belgelerin gerçek veya tüzelkişinin ticari faaliyetine ilişkin vergi mükellefiyetinin kayıtlı bulunduğu vergi idarelerinden alınması gerekmektedir...”,

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kanunun 10 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Sayılan Durumlarda Olmadığına Dair Belgeleri Sözleşmeden Önce Sunamaması” başlıklı  IX/F maddesinde; “Uygulama  Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı     maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir...” hükümleri yer almıştır.

 

            04.04.2007 tarihinde 24483 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesine; “Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir."  fıkrası eklenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine eklenen söz konusu fıkraya ilişkin olarak alınan ve 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kurul Kararında; “….değişiklikten önce 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinde 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen hususlarda taahhütname verilmesine ilişkin hükümler ile, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatın gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceğine ilişkin hükümler bulunmakta ve Uygulama Yönetmelikleri ekindeki ilgili standart formlarda bu hususa yönelik düzenlemeler bulunmakta idi. ….

4734 sayılı Kanunda anılan hususlara ilişkin taahhütnamelerin düzenlenmediği durumda, isteklilerin bu hususlara ilişkin durumlarını belgelemeleri yerine ihaleye katılım ve rekabetin sağlanması amacına dönük olarak ve ilgili tarafların olumlu görüşleri çerçevesinde, aktarılan hususların taahhüde bağlanması ancak ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumu belgelemesi esası benimsenmiştir.

Taahhütname uygulamasında işlerliğin sağlanması ve katılım ve rekabetin sağlanması yanında güvenirlik ilkesinin de temini bakımından ihale üzerinde kalan isteklinin bu hususları belgeleyemediği hallerde;

a) Geçici teminatın irat kaydı,

b) 17 nci maddenin (b) bendi kapsamında değerlendirilecek bu eylem nedeniyle istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanması,

Esasları benimsenmiştir.

Bununla birlikte; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapan söz konusu Kanun hükmü karşısında mevcut müeyyidelerin tekrar değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

5615 sayılı Kanunla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmış ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi durumunun yaptırımı da geçici teminatın irat kaydedilmesi ve ihale dışı bırakılma olarak belirlenmiştir.

Aktarılan gerekçe ve nedenlerle;

1 - Söz konusu hususa ilişkin olarak halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna,

2 - İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine.” karar verilmiştir.

 

13.03.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 adet binek araç kiralanması işinin ihale konusunu oluşturmaktadır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 10 uncu maddesi (d) bendinde; Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin bu durumlarının tespiti halinde ihale dışı bırakılacağı,

 

            Aynı idari şartnamenin 7.1.(d) maddesinde; bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin istekliler tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu idari şartnamenin 42.1 inci maddesinde; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibariyle bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”,

 

42.2 nci maddesinde; “Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İdarenin “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”yi (KİK027.0/H nolu standart form) ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verdiği,

 

            Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”yi idareye sunduğu,

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan bu taahhütname ile; taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla (ihale tarihi olan 13.03.2007 tarihi itibarıyla) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığının beyan edildiği ve ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin belgelerin verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale tarihi olan 13.03.2007 tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen durumda olmadığına yani kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair beyanda bulunduğu ve ihalenin üzerinde kalması halinde de bu durumu tevsik eden belgenin sunulacağını taahhüt ettiği,

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede en düşük fiyat teklifi veren başvuru sahibi Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ihale yetkilisi (Yönetim Kurulu) tarafından 22.03.2007 tarihinde ihale komisyonu kararının onaylanması üzerine başvuru sahibinin idare tarafından sözleşme imzalamaya davet edildiği,

 

            Bununla birlikte; idareye verilen 26.03.2007 tarih ve 29.03.2007 tarihli iki adet şikayet dilekçesinde Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi bulunması nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği iddiasında bulunulduğu,

 

            Bunun üzerine; idarenin 16.04.2007 tarih ve 17106023 sayılı yazısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Muratpaşa Vergi Dairesinden (Antalya) Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin Antalya ilinde bulunan taşıtları ile ilgili ihale tarihi itibariyle (13.03.2007) motorlu taşıtlar vergi borcu olup olmadığının sorulduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan Vergi Dairesinin 17.04.2007 tarih ve 7802 sayılı yazısı ile; Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin üzerinde kayıtlı bulunan Antalya plakalı 5 adet araca ilişkin olarak 2007/1 dönemine ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ile gecikme zamları dahil olmak üzere toplam 2.833,91.-YTL borcunun bulunduğu bildirilmiştir.

 

  19.04.2004 tarihli ihale yetkilisi kararı (Yönetim Kurulu) ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendi gereğince ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin  teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatı uygun bulunarak bu teklif sahibi Acem Turizm Taşımacılık Tem.Elektrik Tah.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin ihale dışı bırakılacağının hüküm altına alındığı, 04.04.2007 tarihinde 24483 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye Kamu İhale Kurumunun yetkili olduğunun belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine eklenen söz konusu fıkraya ilişkin olarak alınan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kurul Kararı ile ikinci mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan isteklinin taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermemesi halinde hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde “kesinleşmiş vergi borcu” ifadesine yer verildiği, buna karşın vergi borcunun kapsamına giren vergilere ilişkin herhangi bir belirlemeye yer verilmemesi nedeniyle anılan hükümde yer alan vergi borcu ifadesinin isteklilerin vergi olarak tanımlanan her türlü borcunu kapsadığının anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmadığından henüz  hangi vergilerin vergi borcu kapsamında değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı da dikkate alındığında; şikayet konusu ihalede Türk Vergi Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş her türlü vergi borcunun  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

 

            197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 1 inci maddesi (a) bendinde; Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtlarının Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde; Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefinin trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişiler olduğu, 9 uncu maddesinde; Motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve tahakkuk ettirilen verginin ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacağı ve verginin tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılacağı, Motorlu taşıtlar vergisinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Mevzuat uyarınca; motorlu taşıtlar vergisinin belirli tarihlerde ödenen maktu bir vergi olduğu, gerçek veya tüzel kişiler üzerine kayıtlı motorlu taşıtlar üzerinden alındığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX/D maddesinde yer alan; isteklilerin kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin belgeleri gerçek veya tüzelkişinin ticari faaliyetine ilişkin vergi mükellefiyetinin kayıtlı bulunduğu vergi idarelerinden alınması gerektiğine ilişkin hüküm uyarınca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde belirtilen vergi borcu ifadesinin isteklinin ticari faaliyetine ilişkin vergi borçları olarak anlaşılması gerektiği yönündeki iddiaya ilişkin incelemede;

 

            Motorlu taşıtlar vergisi tüzel kişiler üzerinde kayıtlı motorlu taşıtlar üzerinden alındığından ve başvuru sahibi Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin tüzel kişiliğe haiz bir limited şirket olması sebebiyle şirketin tüzel kişiliğine kayıtlı bulunan ve şirket bilançosu aktifinde yer alan tüm motorlu araçlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefinin de şirketin kendisi olduğu ve şirketin ticari faaliyetlerinden elde edilen kazanç ile şirket giderleri kapsamında yer alan söz konusu motorlu taşıtlar vergilerinin yine şirket tarafından ilgili vergi dairesine ödendiği dikkate alındığında, tüzel kişiliği bulunan ve tacir sıfatına haiz söz konusu limited şirketin ödeyeceği her türlü verginin o şirketin ticari faaliyeti ile ilgili bulunduğunun açık olduğu görüşüne varılmıştır. Nitekim tüzel kişiliğe haiz şirketler Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olarak Gelir İdaresine bağlı Vergi Dairelerinde mükellefiyet kayıtlarına sahip bulunmaktadırlar.

 

Sonuç olarak; ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunduğu anlaşılan başvuru sahibi Ertaç Turizm  Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendi hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul